FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Fredrik, Fritz

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
18 juli 2019

Under ytan, i Farstavikens sediment, gömmer sig föroreningar från flera hundra års produktion i Gustavsberg.

Värmdö klarar inte miljötillsyn i Farstaviken

Värmdö 07:57 | 11 mars 2019

Kommunen vill lämna tillbaka ansvaret för miljötillsynen av den förorenade Farstaviken till länsstyrelsen. Oenigheten mellan myndigheterna om vem som har ansvaret har lett till att man ännu inte kunnat utreda vilka som är ansvariga för giftutsläppen.

Skattebetalarna kan få stå för notan

I Farstavikens sediment finns föroreningar som härrör från produktion som pågått under flera hundra år. Därför kan det, enligt kommunen, bli svårt att härleda vilka aktörer som ansvarar för föroreningarna. Det kan bli så att ingen anses ansvarig för föroreningar som tillkommit före 1969, då miljöskyddslagen infördes. I så fall blir det skattebetalarna som får stå för notan för efterbehandlingen, som enligt tidigare bedömningar kan hamna i miljardklassen.

Källa: Värmdö kommun

NVP har i flera -artiklar skrivit om utsläpp av gifter från porslinstippen vid Ekobacken till Farstaviken och om kommunens arbete med miljötillsyn. I en artikel i höstas om att resursbristen på miljö-enheten har lett till eftersatt miljötillsyn sa bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Lars-Erik Alversjö, M, så här:
– Självklart ska vi sköta miljöskyddet och till-synen, annars får vi anlita konsulter. Länsstyrelsen brukar inte vara så intresserade av att ta över ansvar. Behövs mer pengar får vi tillsätta det, men jag har inte fått besked från verksamheten hur mycket man behöver.

Men några nya resurser för utökad miljötillsyn tillsattes inte i budgeten för 2019, vilket NVP berättade nyligen. Och i dag, tisdag, tar nämnden ställning till ett förslag om att återlämna ansvaret för miljötillsynen av Farstaviken och Koviks återvinningsanläggning till länsstyrelsen, efter att ha haft tillsynsansvaret i tio år. 

Oense om ansvaret
Av beslutsunderlaget framgår att länsstyrelsen och kommunen är oense om vilken myndighet som har tillsynsansvaret. Länsstyrelsen anser att det är kommunen, medan kommunen menar att det har skett en feltolkning kring vilket ansvar som kommunen begärde att överta 2009. 
Kommunen skriver även att Värmdö saknar de resurser och den kompetens som behövs för att sköta tillsynen.

När NVP ber Lars-Erik Alversjö att kommentera sitt citat från i höstas säger han bland annat: 
– Värmdö kommun saknar de resurser som krävs för en effektiv tillsyn av dessa förorenade områden. Istället är länsstyrelsen en mer lämplig aktör att inneha tillsynsansvaret eftersom de varit ansvariga i alla år.

Först när det är klarlagt vem som har ansvar för miljötillsynen kan en ansvarsutredning kring föroreningarna i Farstaviken genomföras. En sådan utredning är i sin tur nödvändig för att man ska kunna rikta föreläggande mot de verksamheter som orsakat föroreningarna.
– Med tanke på hur moderatledningen har hanterat utsläppen från Ekobacken till Farstaviken, tycker vi att det här är ett klokt beslut och hoppas att länsstyrelsen accepterar att ta över. Det är en så pass stor och komplex fråga att Värmdö kommun får svårt att hantera den om vi ska klara miljömålen för Farstavikens vatten, säger oppositionsrådet Mikael Lindström, S.

Både kommunfullmäktige och länsstyrelsen måste godkänna övertagandet av ansvaret innan det kan bli verklighet.