Politikerna: Så ska Nackas skolor bli bättre

FOTO: MOSTPHOTOS
Val 2022 Publicerad 05:02, 08 augusti 2022

• Inför valet: Nackas ledande politiker svarar på frågor om skolan

I fyra veckor inför valet tar NVP reda på var partierna står i lokala frågor.

Veckans frågor handlar om skolan:

1. Hur ser ni på att vissa skolor nästan inte har några sökande och andra har många fler sökande än platser?

2. Bör Nackas urvalssystem i skolvalet ses över?

3. Hur ska man göra för att bibehålla höga placeringar skolrankningar?

4. Behövs det fler friskolor i Nacka? 

Johan Krogh, Centerpartiet

1. Vi vill utveckla Nackas skolval och är övertygade om att elever och föräldrar själva är de som ska välja sin skola, inte politiker. Kommunen måste kontinuerligt jobba med utveckling för att alla skolor i Nacka ska vara attraktiva val.

2. Utöver utvecklad kvalitetsuppföljning vill vi införa syskonförtur i Nackas kommunala skolor. Vi behöver också utveckla ”Jämföraren” där olika skolor kan jämföras så att fler kan göra informerade val.

3. Skolan måste fortsatt ha högsta prioritet och vi vill se till att skolan har de resurser som krävs för att varje barn ska få lyckas i skolan. Vi vill också satsa på barn med särskilda behov, som NPF, och se till att varje barn får det stöd de behöver. Det är bra för alla.

4. Det viktigaste är inte driftformen utan att det finns en mångfald av skolor med olika pedagogiska inriktningar i Nacka. Vi välkomnar de som vill driva en skola av hög kvalitet i kommunen men tycker att det är viktigt att det finns både kommunala och fristående alternativ.

 

Karin Teljstedt, Kristdemokraterna

1. En stor platsbrist på bra skolor skulle vara ett problem, men då 94 procent i år kom in på sitt förstahandsval, så är problemet begränsat. Vad gäller de som har för få sökande är varje fall individuellt, och måste bemötas individuellt. Att skolor är långsiktigt gångbara är viktigt.

2. Systemet fungerar i det stora hela bra. Saker som kan behöva justeras är hur den relativa närhetsprincipen appliceras, och eventuellt syskonförtur prioriteras högre, särskilt på lägre nivåer. Vi motarbetar kraftigt socioekonomisk kvotering.

3. När vi analyserar skolans framgångsfaktorer är det av ­största vikt att vi är objektiva, självkritiska och utan ideologiska skygglappar. Vi ska våga ta efter det som faktiskt fungerar. Dessutom behövs naturligtvis en robust och rättvis finansiering.

4. Vi behöver ett varierande utbud av väl välfungerande och skolor, som drivs långsiktigt och ger eleverna en god bildning. Driftformen är sekundär.

 

Gunilla Grudevall-Steen, Liberalerna

1. Det är viktigt med det fria skolvalet där föräldrar och elever kan välja ­skola. Har en skola få sökande måste man titta på varför elever söker sig till andra skolor och vad som gör de andra skolorna mer attraktiva.

2. För oss är valfrihet en självklarhet, men det finns alltid saker att skruva på och förbättra. Exempelvis syskonförtur till även de kommunala skolorna.

3. Vi kommer fortsätta att sätta skolan först. Vi vill se ökat fokus på lärares arbetsvillkor, minskad administration och mer stöd till dem med särskilda behov och införa spetsklasser. Vi tror på kunskapsskolan.

4. Det viktiga för oss är kvaliteten på undervisningen, inte driftsformen. Nacka behöver bra skolor med engagerade lärare och de välkomnas oavsett om de är kommunala eller fristående skolor.

 

Mats Gerdau, Moderaterna

1. Valfriheten är viktig för oss, vi tror inte på planekonomi. Alla skolor ska hålla hög kvalitet, men det är föräldrarna som ska välja vilken skola de tycker passar bäst för sina barn. Det är bra att det finns både stora och små skolor med olika inriktningar.
 
2. Vårt mål är att alla ska komma in på den skola man önskar i första hand, i dag är det 95 procent. Populära skolor behöver byggas ut. Syskonförtur bör införas. Vi säger nej till S-förslagen om att bussa runt elever så att skolorna får en ”allsidig sammansättning”.
 
3. Självständiga skolor som kan fatta egna beslut och skickliga lärare är framgångsfaktorer. Vi kommer att prioritera mer pengar till skolan så att klasserna inte blir för stora och att det också satsas på elevhälsan.

4.Fler skolor behövs i Nacka, både kommunala och friskolor. Vi ser gärna att en resursskola startar, för elever med väldigt särskilda behov.

