Så vill partierna få flyt i Nackas trafik

FOTO: JENNY FREJING
Val 2022 Publicerad 05:10, 01 augusti 2022

• Inför valet: Nackas politiker svarar på tre frågor om trafiken

I fyra veckor inför valet tar NVP reda på var partierna står i lokala frågor.

Veckans frågor handlar om trafik:

1. Hur ska ni få trafiken att flyta på bättre?

2. Hur vill ni förbättra för kollektivtrafikresenärer?

3. Hur vill ni utveckla pendelbåtstrafiken i Nacka?

 

Johan Krogh, Centerpartiet

1. Vi vill möjliggöra så att fler kan gå, cykla och resa kollektivt vilket kommer minska belastningen på vägnätet och förbättra framkomligheten för både bussar och bilar. Vi behöver också en östlig förbindelse med kapacitetsstark kollektivtrafik. Vi behöver bättre realtidsinformation om trafikläget.

2. Vi vill att det ska vara enkelt och smidigt att välja kollektivtrafiken och då måste vi se till att bussen kommer fram och inte står i kö. Vi behöver också fler små, gärna elektrifierade och självkörande, bussar som tar Nackaborna till kollektivtrafikknutpunkterna. Pendelbåtstrafiken måste byggas ut.

3. Vi vill fortsätta att kraftigt bygga ut pendelbåtstrafiken i hela Nacka. Vi behöver fler turer, moderna fossilfria fartyg och fler linjer. Bland annat vill vi utveckla en ny pendelbåtslinje från Fisksätra genom Skurusundet mot Danderyd via Ropsten. En röst på C är en röst för betydligt mer båttrafik.

 

Karin Teljstedt, Kristdemokraterna

1. Installation av sprinklersystem i södra länken, så att den behöver stängas av mer sällan. Tätare pendelbåtsturer ihopkopplade med till exempel busstrafiken på Djurgården. Fortsätt bygga regioncykelnätet så att cykelpendlingen blir säker och snabb. Fler tillfälliga infartsparkeringar. Bygg Östlig förbindelse.

2. Tunnelbanan löser kollektivtrafiken oavsett vart i Storstockholm man ska. Nu under byggtiden måste det finnas lätt tillgänglig information som leder rätt. Ett trafik-säkerhetsperspektiv måste prioriteras vid byggnationerna så att till exempel gångtrafikanter kan nå bussplatser. Tätare turer med båtpendlingen.

3. Kristdemokraterna tvingade fram pendelbåtsförsöket 2015. Det blev succé och linjen permanentades. Nu gäller det att förlänga linjer, koppla till andra trafikslag, göra dem miljövänliga genom elektrifiering, strömlinjeforma på och avstigning. Utred en cykelfärja mellan Nacka strand och Djurgården.

 

Gunilla Grudevall-Steen, Liberalerna

1. Genom fler samarbeten och bättre kontakt med entreprenörer och myndigheter kan vi samköra fler projekt så att det blir så lite påverkan som möjligt för Nackaborna. Ett exempel på detta är hur renoveringen av Saltsjöbanan och Värmdövägen görs samtidigt så att bilister kan använda marken på Saltsjöbanan under renoveringen. Tidig information är viktig.

2. Vi vill göra det enklare att åka kollektivt. Liberalerna har varit drivande för fler cykelparkeringar vid kollektivtrafiken, vi vill gärna ha fler bussar och pendelbåtar och vi ser fram emot den nya tunnelbanan. 

3. Vi vill ha fler pendelbåtar i Nacka. Utöver att vi vill se att pendelbåtar stannar vid fler platser vill vi att de ska gå oftare. Vi undersöker nu vilka bryggor och platser i Nacka som är lämpliga för pendelbåtstrafik så att vi gör investeringar på rätt platser. 

 

Mats Gerdau, Moderaterna

1. Vi behöver Österleden, så att vi får en fungerande ringled runt Stockholm. Sprinklers i Södra länken så att den inte stängs av så ofta och skapar långa köer. Mer kollektivtrafik och fler arbetsplatser i Nacka så att fler kan jobba på hemmaplan. Nya Skurubron förbättrar framkomligheten i Boo.

2. Utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka Forum, som Moderaterna tog initiativ till, är kommunens absolut största satsning på både klimat och framkomlighet, den måste fullföljas med kraft. Upprustning av Saltsjöbanan med moderna vagnar och tiominuterstrafik till Slussen. Bättre turtäthet på bussarna.

3. Bryggor och angöringsplatser längs vår norra kust och i Skurusundet så att fler båtlinjer kan trafikera Nacka.

 

Desha Svenneborg, Miljöpartiet 

1. Vi vill både ha mindre matarbussar och fler direktlinjer som avlastar vägarna i rusningstid. Pendelbåtstrafiken ska utvecklas. Cykelvägar ska vara säkra, särskilt för barnen, och ett lånecykelsystem behövs i Nacka. Elbilspooler minskar totala antalet bilar men gör bilresor möjliga när de behövs.

