FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Johannes Döpa...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Måndag
24 juni 2019

Partiernas viktigaste valfrågor i Nacka

VAL 2018 08:02 | 28 augusti 2018

Med mindre än två veckor till valet har NVP bett kommunfullmäktiges partier att redogöra för sina tre viktigaste frågor och hur de vill jobba med dem.


Vänsterpartiet – 
Amanda Sandholm
Vår huvudfråga är jämlikhet.
1. Bostäder: Nacka är en ojämlik kommun. Därför ska huvuddelen av de bostäder som byggs på kommunal mark vara hyresbostäder. Upplåt mark med låg avgift och låt de bygga som garanterar lägsta inflyttningshyra, inte till högstbjudande. Nacka behöver ett kommunalt bostadsföretag.
2. Förskolor och skolor: Mindre barngrupper och klasser och behöriga lärare. Ge alla barn jämlika villkor med mer resurser till förskolor och skolor. Dagens ojämlikhet när skolhyran tas av skolpengen måste upphöra. När andelen av skolpengen som går till hyra varierar mellan 12 och 41 procent skiljer också det som kan användas till undervisning kraftigt mellan olika skolor.
3. Ekologisk hållbarhet är en dimension av ett jämlikt samhälle. Bygg inte i naturreservat (läs: Ryssbergen), ställ krav på hållbarhet vid byggande i kommunen, bygg ut och prioritera kollektivt resande före biltrafik – nej till Österleden.


Socialdemokraterna – Khashayar Farmanbar
1. Nackas stadsbyggnad behöver ny inriktning. Vi vill bygga en levande stad för alla med god tillgång till idrott, kultur och grönområden. Därför prioriterar vi närheten till grönområden, fritids- och idrottsytor i hela Nacka. Några exempel är att vi vill ersätta ett planerat bostadskvarter med mer idrottsytor på Järlahöjden, bevara Lillängsskogen och minska exploateringen av Nacka strand.
2. Vi vill bygga fler hyresrätter så att våra unga kan flytta hemifrån och äldre sälja villan den dagen de vill det. För att kunna bygga fler hyresrätter vill vi starta ett kommunalt bostadsbolag. Det ger oss bland annat möjligheten att ha bostadsgaranti för unga. 
3. Vi vill höja skolpengen för att kunna ha mer personal och minska de stora barngrupperna i förskolan. Skolpengen ska gå till pedagogik och lärande, inte till dyra marknadshyror av skollokaler. För oss går investeringar i skolan före skattesänkningar.


Miljöpartiet – Sidney Holm och Lisskulla Zayane
1. Hållbara trafiklösningar. Klimatet är största utmaningen vi står inför men om vi agerar NU så kan vi göra skillnad. Hur vi reser och bor är saker vi kan påverka. Vi vill ha mer kollektivtrafik, fler och tätare (östliga) båtförbindelser, säkra cykelparkeringar, lånecyklar ihopkopplade med Stockholms samt utbyggda och bättre separerade gång- och cykelbanor NU!
2. Hållbara bostäder. Nacka kan styra mer vad som byggs, mot segregation och för klimatet med klimatsmarta och blandade bostäder som folk har råd att bo i. Vi måste också börja bygga i trä!
3. Hållbara förskolor. Stressig arbets- och läromiljö är negativt för både barn och vuxna. Barngruppernas storlek påverkar också den pedagogiska verksamheten och gör det svårare för pedagogerna att se och ha tid för varje barn. Genom riktade bidrag vill vi minska barngrupperna.


Sverigedemokraterna – David Bergquist 
1. Bevara Nackas traditionella, familjevänliga och småskaliga samhällsmiljö. Vi vill undvika förtätning av bebyggelseytor och på så sätt behålla förutsättningarna för att skapa trygga och levande kontaktytor. För att inte skapa ohållbara trafiksituationer och för att bevara naturen i Nacka är vårt förslag att minska byggandet tills t-banan är färdig.
2. Asylmottagandet fortsätter i oförminskad omfattning. I september 2017 rapporterade SD Nacka om vad som kom att bli internationellt känt som ”Nackagate” – att kommunen har köpt tre lägenheter för 13 950 000 kronor till en familj bestående av en man, tre fruar och 16 barn. Vi är det enda partiet i Nacka som har röstat nej till beslut om lyxbostäder till migranter och istället budgeterat för billigare alternativ.
3. Bostadsinbrotten och personrånen, särskilt mot barn, har ökat i kommunen. Att stävja detta ser vi som en mycket viktig fråga.


