FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Henrietta, He...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
22 augusti 2019

Skolbygget i Charlottendal, som visualiseras så här, har tillfälligt stoppats bland annat på grund av fyndet av större vattensalamander.

Skyddade djurarter
hotas av skolbygget

Värmdö 10:07 | 05 november 2018

Större och mindre vattensalamander har påträffats i Charlottendal. Förutom dem hotas 19 andra skyddade djurarter av kommunens planer på att bygga ett skolcampus i området.

Artskyddade djur kring Charlottendal

Kungsfiskare, hasselsnok, spillkråka, havsörn, tretåig hackspett, sångsvan, storlom, trana, fiskgjuse, ljungpipare, nattskärra, stenfalk, grönbena, fisktärna, hökuggla, sparvuggla, trädlärka, törnskata, vitkindad gås, större vattensalamander och åkergroda.

Det var i samband med byggstarten i maj som man upptäckte större vattensalamander på tomten i Charlottendal, där kommunen planerar att bygga ett skolcampus för
1 300 elever, och bygget stoppades. 

Efter flera utredningar visar det sig nu att det på tomten och i närområdet förekommer inte mindre än 21 djurarter som omfattas av artskyddsförordningen. På skoltomten finns en större våtmark och två dammar, där man hittat ett 20-tal mindre och ett tiotal större vattensalamandrar. Dessutom tror utredarna att det är högst sannolikt att även åkergroda, hasselsnok, spillkråka och trädlärka nyttjar biotoperna.

Kan sätta stopp för skola
Att djuren omfattas av artskyddsförordningen innebär att det är förbjudet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Om de riskerar att skadas krävs dispens från länsstyrelsen. De flesta groddjur, däribland större vattensalamander, omfattas även av EU:s art- och habitatdirektiv som syftar till att säkra den biologiska mångfalden.

Det här påverkar förskolebygget, och skulle kunna sätta stopp för planerna på att bygga grundskola, gymnasium och idrottshall. En våtmark i områdets sydvästra del kommer att försvinna när förskolan byggs. Båda dammarna försvinner och ytor hårdgörs om grundskola, gymnasium och idrottshall byggs.

Analyserna som gjorts visar att förskolan skulle kunna byggas, även utan skyddsåtgärder. Däremot är bygget av skolorna och idrottshallen inte tillåten enligt artskyddsförordningen. Det medför en direkt förlust av de vattensamlingar som i dag används som reproduktionsområde för den större vattensalamandern. 
Dessutom hotas salamanderns och andra grodjurs spridningssamband och födosök. Även hasselsnokens bevarandestatus kommer att försämras i området och dess spridningsmöjligheter att kraftigt försvagas, vilket måste utredas vidare. Konsulterna tror ändå att det finns förutsättningar att göra skyddsåtgärder som skulle kunna uppväga förlusterna av djurens livsmiljö.

”Kan ordna skyddsåtgärder”
Kommunen har ansökt om samråd med länsstyrelsen, som är ansvarig för artskyddsprövningen, och föreslår att två nya dammar skapas, en norr om tomten och en söder om Farstadal. 

Moa Öhman, projektansvarig på kommunen, bedömer möjligheterna att exploatera skoltomten som goda.
– Vi påverkar inte den större vattensalamanderns livsmiljö när det gäller förskolan, och för skola och sporthall kan vi ordna skyddsåtgärder i form av nya småvatten, så att populationen fortsatt ska vara livskraftig. Vi har tittat på lämpliga platser och lägger upp en tidsplan så att skyddsåtgärder kan vidtas före byggnation, säger hon.

Lyckas inte kommunen garantera populationens bevarandestatus kan länsstyrelsen stoppa bygget.
– Antingen går det att göra skyddsåtgärder och man kan se att bevarandestatusen inte påverkas, eller, om bevarandestatusen försämras, så måste en dispens från artskyddet prövas och då är det ett väldigt strikt skydd, säger Anna Skog, miljöhandläggare på länsstyrelsens enhet för naturvård.