2. Kollektivtrafik ska finnas med från början när det byggs. Vi vill att Nacka kommun driver på för fler direktbussar till knutpunkter och  testar nya sätt att resa, till exempel med mindre matarbussar. Vi vill ha säkrare cykelparkeringar vid hållplatser och stationer. 

3. Vi vill öka turtätheten och ha eldrivna båtar. Fler avgångar och hållplatser behövs, till exempel i Fisksätra, Tollare och Skuru. Kommunen har en viktig roll i att vara med och utveckla. Vi vill rusta upp Nackas ångbåtsbryggor och har har avsatt pengar till det i flera år.

 

 

Mikael Carlsson, Nackalistan

1. Vi vill minska byggandet i Nacka för att undvika en total trafikinfarkt. Vi tycker att man istället för att bygga om Värmdöleden och Värmdö-vägen samtidigt ska göra en sak i taget för bibehållen framkomlighet. Vi vill satsa på säkra gång- och cykelvägar samt infartsparkeringar. 

2. Kollektivtrafiken måste vara pålitlig och punktlig. Byten mellan kollektivtrafikslag ska gå smidigare och tiderna ska passa. Vi vill ha infartsparkeringar för bilar men även cyklar som är trygga och säkra. Det ska vara lätt att ta med cykel i kollektivtrafiken. Bussar ska gå.

3. Vi vill utveckla pendelbåtstrafiken med fler stationer. Till exempel Fisksätra, Tollare och Telegrafberget borde få tätare trafik, året runt. Vi vill att det ska vara lätt att till exempel ta buss från Orminge och byta till båt vid Telegrafberget. 

 

Johanna Kvist, Socialdemokraterna

1. Det handlar dels om att möjliggöra för fler att resa kollektivt men också att bygga Östlig förbindelse som knyter samman Södra och Norra länken. Den ger ökade möjligheter till god och snabb kommunikation. Den möjliggör en utbyggnad av kollektivtrafiken och därmed till grönare transporter. 

 2. Det måste bli enklare att resa kollektivt i Nacka. För det behövs fler lokala busslingor och turtätheten måste öka på bussar, pendelbåtar och spårtrafik. För att  underlätta resandet med kollektivtrafiken vill vi även se över och öka tillgången till infartsparkeringar.   

3. För att fler ska kunna välja sjövägen i vardagspendlingen vill vi öka antalet båtlinjer och båthållplatser. Vi vill att väderskydd finns vid samtliga SL-båtars anlöpningshamnar.

 

Esa Örmä, Sverigedemokraterna

1. Vi föreslår att utbyggnad ska ske i en betydligt lugnare takt, med större hänsyn till vår unika natur och till nuvarande Nackabor. Byggpanik ger seg trafik, kommunen måste börja arbeta i rätt ände och prioritera infrastruktur och vägunderhåll. Ett viktigt vägprojekt som måste genomföras är Östlig förbindelse, i den frågan är vi det enda partiet som är positiva i alla berörda kommuner och parlamentariska nivåer.

2. Vi säger nej till att lyfta Saltsjöbanan, då det skulle innebära två års avstängning. Vi vill se till att det finns tillräckligt med infartsparkeringar för att exempelvis arbetspendlare enkelt ska kunna fortsätta sin resa med kollektivtrafiken. På regional nivå satsar vi på fler ordningsvakter och civilklädda biljettkontrollanter för att minska antalet fuskåkare inom kollektivtrafiken. 

 3. Båttrafiken är ett utmärkt komplement till den övriga kollektivtrafiken. Vi vill ha fler pilotprojekt för att testa olika tekniker av emissionsfri drift av båtar och med öka antalet förbindelser från Nacka till andra delar av Stockholms län.

 

Lisa Rasmussen, Vänsterpartiet

1. Genom att förbättra och prioritera kollektivtrafiken så att fler resenärer vill välja kollektivtrafiken före bilen i fler situationer. Vi behöver satsa på alternativa färdmedel som cykel, cykelbanor behöver utvecklas för att bli säkrare. På så sätt kan vi avlasta trafiken från bilar.

2. Fler avgångar för busstrafiken och högre prioritet för kollektivtrafiken på vägarna. Anställda inom välfärden jobbar oftare inom kommunen och skolungdomar och behöver fler tvärgående bussar inom kommunen. Vi vill sänka avgifterna med målsättning att få en avgiftsfri kollektivtrafik.

3. Samma kort och taxor i Waxholms- och i SL-trafiken, året om. Mer pendelbåtstrafik till stan och från fler sjönära bostadsområden samt mellan kommundelar som är splittrade av vatten som Tollare och Fisksätra. Vill förbättra sambandet mellan buss- och båttrafiken.

Valet — viktiga datum

 
Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x