Så vill Nackas partier förbättra för äldre

FOTO: JENNY FREJING
Val 2022 Publicerad 05:10, 16 augusti 2022

• Valfrågan del 3: Äldreomsorgen

I fyra veckor inför valet tar NVP reda på var partierna står i lokala frågor.

Denna gång handlar det om äldreomsorg:

1. Behövs fler boendeformer för äldre i Nacka?

2. Hur ska man kontrollera att hemtjänstföretagen i Nacka sköter sina uppdrag?

3. Hur vill ni förbättra livskvaliteten för äldre i Nacka?

 

Lisa Rasmussen, Vänsterpartiet

1. Ja. Vi vill se flera varianter för olika nivåer av äldreomsorg och flera boenden som har rimliga priser. Även fattigpensionären ska ha råd att bli äldre i Nacka.

2. Kommunen måste vara tillgänglig för de som har biståndsbedömts att ha rätt till hemtjänst och hjälpa de biståndsbedömda att få sin hemtjänstinsats. Kommunen ska också granska företagens ekonomi för att upptäcka ekonomiska oegentligheter. Det ska finnas ett kommunalt hemtjänstalternativ.

3. Mer tid för personalen att vara tillsammans med de äldre inom all äldreomsorgsverksamhet. Det behövs fler anställda, personal med högre utbildning och bättre anställningsvillkor som exempelvis 30-timmars arbetsvecka som heltid. Fler träffpunkter och mer aktiviteter som de äldre vill ha behövs också.

 

Johanna Kvist, Socialdemokraterna

1. Ja! Vi vill bygga fler hyresrätter med rimlig hyra för äldre. Det ska också bli lättare för de som är för friska för ett vanligt äldreboende att få flytta till ett trygghetsboende med omsorg, service och med större gemenskap och trygghet.  

2. Det är viktigt med tydliga villkor och en kontrollfunktion som granskar att verksamheterna fungerar och håller hög kvalitet. Välfärdsfuskare ska inte göra sig besväret att verka i Nacka. Kommunen måste också ha en nära  dialog med hemtjänstföretagen.   

3. Alla ska ha en aktiv fritid genom hela livet. Fler satsningar på social samvaro och aktiviteter för äldre, genom ökat stöd till civilsamhälles- och pensionärsorganisationerna. För att säkra livskvaliteten behöver vi en äldreomsorg  av god kvalitet där tillgång till personal med rätt kompetens finns. 

 

Desha Svenneborg, Miljöpartiet 

1. Ja! Människor vill bo i olika former, områden och bostäder. Vi vill ha fler hyresrätter och testa co-living som boendeform, särskilt då det kan bli billigare och minska ensamhet. Det är viktigt att bygga blandat, vissa vill bo nära andra i samma ålder, men många vill ha grannar i olika åldrar.

2. Vi vill ha regelbundna, ordentliga kontroller och att varningssignaler från boende och personal tas på största allvar. När det enbart är privata företag som bedriver hemtjänst, som i Nacka, blir det än viktigare att kontrollera att skattepengar går till välfärd och människor, inte till privata fickor.

3. Det ska gå att bo kvar i Nacka även efter pensionen. Vi vill se en personlig hemtjänst där äldre inte behöver träffa många olika personer utan får bygga trygga relationer. Vi vill också ha mer kultursatsningar riktade till äldre och klimatanpassade boenden med luftkonditionering är livsviktigt.

 

Esa Örmä, Sverigedemokraterna

1. Ja, Sverigedemokraterna föreslår ett införande av ett kommunalt bostadsbolag som prioriterar Nackabor i den lokala bostadskön. Det är ett förslag som skulle medföra bättre möjligheter, inte minst för äldre, att få en hyreslägenhet. 

2. Sverigedemokraterna föreslår dels att kommunen ska erbjuda ett hemtjänstalternativ i egen regi, dels att införa en visselblåsarfunktion där hemtjänstanställda säkert och anonymt kan anmäla fel, risker och tillkortakommanden som de blivit bekanta med i tjänsten.

3. Inom äldreomsorgen ställer vi krav på riktigt god mat och goda svenskkunskaper hos personalen. Vi föreslår även att terapidjur används mer i den mån det är möjligt. Överlag måste arbetet tillgänglighet, träningstillfällen och mötesplatser fortsätta.

 

Karin Teljstedt, Kristdemokraterna

1. Det behövs fler bostäder i blandade upplåtelseformer, och mindre regelkrångel och inlåsningseffekter som försvårar och fördyrar. De särskilda boendena är väl fungerande och fler trygghetsboenden byggs just nu. Med ökad kunskap kan fler hushåll göra informerade val av sitt framtida boende.

