FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Henrietta, He...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
22 augusti 2019

Resursbrist och akuta ärenden, som den vita sörjan som upptäcktes i ett dike intill bostadsområdet Farsta hagar, har lett till att miljökontoret tvingats prioritera bort delar av sin miljöskyddstillsyn.

Resursbrist leder till
eftersatt miljötillsyn

Värmdö 07:55 | 09 oktober 2018

Oförändrade anslag, brist på personal och hög personalomsättning har gjort att Värmdö de senaste åren haft svårt att hinna med sitt miljöskyddsarbete. Det i kombination med akuta ärenden har gjort att man fått prioritera bort delar av tillsyn och kontroll.

Miljöskydd - planerad tillsyn

12 procent av Värmdös planerade miljöskyddstillsyn har hittills genomförts i år. Planerad, löpande tillsyn och uppföljning respektive hur många som har utförts, angivet i antal besök:

B-verksamheter 2 - 1
Drivmedel, fordonstvätt 1 - 0
Diverse 1 - 0
Lagring/återvinning avfall 6 -2
Förbränning 4- 0
Avlopp 15 -7
Dagvatten 4 - 1
Båtverksamheter 25 - 0
Verkstäder 15 - 0
U-verksamheter (ej anmälningspliktiga) 12 - 0
Bygg och riv 3 - 0
Kemikalietillsyn/sprängämnesprekursorer 5 -0
Anmälan/ansökan 20 - 3
VSO och biotopskydd 15 - 2
Cisterner 20 -17
Klagomål/miljöolyckor 62 - 51
Lokala avfallsföreskrifter 30 -22
Förorenad mark 15 - 12
PCB 8 - 0
Värmdöpumpar 85 - 46

Löpande tillsyn kvarvarande ärenden från tidigare år:
Kvarvarande ärenden totalt vid ingången av 2018 173, varav 9 utförts
Anmälan/ansökan 40 - 19
Uppföljning planerad tillsyn 69 - 6
Klagomål/miljöolyckor 73 -3
förorenade områden 33 -7

Källa: Värmdö kommun

Utsläppen från deponin och Ekobacken till Farstaviken, bräddningar vid Ålstäket och Hemmesta träsk, trädfällningar vid Strandvik och Stavsnäs allé är några akuta, stora och komplexa frågor som Värmdös bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd haft att hantera de senaste åren.

Samtidigt räcker varken personal eller pengar till för miljöskyddet, och de lagstadgade krav på tillsyn och kontroll, som finns. I praktiken har nämndens nettoanslag varit oförändrat eller till och med sänkts sedan 2012. Vid halvårsskiftet hade bara tolv procent av den planerade miljöskyddstillsynen hunnits med. Istället har miljöskyddsenheten fått lägga ner mycket arbetstid på saker som man inte planerat för, och inte heller kunnat ta betalt för — som Farstaviken.

Resursslukande frågor
– Vi har haft stora frågor som tagit mycket resurser från oss i handläggningtid. Men till årsskiftet räknar vi nu med att hinna med 70-80 procent av den planerade miljöskyddstillsynen, säger Jelinka Hall, avdelningschef på bygg-, miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Miljöskyddsgruppen har under 2018 dessutom haft dubbelt så många inkomna klagomål och miljöolyckor mot beräknat. 
– I dagsläget får vi prioritera de större miljöfarliga verksamheterna och utreda klagomål. Vi hinner inte initiera så mycket eget förebyggande arbete, säger Sissela Falk, ny enhetschef för miljöskydd på Värmdö.

Eftersom ingen pengaförstärkning getts för 2018, så har nämnden valt att prioritera bort ett tiotal tillsynsprojekt bara inom miljöskyddsområdet. Däribland egeninitierad tillsyn av konstaterade och misstänkta förorenade områden, dagvatten vid Farstaviken och annan dagvattentillsyn (utifrån miljökvalitetsnormer) för vattendrag med bristfällig status, samt vattenskyddsområden. 