 

Desha Svenneborg, Miljöpartiet 

1. Det är baksidan av marknads­skolan, där vinstintresse skapar ojämlikhet och segregation då det är billigare att driva en skola för elever med välutbildade föräldrar och små stödbehov. De blir populära, andra får dras med minskade resurser till följd av minskat söktryck och det blir en ond spiral.

2. Ja, vi vill ha ett gemensamt antagnings­system där ingen kan paxa plats. Alla ska få samma chans, oavsett föräldrar och bakgrund. Skolor ska inte kunna välja bort barn utifrån egna kriterier. Vi vill förenkla för familjer genom syskonförtur.

3. Satsa mer så att alla skolor har behöriga lärare, utbildad personal, små klasser, ändamålsenliga lokaler och lekvänliga gårdar.

4. Nej. Friskolesystemet ska gynna pedagogisk mångfald, men driver istället på segregation och ojämlikhet. Fri etablering av friskolor försvårar kommunens planering vilket går ut över kommunala skolor.

 

 

Mikael Carlsson, Nackalistan

1. Det är ett jätteproblem att många barn inte får den skola man vill gå i, för dem existerar inte det fria skolvalet. Det är allvarligt att vi har skolor som väldigt få väljer i första hand. Kommunen måste satsa på dessa skolor så att alla elever får en likvärdig och bra utbildning oavsett skola.

2. Ja, vi vill att syskonförtur ska införas på alla skolor så att det blir lika villkor oavsett huvudman. Vi vill att kötid avskaffas eller regleras så att de som flyttar in i Nacka har samma chans att komma in på den skola de vill.

3. Det är viktigt med tydliga krav på skolorna och att följa upp deras resultat. Vi vill ställa hårda krav på att undervisningslokaler är bra och att det exempelvis finns skolbibliotek med utbildad personal.

4. Det behövs både kommunala och fristående skolor. Vi vill att det startas en kommunal skola i Fisksätra där det i dag inte finns någon.

 

Johanna Kvist, Socialdemokraterna

1. Problemet är inte att vissa skolor är populära och presterar bra, utan att skolorna får för lite resurser och att de inte för­delas rätt. Detta vill vi ändra på genom att skjuta till mer resurser och se till att alla skolor är bra.  

 2. Ja. Vi vill göra skolvalet rättvist. Det är inte rimligt att ställa barn i kö redan på BB. Därför vill vi ta bort kötid som urvalskriterium. Vi vill också införa syskonförtur.

3. Vi behöver lyssna mer på professionen och se till att lärarna har förutsättningar att skapa en trygg skola där alla barn lyckas. Det är viktigt med bra och ändamålsenliga lokaler.

4. Vi värnar om valfrihet och vill se en ökning av såväl ­kommunala som fristående skolor när Nacka växer. Däremot vill vi att kommunen ska ha vetorätt vid etablering av friskolor så att vi kan underlätta planering och se till att skolor inte slår ut varandra.

 

Esa Örmä, Sverigedemokraterna

1. Föräldrar vill självklart ha det bästa för sina barn. De skolor som är dåliga måste bli bättre.

2. Inte i stort, men syskonförtur bör utredas.

3. Fortsätta på samma spår som i dag.

4. Skoletablering måste ske med hänsyn till elev­underlaget. Det måste finnas ett påvisbart behov av den utbildning som en friskola avser ge, till exempel en viss pedagogisk profil. I övrigt står vi bakom en mångfald av skolor och ett fritt skolval, kombinerat med högt ställda krav på alla inblandade.

 

Lisa Rasmussen, Vänsterpartiet

1. Alla skolor ska vara bra. Skolorna ska få de resurser de behöver. Konkurrenslagarna som leder till att alla skolor ska få lika mycket oavsett elevernas behov måste bort. Vi ska öka den socioekonomiska omfördelningen till skolorna.

2. Vi borde ha ett kommunalt kösystem för alla skolor som utgår ifrån elevens behov i första hand, inte kötid, och i andra hand närhetsprincipen. I övrigt kan man få önskad skola i mån av plats.

3. Att minska andelen elever som inte klarar skolan är viktigare än att ligga bra till i rankningar. Vi ska fokusera på alla våra elever så att de kan utvecklas. För det behövs fler vuxna i skolan och en bra skolhälsa.

4. Nej. Kommunen ska ha rätt att planera efter behov. Vi vill ha stopp för vinstdrivande aktiebolag i skolan och säljstopp av skollokaler till privata ägare. Kommunen ska kunna ställa kvalitetskrav på friskolor.

 
Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x