2. Genom systematisk granskning och kvalitetsarbete, stärkt individuppföljning och en bättre samverkan med andra kommuner och myndigheter. Och nolltolerans för de som fuskar! Det handlar om trygghet för såväl brukare som medarbetare och respekt för medborgarnas skattepengar som vi förvaltar.

3. De sköraste äldre ska känna att omsorgen i Nacka är att lita på. Social delaktighet är lika viktigt som fysisk aktivitet. Ofrivillig ensamhet är en gemensam fiende. Hälsoförebyggande arbete måste nå ut brett. Fler träffpunkter ute i kommundelarna och stärkt samverkan med regionen och civilsamhället.

 

Johan Krogh, Centerpartiet

1. För oss är det viktigt att våra äldre själva får välja hur de vill bo när de blir äldre. Vi vill säkerställa att det finns boenden för äldre i hela Nacka, både centralt och i mer naturnära områden. Vi tycker att det är självklart att äldre som vill bo kvar hemma ska få göra det.

2. Vi vill ha en strikt kvalitetsuppföljning så att alla anordnare följer de regler och riktlinjer som finns. De anordnare som inte följer kvalitetskraven ska inte längre få vara verksamma i Nacka. Vi vill utveckla ”jämföraren” så att den blir tydligare vilket gör det lättare att göra medvetna val.

3. Vi vill satsa mer på tidiga insatser så att fler håller sig pigga och friska längre. Det ökar livskvaliteten och gör att fler kan umgås med nära och kära, träffas på våra mötesplatser och delta i olika fysiska aktiviteter. Det är också viktigt med ett äldreperspektiv i stadsplaneringen.

 

Mats Gerdau, Moderaterna

1. Ja, och snart öppnar ytterligare ett trygghetsboende i kommunen mellan Nacka Forum och stadshuset. Vi vill se till att det finns en stor bredd i utbudet av boenden och i alla kommundelar. De som behöver mycket hjälp ska snabbt få plats på vård- och omsorgsboende.

2. Det ska vara tryggt att ha hemtjänst i Nacka och man ska få den hjälp man behöver. Att kunna välja anordnare är viktigt för oss. Med regelbunden tillsyn, bonus för hög kvalitet, tydliga auktorisationsvillkor och inte minst att fråga de äldre om hur de upplever hemtjänsten säkrar vi kvaliteten. 

3. Äldre har förmånen att kunna bestämma vad de ska göra på dagarna. Vi vill motarbeta åldersdiskriminering så att seniorlivet blir rikt och meningsfullt. Vi har tagit initiativ till att kommunen startat träffpunkter för att bryta ensamhet. Det behövs även promenadstråk och utegym anpassade för äldre.

 

Gunilla Grudevall-Steen, Liberalerna

1. I dag finns i Nacka olika boendeformer för äldre och det som senast tillkommit är trygghetsboenden. 

2. Det finns flera sätt att kontrollera kvaliteten inom hemtjänsten. Bland annat har en visselblåsarfunktion nyligen inrättats i kommunen och stadsledningskontoret har fått i uppdrag att undersöka arbetet med bland annat fusk i välfärdssystemet. 

3. Vi vill se en mer sammanhållen vård för äldre. All omsorgspersonal ska kunna bra svenska och kontinuiteten av personalen öka. Livskvaliteten är ett prioriterat område för Liberalerna. Vi vill tillgängliggöra naturreservat, ha fler mötesplatser för äldre och öka arbetet mot ofrivillig ensamhet.

 

Mikael Carlsson, Nackalistan

1. Vi är för att man utreder fler boendeformer. Äldre ska ges stora möjligheter att själva hitta den boendeform som passar just den individen bäst. Det är viktigt att det byggs olika typer av boenden för äldre i alla kommundelar så att man kan bo kvar där man trivs även när man behöver stöd. 

2. Viktigt att kommunen kontrollerar att de insatser som beslutats blir utförda, både genom stickkontroller och återkommande granskningar. Vi vill också att alla äldre som känner sig tryggare med kommunalt utförd hemtjänst ska kunna välja det och att kommunen erbjuder det.

3. Vi vill införa en äldreombudsman som kan bevaka de äldres intressen i alla beslut och i planer. Vi vill att när man bygger något i kommunen ha som mål att göra området äldrevänligt. Vi vill satsa på kultur nära där folk bor och en särskild satsning för ett ökat kulturutbud på äldreboenden. 


 
Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x