FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Johannes Döpa...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Måndag
24 juni 2019

Partiernas viktigaste
valfrågor i Värmdö

VAL 2018 08:01 | 28 augusti 2018

Med mindre än två veckor kvar till valet är det dags för Värmdös partier att bekänna färg. NVP har bett samtliga partier representerade i kommunfullmäktige att redogöra för sina tre viktigaste lokala frågor, och hur de ska jobba med dem.


Vänsterpartiet – Mats Skoglund

1. Bostäder: Det har under lång tid byggts alldeles för få hyresrätter i Värmdö. Det är inte alla som vill och har möjlighet att köpa sitt boende. Vi jobbar för att det ska byggas minst 500 klimatsmarta och billiga hyresrätter per år med närhet till bra bussförbindelser.  
2. Antirasism och inkludering: Vi driver en politik som minskar de ekonomiska klyftorna och därmed motsättningar människor emellan. Vi ska ha ett bra mottagande av nyanlända och de ska ges möjlighet att stanna i kommunen.
3. Välfärd – skola, äldrevård och LSS: Vi vill ha en välfärd med god kvalitet utan vinstintresse. Vi vill se en likvärdig skola som kan se och anpassar sig till individens behov och för det krävs resurser. Vi vill minska minutstressen i hemtjänsten och bygga fler äldreboenden. Vi jobbar för att insatsbedömningar enligt LSS enbart ska utgå ifrån sökandens behov, här hör inte sparbeting hemma.Socialdemokraterna – Mikael Lindström

Vi går till val på ett nytt ledarskap efter tolv år med Moderaterna. Välfärden går före skattesänkningar.
1. Bättre skolor. Vi vill: Höja skolpengen för att anställa fler lärare och vuxna. Så ökar vi studieron, förbättrar stödet och höjer kunskapsresultaten. Bygga ut elevhälsan. Ta krafttag mot kränkningar och mobbning. Införa mer generös skolskjuts.
2. Tryggare äldreomsorg. Vi vill: Bryta ensamheten, med fler äldreboenden och fördubblat stöd till äldreorganisationer. Slopa minuthetsen inom hemtjänsten.Införa rätt till heltid och vikariepool med fast anställd personal. 
3. Fler hyresrätter och hållbar infrastruktur. Vi vill: Införa en Ungdomsgaranti som ger alla Värmdöbor under 25 en bostad inom fem år. Varannan lägenhet ska vara en hyresrätt med rimlig hyra. Bygga fler parkeringar, utreda trafiken vid Mölnvik och genom Hemmesta.Öka takten i VA-utbyggnaden.Miljöpartiet – Filip Joelsson

1. Vår viktigaste fråga är klimatet: Vi behöver planera samhället så att det blir lättare för Värmdöbor att resa kollektivt och cykla, minska transporter som drivs med fossila drivmedel, satsa på förnybar energi, stimulera klimatsmart byggande och införa ekonomiska morötter för klimatsmarta livsval.
2. Men miljö är mer än bara klimat: Kommunen behöver se över utbyggnaden av vatten och avlopp så att den inte leder till utsläpp av avlopp i våra vikar. Vi måste komma igång med saneringen av Farstaviken, och även arbeta med sanering av döda vikar runt om i vår kommun. Dessutom måste vi spara skyddsvärd natur!
3. Skolans verksamhet har under flera år varit underfinansierad och det är nu viktigt att vi höjer skolpengen så vi kan anställa fler lärare, ge elever den trygghet och det stöd de behöver för att nå goda studieresultat. Vi vill också stärka elevhälsan med anställda skolpsykologer och kuratorer.Sverigedemokraterna – 
Thorulf Empfevik

1. Infrastrukturen. Vi har en trafiksituation med orimliga köer där inte vägnät byggs ut i takt med bostadsbyggandet. Vi måste verka för en funktionell infrastruktur för såväl lokaltrafik som privat- och yrkestrafik. Vi vill utreda en hållbar infrastrukturlösning snarast möjligt. Snabb utbyggnad av en ytterligare Skurubro utan avgifter för värmdöbor.
2. Migrationen. Vi vill ha ett stopp i flyktingmottagandet. Vi måste börja ta ansvar för de människor som nu är här på Värmdö. Se till att dessa kommer i arbete, lär sig svenska, blir en del i samhället och kan bidra till vår gemensamma välfärd. Vi vill absolut inte att det skapas särsamhällen som i andra kommuner och orter med de oroligheter vi ser att det medför.
3. Skola. Vi vill åter ge lärare den ledande roll som är nödvändig och återupprätta ordningen i klassrummen. Skolan är till för inlärning, inte för att fostra barnen. Mindre klasser för att ge arbetsro.Liberalerna – Fredrik Sneibjerg

