FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Vibeke, Viveka

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
16 november 2018

Anna Hirsch och Alice Braun – diakon respektive kommunikatör — i Nacka församling har i flera år varit engagerade i arbetet med flyktingar och integration i Nacka. Nu är de oroliga för hur det ska gå för många av dem som på egen hand ska försöka hitta bostad.

”Två år är för kort tid för
att kunna etablera sig”

VAL 2018 10:30 | 25 juli 2018

Få världshändelser har under de senaste decennierna påverkat Nacka så mycket som flyktingströmmarna över Medelhavet. Från att ha varit en av de kommuner som tog emot förhållandevis få flyktingar har mottagandet sedan 2014 ökat med nästan 500 procent. NVP har pratat med några personer som lägger mycket tid på integrationsarbete.

2015, när allt fler flyktingar tog sig över Medelhavet upp över Balkan och vidare norrut mot Tyskland och Sverige, stod staten och kommunerna till en början ofta handfallna vid sidlinjen. Istället klev civilsamhället in och organiserade klädinsamlingar, såg till att frivilliga mötte upp flyktingar på järnvägsstationer och skjutsade dem till tillfälliga boenden.

I Nacka öppnades så småningom evakueringsboendet Graninge stiftsgård, där ett 100-tal personer bodde. Svenska kyrkan i Nacka tog på sig att organisera civilsamhällets frivilliginsatser.

Ny lag blev en utmaning
– Nacka kommun kom med en förfrågan om hur vi kunde hjälpa till. Kyrkoherden i Nacka bestämde att vi skulle prioritera arbetet med flyktingmottagandet, säger Anna Hirsch, diakon i Nacka församling.

För Nacka blev den stora utmaningen den så kallade anvisningslagen. Den tvingade kommunerna att under två år sörja för bland annat bostäder åt flyktingar med uppehållstillstånd. Många som kom under den här perioden har nu varit här i två år och de ska därmed ordna med egna bostäder.
– Två år är egentligen för kort tid för att kunna etablera sig, fyra år är rimligare. Ur integrationssynpunkt är det dessutom förödande att rycka upp människor som har börjat att rota sig. Inte bara för flyktingarna som tvingas iväg utan även för alla de människor som är bofasta och har engagerat sig och byggt upp relationer. Det finns andra kommuner som har valt att låta dem stanna och integreras istället, till exempel Järfälla kommun, säger Alice Braun, kommunikatör i Nacka församling.

Vart tar de vägen?
– En del flyttar till släkt eller vänner på andra platser i landet. Vi har också märkt att många flyttar tillbaka till de orter där de bodde på förläggning, och där de kanske redan har kontakter, säger Anna Hirsch och fortsätter:
– Generellt kan man säga att det går bäst för dem som har etablerat kontakter med svenskar.

Kontakten bättre i dag
Sedan ett antal år bedriver Svenska kyrkan ett integrationsarbete via sitt projekt Öppen dörr. Projektet startade i Fisksätra och har sedan spridit sig till övriga delar av Nacka församling.  
– Det finns även en Facebookgrupp som heter Goda krafter i Nacka, med nästan 700 medlemmar. Till exempel kan någon där annonsera att de har en soffa att skänka bort. Sen kan vi få höra berättelser om hur de tog med sig sina barn när soffan levererades och som lekte tillsammans med den nyanlända familjens barn. För tio år sedan var det få nyanlända som hade varit hemma hos någon svensk familj. Där ser vi en stor skillnad, säger Anna Hirsch.

Hur tycker ni att kommunens arbete med nyanlända har fungerat?
– Det finns en tydlig skillnad mellan tjänstemän och politikerna. Bland tjänstemännen finns det ofta ett stort engagemang, men hos politikerna finns det en större distans, dock inte hos alla, säger Alice Braun.
– När människor nu måste leta bostad på egen hand får de ofta rådet att vända sig till kyrkan och det tycker vi väl kanske inte riktigt är vårt jobb, säger Anna Hirsch och fortsätter:
– Jag vill inte att grupper ställs mot varandra. Alla utsatta ska få det stöd de har rätt till enligt svensk lag. Nacka kommun har valt att tolka exempelvis socialtjänstlagen väldigt snävt, enligt mig.

FAKTA: Integration och flyktingar i Nacka i siffror
Enligt Migrationsverkets siffror tog Nacka 2017 emot 552 flyktingar, vilket är en ökning med 469 procent sedan 2014, då antalet mottagna flyktingar var 97. Orsaken är den tvingande anvisninglagen från 2016. Den innebär att kommuner som tidigare hade haft ett lägre mottagande nu skulle ta emot fler. Även faktorer som befolkningsstorlek vägs in.