Har begärt mer pengar
– Det är tillsynsområden som vi ser ett behov av att arbeta förebyggande med, men som vi behövt bortprioritera för att vi inte har tillräckliga resurser inom miljöskydd. Det beror bland annat på att vi har ett för lågt skatteanslag på miljösidan. Värmdö har högst självfinansieringsgrad i hela Stockholms län på miljösidan. Vi har äskat pengar för att utöka med tre tjänster inom miljöskydd och tjänsterna behöver delvis finansieras av skattemedel. Vi har inte fått gehör för vårt äskande så det ser ut som att vi inte kommer att ha utrymme att prioritera tillsynsprojekten under nästa år, säger Sissela Falk.

Som NVP berättat har länsstyrelsen nyligen påtalat behovet av att lyfta frågan om bland annat dagvattenreningen i samband med planarbetet för industriområdet i Östra Kil eftersom Baggensfjärden redan idag har en otillfredstälande ekologisk status, och inte heller når god kemisk status enligt de normer som gäller, tvärs emot vad Värmdö kommun angett i sina planhandlingar.


Värmdö först i länet att ta 
över ansvar från länsstyrelsen

För fem år sedan tog Värmdö, som första kommun i länet, över allt ansvar för bland annat tillsyn av vattenverksamheter från länsstyrelsen. Man har också tagit över ansvaret för miljöfarliga verksamheter, föroreningar och Ekbacksdeponin. Ett av kraven var att det fanns tillräckligt med kompetens och resurser.

Sedan 2013 har Värmdö tagit över tillsynsansvaret från länsstyrelsen för vattenverksamheter som inte är tillståndspliktiga, exempelvis att muddra eller gräva i vatten. Kommunen har även tagit över ansvaret för miljöfarliga verksamheter som omfattas av tillståndsplikt, föroreningsskador och tillståndspliktiga täkter (utom SITA:s ianläggning på Kovik). Man har också tagit över ansvaret för Villeroy & Bochs deponi på Ekobacken och för större fiskodlingar.

Krav på resurser

Ett av kraven var att kommunen hade tillräckligt med kompetens och resurser.  Men sedan dess har bygg, miljö- och hälsoskyddskontoret tappat resurser och kompetens. Åtta administrativa tjänster fördes bland annat över till sektorn för samhällsbyggnad och tillväxt vid den stora omorganisationen 2015.
I år har dessutom hela personalstyrkan på miljöskyddsenheten bytts ut. Hälsoskyddsgruppen har också haft en stor personalomsättning. Just nu saknas fyra tjänster på de enheterna. Frågan om resurser och organisation har tidigare varit uppe på bordet, och anses nu vara akut.

Miljö-, hälsokydds- och livsmedelsenhetens nya chef Sissela Falk anser inte att man brustit i sitt tillsynsansvar.

– Alla tillståndspliktiga, B-verksamheter, har vi hunnit med och mer därtill. Det som prioriteras ner när man har dåligt skatteunderlag är det förebyggande arbetet, information, tillgänglighet och ibland tillsyn över små miljöfarliga verksamheter där vi inte har fasta tillsynsintervall. Men för att få ett långsiktigt bra arbete och få tid till att utveckla verksamheten behövs resurser. Det leder i sin tur till en bättre miljö och service till kommuninvånarna.

Det är inte bara miljöskyddet som drabbas av bristande resurser, även hälsoskydd, livsmedel, strandskydd, små avlopp och bygglov, påvkeras. Just nu har man långa handläggningstider för mindre avlopp. Och i byggenhetens så kallade "historiska hög" ligger just nu ett 20-tal ärenden, de äldsta från 2014.

Risk för förtroendetapp

Bygg-, miljö- och hälsoskyddskontoret ansåg redan i fjol, när nämnden antog sin tillsynsplan för 2018, att man behöver fokusera på eftersatta områden och på äldre ärenden som inte hunnits med, annars riskerar myndigheten att tappa förtroende för sitt tillsynsansvar.

Byggnadsnämndens ordförande Lars-Erik Alversjö, M, kan inte svara på om han är beredd att avsätta mer pengar.

– Det är en sak vi ska titta på i den kommande budgeten. I år går vi med överskott.

Att lämna tillbaka tillsynsansvaret till länstyrelsen är inte aktuellt i nuläget.

– Självklart ska vi sköta miljöskyddet och tillsynen, annars får vi anlita konsulter. Länsstyrelsen brukar inte vara så intresserade av att ta över ansvar. Behövs mer pengar får vi tillsätta det, men jag har inte fått besked från verksamheten hur mycket man behöver.