Vi tycker det är roligt att så många fått upp ögonen för vår kommun men den stora befolkningsökningen ställer krav på oss. Vi vill inte stoppa utvecklingen men måste öka takten med att säkra upp kommunens kärnverksamheter. Bota Värmdös växtvärk:
1. Vi måste höja kvaliteten i våra skolor så att alla barn, oavsett förutsättningar, får den kunskap som behövs för att förverkliga sina drömmar. Mer ordning i klassrummet, lärarassistenter, fler specialpedagoger och bättre stöd till högpresterande och de som behöver mer hjälp. 
2. Våra omsorger ska vara trygga och glädjefulla. Mindre grupper i förskolan. Mindre ensamhet för äldre. Delaktighet för funktionsnedsatta.
3. Vardagslogistik utan trafikinfarkter. Välutvecklat vägnät, generösa skolskjutsregler och bättre tvärkommunikationer. Anställ en stadsarkitekt som ser till att hela kommunen utvecklas men samtidigt bevarar en tydlig värmdökaraktär.


Centerpartiet – Kristina Lång

1. Skola och förskola. Vi måste ge förutsättningar för att rekrytera och behålla behöriga lärare och pedagoger i Värmdös skolor och förskolor. Lärarna ska fokusera på det de är utbildade till, nämligen att utbilda våra barn. Med lärarassistenter får vi fler vuxna i skolan som kan avlasta lärarna. Vårt mål är att alla elever ska uppnå målen för minst ett yrkesprogram. Det måste finnas ett tak för hur många barn det får vara i en barngrupp på förskolan och i de yngre årskurserna i skolan. 

2. Förbättra förutsättningar för företagen. På Värmdö skapar småföretagen nästan 9 000 jobb. Därför är det viktigt att erbjuda företagen bra service. Att förse företagen med kompetent arbetskraft genom lärlingsprogram på gymnasienivå och yrkesvux är ett annat sätt att göra det gynnsamt att driva företag på Värmdö.

3. Pendelbåtar till och från Stockholm. Vi måste avlasta 222:an genom alternativa vägar in till Stockholm.


Moderaterna – Deshira Flankör

1. Välfärden. Inom skolan är vår målsättning att alla elever ska nå kunskapskraven. Det ska vi uppnå genom fler specialpedagoger, fler lärarassistenter och mer läxhjälp. Inom äldrefrågor vill vi göra det möjligt för att fler trygghetsboenden och seniorboenden ska byggas. Vi vill öka demenskompetensen genom att alla särskilda boenden Silvia-certifieras. 

2. Ekonomi. Våra barn ska ärva trygghet, inte skulder. Utmaningen är att Värmdös investeringar fram till 2030 ligger på sju miljarder kronor. Vi vill därför se mer samarbete mellan offentlig och privat sektor för att skapa mer välfärd. Investeringarna ska också finansieras mer av egna medel, minde av lån och inte med skattehöjningar.

3. Infrastruktur. Vi vill verka för Östlig förbindelse. Vi vill se tillgänglighetsåtgärder på Skärgårdsvägen förbi Hemmesta. Vi vill färdigställa Stavsnäs vinterhamn, bygga fler infartsparkeringar samt inrätta pendelbåtsbryggor.


Kristdemokraterna – Anna Lipinska 

1. Skolan, äldreomsorgen och trafiksituationen. I Kristdemokraternas Värmdö ska vi kunna åldras i trygghet och med värdighet. Vi lever längre och för ett aktivt liv men det kommer en dag då vi behöver hjälp. Då ska vi få tillgång till god vård och omsorg.  Vi behöver fler trygghets- och äldreboenden i Värmdö. Vi ser gärna fler såväl ideella som privata utförare inom äldreomsorgen.  

2. Skolpengen behöver höjas. Värmdös skolor är på rätt väg men de ekonomiska förutsättningarna behöver förbättras. För att vi får fler elever, för att möta varje elevs behov och för att kunna konkurrera om kompetent personal. Den psykiska ohälsan bland unga ökar och här måste det göras insatser.  

3. Inom infrastrukturen behöver det ske en rad åtgärder för att möta ett ökat behov och det behövs infartsparkeringar. Värmdö behöver också en Östlig förbindelse!