Antal flyktingar år för år:
2014: 97
2015: 135
2016: 469
2017: 552

Sedan 2015 har arbetslösheten bland utrikesfödda i kommunen endast ökat marginellt. 2014 var 10,8 procent av de utrikesfödda öppet arbetslösa eller arbetssökande inskrivna i något program med aktivitetsstöd. 2017 var siffran 11,7 procent — en ökning med 0,9 procentenheter.

Arbets- och företagsnämnden,  ansvarig för integratrion, gick 2017 46,6 miljoner kronor i förlust.

Källor: Nyhetsbyrån Siren (Migrationsverket) och Nacka kommun

Så svarar partierna:

1.  Hur tycker du att Nackas flyktingmottagande har fungerat sedan 2015?
2. Hur kan Nacka arbeta för att integrera nyanlända?
3. Hur ska man få de nyanlända med uppehållstillstånd att stanna i Nacka?

Ramzi Ben Youssef, Vänsterpartiet:
1. Hyfsat. Kommunen borde ha mer aktivt främjat frivilligorganisationer såsom Refugees Welcome och Kompis Sverige. Ett stort problem har varit få billiga bostäder, här har kommunen målat in sig i ett hörn eftersom majoriteten i fullmäktige inte fört en politik med mål att alla ska ha råd att bo i Nacka.

2. Fler mötesplatser för nyanlända och etablerade invånare. SFI-utbildningen måste bli bättre, som det är nu går endast hälften ut med godkända betyg. Vi vill att SFI i huvudsak ska bedrivas i kommunal regi vilket för med sig större möjligheter att anpassa utbildningen efter behov.

3. Snabbare inventering av arbetslivserfarenhet för att snabbare komma i arbete. Det behövs byggas större andel hyreslägenheter med rimliga hyror, vilket skulle gynna alla Nackas invånare — detta skulle möjliggöras med ett kommunalt bostadsbolag. De nyanlända som anvisats till Nacka väljer kommunen idag att vräka efter två år, detta måste upphöra.

Khashayar Farmanbar, Socialdemokraterna:
1. Det gäller att vara ödmjuk inför att det har varit en extraordinär situation. Nacka har historiskt inte tagit ansvar för flyktingmottagande. Kommunen äger inga egna hyresbostäder vilket skulle gett oss större flexibilitet. Istället köpte kommunen bostadsrätter samt tvingades teckna dyra avtal med privata aktörer.

 2. Det är viktigt att vi bidrar till att skapa lugn och ro under den tvååriga etableringsperioden. Vi tror på språkundervisning i kombination med utbildning eller jobb. Vi vill få personer i egen försörjning snabbt, genom utbildning, snabbspår till arbetsmarknaden och bättre matchning. Vi vill också höja bidraget till föreningarna, föreningslivet spelar en viktig roll i integrationen.

3. Det handlar om att bygga hyresrätter som människor har råd att bo i. Så att vi får flexibilitet i mottagandet av nyanlända men även så att våra unga kan flytta hemifrån och våra äldre sälja villan.

Lisskulla Zayane och Sidney Holm, Miljöpartiet:
1. Civilsamhället och Volontär i Nacka har gjort fantastiska insatser men kommunen hade kunnat stötta mer ekonomiskt och organisatoriskt. Vi har bland annat efterfrågat ett kommunalt mottagningscentrum för nyanlända familjer som introducerade och hjälpte in i förskola och skola.

2. Vi tror på kraften i föreningslivet och att få in barn, unga och vuxna där och ser att kommunen kan stötta än mer. Vi vill ge mer pengar till Volontär i Nacka och till kontaktpersoner och familjer via kommunen.

3. Vi vill bygga stad med blandade boendeformer för alla. På kort sikt kan vi bygga tillfälliga bostäder med korta bygglov. På lång sikt vill vi ha ett kommunalt fastighetsbolag som bygger och hyr ut bostäder eftersom alla inte kan eller vill äga sitt eget boende.

Leonid Yurkovskiy, Sverigedemokraterna:
1. Flyktingmottagandet har varit undermåligt. När de styrande politikerna med skattepengar tvingas att köpa bostäder i femmiljonersklassen till nyanlända och när Nackas flyktingmottagande blir internationellt ämne för skandalrubriker kan man dra slutsatsen att de styrande politiker har tappat kontrollen.

2. Integrationspolitik har inte fungerat någonstans i landet. Däremot vet vi att människor blir en naturlig del av samhället genom eget ansvar, rätt miljö och ett liv på samma villkor som alla andra. Detta är dock endast möjligt med en ansvarfull invandringspolitik och den bästa integrationsåtgärden blir således att endast ta emot så många som kommunen kan hantera.

3. Det finns inget egenvärde i det, tvärtom har Sverige visat på motsatsen. Nacka har idag en extremt pressad bostadsmarknad och att tala om åtgärder för att locka nyanlända medan ungdomar inte kan flytta hemifrån är enligt oss en helt felaktig utgångspunkt.

