Val 2022 Publicerad 08:15, 13 augusti 2022

• Ronny Fors: ”Inte direkt överraskad — men märkligt med så få ja från L”

Vänsterpartiet är bäst i klassen — och Liberalerna sämst. 
I alla fall när Naturskyddsföreningen i Nacka får betygssätta de lokala partiernas svar på 21 frågor i en miljöenkät inför kommunalvalet.

Frågor inom fyra olika kategorier — klimat, trafik, natur och exploatering — skickades ut av Naturskyddsföreningen i samarbete med Boo miljö- och naturvänner, Nacka miljövårdsråd, Naturskyddsföreningen i Saltsjöbaden, Skuruparkens vänner och Bevara Trolldalen till de lokala partierna i somras. 

Någon fråga var helt ny, många redan kända. Vissa var Nackaspecifika, andra mer generella. Alla skulle dock kunna besvaras med ja eller nej, för tydlighetens skull.
Svaren visade sig skifta en del mellan partierna, men det syntes ändå en genomgående linje där V, MP, NL svarat klart mest ja, vilket i denna enkät är positivt enligt Naturskyddsföreningen, medan allianspartierna och främst L svarade mest nej.

– Jag kan inte påstå att jag är direkt överraskad över resultatet. Men att inte Liberalerna kunde svara ja på fler frågor än två var lite märkligt, säger Ronny Fors, Naturskyddsföreningens ordförande, som har sammanställt, tolkat och utvärderat svaren.

Han fortsätter:
– Vi tycker att det här är ett bra sätt att få med många frågor och där det går att få fram tydliga ja eller nej på många frågor. Vi är ju ute efter att få så många ja-svar som möjligt. Men i vissa fall har jag varit tvingad att tolka svaren efter hur de skrivit i kommentarerna.

En fråga var alla överens om: Att solceller ska installeras på alla kommunens tak, där det är lämpligt, fram till 2026. Det fanns också en tydlig samsyn om att kommunen systematiskt ska minska energianvändningen samt förmå SL att använda små bussar i villaområden.

Men i specifika frågor som om partiet ska verka och rösta för att återuppta naturreservatsarbete för Skuruparken och om Trolldalen ska lämnas orörd syntes en tydlig gräns mellan opposition och allians. De fyra majoritetspartierna svarade samstämt nej på dessa frågor.

S och SD hamnade lite mittemellan blocken i frågorna, dock inte i samma, då de båda partierna ibland följt oppositionens linje, ibland majoritetens. Det gäller bland annat i frågorna om en klimatdirektör borde tillsättas, eller om miljözon 3 ska införas i delar av Nacka stad.

Liberalernas förstanamn Gunilla Grudevall-Steen är besviken och ledsen över hur hennes partis svar har tolkats:

– De har varit extremt hårda i bedömningen när vi inte svarat ja eller nej, utan resonerat oss fram till en ståndpunkt. Det är svåra frågor som ofta inte går att svara bestämt på. Vi tycker att vi har lämnat konstruktiva svar och varit väldigt ambitiösa och ärliga.

Ronny Fors förklarar att enkäten är som ett debattinlägg i kommunalvalet från miljöorganisationernas sida. 

– Vi säger inte hur eller vilka man ska rösta på, men enkäten visar hur kommunens partier tycker i frågor som gäller miljö och klimat. Vi kommer att använda enkätsvaren framåt, då går det att visa vad politikerna svarat och lovat. Det ger oss möjlighet att ställa dem till svars, menar Ronny Fors, vars förening har över 3 000 medlemmar.

Till sist gav miljöorganisationerna partierna möjlighet att kortfattat svara på vilka tre åtgärder som respektive parti vill prioritera för att klara årliga utsläppsminskningar på 16 procent till 2030. Där nämns kollektivtrafiksatsningar och kontrollerad eller minskad byggtakt i Nacka genomgående av partierna — medan den tredje prioriteringen var skiftande.

Frågor om exploatering och klimat

Av de 21 frågorna i miljöankäten handlade fem om klimat, fyra om trafik, fem om natur och sju om exploatering.
Antal ja-svar: V 21, MP 19, NL 18, S 11, SD 9, C 7, KD 6, M 5, L 2.
Antal ”ingen tydlig åsikt”: L 6, SD 5, M 5, C 5, NL 3, S 3, KD 2.


Partiernas egna svar
Vilka tre åtgärder för att minska koldioxidutsläppen vill ert parti prioritera för att klara kommunens årliga utsläppsminskningar på 16 procent till 2030?

Liberalerna
• Fler laddstolpar i kommunen för att underlätta övergången till klimatvänligare elbilar.
• Uppmuntra till innovation i näringslivet för att minska utsläpp från exempelvis transportsektorn.
• Hållbar stadsplanering med klimatsmarta teknik- och bebyggelseformer samt miljövänliga materialval

Socialdemokraterna
• Utbyggd och koldioxidneutral kollektivtrafik
• Kommunens egen verksamhet måste bli energieffektiv och fossilfri. Klimat -och hållbarhetsaspekter vid upphandling av varor, tjänster och entreprenader
• Konkretiserade och uppgraderade riktlinjer för hållbart byggande i Nacka kommun

Vänsterpartiet
• Bättre kollektivtrafik och mer utrymme för kollektivtrafik och cykel
• Prioritera upphandlingar av varor och tjänster som ger minst koldioxidutsläpp. Motverka överkonsumtion
• Ställa om Nackas skogsbruk till att undvika kalhyggen och främja biologisk mångfald

Nackalistan
• Halvera nybyggnationen i Nacka för att halvera klimatutsläppen från byggsektorn
• Ingen byggnation i befintliga grönområden. Bygga klimatssmart i trä, med solceller och god isolering.
• Bättre kollektivtrafik med buss, båt och Saltsjöbanan. Bättre cykelbanor och hyrcykelsystem.

Moderaterna
• Koppla klimatsmart byggande och stadsutveckling till utbyggnaden av tunnelbanan
• Teknikutveckling med elbilar, laddstolpar, energieffektiviseringar och solceller
• Stimulera Nackaborna, företag och föreningar att bidra i miljö- och klimatarbetet

Centerpartiet
• Hållbart resande med tunnelbana, utökad pendelbåtstrafik och prioriterad gång- och cykeltrafik.
• Stärka klimatprofilen och ställa bättre krav i kommunens inköp, upphandlingar och kundval
• Tillsammans med Nackaborna öka återbruket, minska utsläppen och värna kommunens grönområden

Sverigedemokraterna
• Minska trafikkaos för att minska fordonens utsläpp av koldioxid och andra miljöskadliga ämnen
• Se till att det finns tillräckligt med infartsparkeringar så att det blir enkelt att fortsätta resan med kollektivtrafik
• Minska byggtakten i Nacka

Kristdemokraterna
• Löpande energieffektivisering och investering i teknik som reducerar koldioxidalstrande aktivitet
• Investera i transportarbete som innebär smidiga och flytande trafikmönster utan stopp
• Bejaka utbyggnaden av infrastruktur som moderniserar resandet som exempelvis tunnelbanan

Miljöpartiet
• Kommunens omställningsarbete leds av hållbarhetsdirektör med stab och egen budget
• Koldioxidneutrala material, plusenergistandard och grönska i stadsmiljö vid nybyggnation
• Minska personbilstrafiken och bygga ut cykel -och kollektivtrafiken. Höja andelen resor med cykel från 20 till 30 procent.


 
Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x