Liberalerna – Gunilla Grudevall-Steen
1. Att kunna ta dig dit du vill är en frihetsfråga, och du ska ha en rimlig restid oavsett vilket resesätt du väljer. Liberalerna driver på för Östlig förbindelse, fler bussar, också till andra slutpunkter än Slussen, fler infartsparkeringar för både cyklar och bilar och mer pendling på vattnet.
2. När Nacka växer måste fritidsutbudet hänga med – vi behöver bygga fler planer, hallar och anläggningar men också plats för spontanidrott.  Vi vill också ha fler parker, och gott om gångvägar så det är tryggt och säkert att röra sig. Vi prioriterar strandpromenader längs Nackas stränder.
3. Framtiden börjar i klassrummet. Läraryrket behöver ges högre status – och högre lön! Liberalerna föreslår statsbidrag för 200 nya lärarassistenter i Nacka, och vi vill ha fler utbildade barnskötare och fritidspedagoger. Vi vill införa syskonförtur i Nackas kommunala skolor, för att förenkla vardagspusslet.


Centerpartiet – Hans Peters och Christine Lorne
1. Utveckla Nacka sjukhus. Vi vill att Nacka sjukhus åter ska bli ett fullvärdigt akutsjukhus med BB och barnkompetens. Närakuten bör på sikt göras om till en akut med öppet dygnet runt. 
2. Miljö och klimat. Miljöfrågorna är viktiga på både kort och lång sikt. Vi vill fortsätta arbetet med giftfri vardag i skola och förskola. Kommunen ska köpa in antibiotikafritt kött och fisk och satsa på närproducerade och ekologiska livsmedel. Värdefull natur ska räddas. Därför vill vi inrätta nya naturreservat. Det ska vara lätt att göra rätt. Vi vill införa fyrfackskärl så det går att sopsortera i hemmet och inrätta fler laddstolpar. 
3. Öka framkomligheten. Centerpartiet vill bygga Österleden och utöka pendelbåtstrafiken till och från hela Nacka samt pröva en båtlinje mellan Fisksätra och Tollare. Vi vill också bygga ut cykelbanorna och säkra cykelparkeringar så det blir enklare att cykelpendla. 


Moderaterna – Mats Gerdau
1. Bygg Österleden. Om Nackaborna ska få vardagen att fungera och komma fram till sina jobb måste trafiken byggas ut. Moderaterna ser till att tunnelbanan börjar byggas till Nacka nästa år. Nya cykelbanor, mer båttrafik, fler bussar och modernare Saltsjöbana. Men vi behöver Österleden också, en komplett ringled runt Stockholm. Stefan Löfven, S, har stoppat den, vi lovar att starta planeringen igen.
2. Mer trygghet. Nacka ska vara tryggt, men vi har sett en oroande ökning av inbrott och rån de senaste åren. Samtidigt har antalet poliser minskat med 20 procent sedan 2014. Moderaterna vill öka tryggheten med 60 fler poliser till Nacka, hårdare straff för våldsbrott, mer förebyggande arbete och bevakningskameror. 
3. Låg skatt. Nackaborna ska få värde för sina skattepengar. De ska gå till skolan och omsorgen om äldre och funktionshindrade, inte till skrytbyggen, klädotek eller gratis internet.


Kristdemokraterna – 
Karin Teljstedt
1. Nackas själ. Det byggs i Nacka och det är bra. Men Nacka har en spännande egen historia som vi måste vara rädda om. Det är den som ger staden själ. Därför kämpade vi till exempel för att stoppa rivningen av det fina gamla ”Pumphuset” i Järla sjö. Vi lyckades, trots stark politisk motvind. Vi fortsätter kämpa för att bevara Nackas kulturella identitet.
2. Möt barns behov. För många barn är inte grundförutsättningarna uppfyllda för att de ska fungera i skolan. Förskola och skola måste ha resurser att möta varje barns behov. Mindre barngrupper i förskolorna, initiativ för barn med särskilda behov, daglig motion för fysisk och psykisk hälsa.
3. Integration. Det är nödvändigt framöver. Vi måste våga ställa krav på våra nyanlända att de utifrån förmåga aktivt själva anstränger sig att skaffa bostad och att lära sig svenska. Och vi måste alla hjälpas åt att bygga nätverk runt de nyanlända.


Nackalistan – Christina Ståldal
1. Bromsa utbyggnadstakten för bättre anpassning till trafikkapaciteten och utveckla kollektivtrafiken med bussar och pendelbåtar. Prioritering av nya bostäder till rimliga hyror. Bygg tillräckligt med möteslokaler och platser för idrott, kultur, lek och verksamhet i takt med ökat invånarantal. Miljöanpassa byggandet med bland annat solceller. Öka invånarnas möjlighet att påverka. 
2. Bevara små och stora grönområden nära bostäder, som Trolldalen, Ryssbergen, Lillängen och Skuruparken. Bevara bebyggelsekaraktären i Nackas olika delar och utveckla med arkitektonisk och historisk varsamhet i samklang med befintliga bostadsområden och invånare. 
3. Satsa på tidiga insatser runt barn och utsatta unga och att få tillbaka fältassistenter och närpoliser i alla delar. Färre elever per klass och max fem barn per pedagog i förskolan. Fler boenden och mötesplatser, och bättre service och tillgänglighet för äldre.