Gunilla Grudevall-Steen, Liberalerna:
1. Vi har tagit emot så många personer som blivit anvisade till Nacka, och ordnat bostäder och skolplatser till alla, även om det med rådande bostadsbrist varit utmanande. Vi upplever att Nackasamhället i många delar välkomnat dessa människor.

2. Språket är nyckeln till integration. Vi behöver ha språkförskolor för barn till nyanlända, mer tid i skolan och förlängd skolplikt för de som behöver. Ännu mer insatser för att snabbt få jobb, och gärna kombinerad flexibel SFI och praktik. Vi tycker också att etableringsplanerna tar för lång tid, och vill ta över uppdraget från Arbetsförmedlingen.

3. Nyanlända ska som alla andra få välja var de vill bo. Nacka ska vara en attraktiv kommun för alla, och därför satsar vi mycket på skolor och förskolor, fritid och idrott, och till exempel parker, promenader, badbara sjöar, tillgängliga naturområden och förstås många nya bostäder och arbetsplatser.

Hans Peters, Centerpartiet:
1. Det har inte varit helt enkelt, men alla nyanlända har erbjudits bostad under den tvååriga etableringstiden. De får språkundervisning och samhällsorientering för att lära sig svenska och hur vårt samhälle fungerar. Samverkan med Arbetsförmedlingen fungerade inte bra i början, vilket kostade.

2. Tack till organisationer och volontärgrupper som aktiverat sig. Vi bör ge mer stöd i det arbetet. Nacka måste arbeta hårt för att öka kvalitén i språkundervisningen, språket är ofta nyckeln. Nacka kan också ta ett större ansvar genom att anställa nyanlända.

3. Det är oftast bostad och försörjning som avgör. Efter två år måste de nyanlända hitta egen bostad. Vi vill sänka trösklarna på arbetsmarknaden så att det blir billigare och lättare att anställa. Har man ett arbete blir det lättare att hitta en bostad och ha råd med hyran.

Mats Gerdau, Moderaterna:
1. Att ta emot 1 000 nyanlända på tre år medför utmaningar, i synnerhet med dagens bostadssituation. Det blir dyra och ibland dåliga lösningar. Men givet förutsättningarna har Nacka klarat det. Vi har valt att involvera Nackaborna och sprida ut nyanlända, vi ska inte ha utanförskapsområden i Nacka.
 
2. Vi vill ha ett välkomnande, men inte kravlöst eller slösaktigt, flyktingmottagande. Att snabbt lära sig svenska och jobba är nyckeln, för män och kvinnor. Det måste löna sig att jobba jämfört med leva på bidrag, därför vill vi ha ett bidragstak.
 
3. Med eget jobb och lön kan man också efterfråga bostad. Alla måste ordna sitt eget boende, det gäller ungdomar som flyttar hemifrån, äldre som vill flytta från villan och för nyanlända. Vi behöver bygga nya vanliga bostäder, men tror inte på ”social housing”.

Karin Teljstedt, Kristdemokraterna:
1. Nacka har, trots ryckiga förutsättningar från staten, lyckats ta emot alla flyktingar vi fått anvisade. De har fått undervisning, bostad och arbete. Nackas kundvalssystem med dess flexibilitet har fungerat väl, men det viktigaste har varit enskilda Nackabors stora engagemang har varit viktigt för integrationen.

2.Samhällsorienteringen måste snabbt ge kunskap om rättigheter och skyldigheter. Vuxenutbildning är viktig för att hitta vägen dit där jobben finns. För att integrationen ska fungera krävs också en tydlig förväntan att den enskilde tar eget ansvar.

3. Liksom alla svenskar är man fri att bosätta sig där man hittar jobb och bostad. Nacka har exempelvis stort behov av arbetskraft i omsorgen och företagen i Nacka har behov av personer med spetskompetens och internationell erfarenhet.

Christina Ståldal, Nackalistan:
1. Det har fungerat bra sett till den stora ström som kom 2015. Mottagandet mobiliserades snabbt genom kommun och ideella krafter. Det stora problemet är bostäder efter de två första åren. Här finns mycket lite att erbjuda för den utan förmögenhet.

2. Genom verksamhet för kvinnor som får komma ut och få utbildning. Mer kvalitetssäkrad SFI. Genom aktivering av företag som kan ta emot praktikanter. Genom en tydlig beskrivning i samhällskunskap med rättigheter och skyldigheter som gäller.

3. I dagens läge vill många stanna i Nacka men få har möjlighet. Det borde finnas bostäder för denna grupp genom t ex startande av ett kommunalt bostadsbolag och genom erbjudande om att bygga på mark som erbjuds att hyra till låga priser, som till exempel till Bo Klok och liknande bostadsföretag. Det går om man vill.