FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Signe, Signhild

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
23 augusti 2019

Dans är en av de aktiviteter som erbjuds av Guldkanten vid Gustavsgården. Bilden togs 2015, när NVP gjorde ett reportage om verksamheten.

Politiker: Guldkanten orsak
till problem på äldreboende

Värmdö 15:37 | 27 maj 2019

Guldkanten och restaurang Trallen är bidragande orsaker till problemen på Gustavsgården. Det är en av slutsatserna i en ny rapport, skriven av Deshira Flankör och Anna Lipinska.

Guldkanten

• Guldkanten bildades efter att kommunen avvecklade dagverksamheten vid Gustavsgården 2004, då erbjöds pensionärsföreningarna att ta över, utveckla och driva verksamheten vidare. Guldkanten vill förgylla de äldres tillvaro genom olika aktiviteter. 

• Förutom dagverksamhet har föreningen en omfattande programverksamhet med underhållning, allsång, högläsning, biograf, musikcafé, bingo, andakter, fester, seniordans, utflykter och teater för de boende på Gustavsgården, deras anhöriga och andra pensionärer. Guldkantsaktiviteter ordnas även på andra särskilda boenden i Värmdö. 

• 2011 tog den ideella föreningen Guldkanten över arbets-
givaransvaret för personalen. Idag har föreningen fem anställda, varav en heltidsanställd verksamhetschef. Programverksamheten finansieras genom auktioner, loppis och insamlingar.

Efter tre dödsfall och flera allvarliga händelser — och en vecka efter att majoriteten skickat tillbaka socialchefens handlingsplan — kommer nu ytterligare en rapport om läget på Gustavsgården. Den är skriven av kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör, M, och vård- och omsorgsnämndens ordförande Anna Lipinska, KD — som är ytterst ansvariga för äldreboendet.

Rapporten behandlar, enligt dem, de viktigaste händelserna utifrån kvalitet och patientsäkerhet mellan 2012 och 2019. De har gått igenom ett 20-tal dokument, men inte den genomlysning av vården och omsorgen som gjordes för några år sedan, och inte heller flertalet kritiska rapporter som revisorerna gjort och som NVP rapporterat om.

Politikerna menar att ett tydligt mönster kan urskiljas: uppföljning-brister-handlingsplan-återfall. En kraftinsats gjordes 2013/2014 och verksamheten fungerade under en kort tid, chefer har bytts ut, strateger och konsulter kommit in, och nämndorganisationen gjorts om "utan framgång".
Deras slutsats är att det finns olika bilder av hur vården fungerar i patientsäkerhetsberättelser och i kvalitetsuppföljningar. Beslutsvägarna är långa räknat från ”golvet” till politikerna. Och lokalerna fungerar inte optimalt. De nämner också Guldkantens verksamhet och restaurang Trallen som problem. 

”Även om vi har en god uppfattning om Guldkanten, ställer vi också oss frågan om det är lämpligt att verksamheten finns i samma lokaler som ett särskilt boende”, skriver de och fortsätter: ”Det bidrar till den allmänna röriga känslan samt att det inbjuder till en öppenhet för allmänt tyckande om Gustavsgårdens verksamhet och hur den ska bedrivas.”

”Ändamålet för vårt politiska uppdrag måste vara en god vård och omsorg för våra äldre och inget annat”, avslutar de.

Visar inte rapportens slutsatser att nuvarande förvaltningsorganisation, med beställare och utförare, inte fungerar?

– Den slutsatsen har vi inte dragit alls. Jag ser inte att problemet hänger på den organisatoriska frågan på förvaltningsnivå. Vi har inte fokuserat på revisionsrapporterna utan vi har tittat på vilka politiska beslut som tagits och hur de fallit ut. Men det finns fler kringfaktorer som påverkar verksamheten, ta exempelvis Guldkanten och den öppna restaurangen för allmänheten. Det gör Gustavsgården till mer eller mindre ett öppet hus, säger Deshira Flankör.

Ni ifrågasätter att deras verksamhet ligger i samma lokaler som äldreboendet och säger att ert uppdrag är god vård och omsorg, är inte dessa verksamheter just det?

– Själva vården och omsorgen ligger inte på deras uppdrag. Jag vill betona att jag värnar om verksamheten, dock påverkar den det särskilda boendet väldigt mycket. Det är något vi fått höra som legat och grott och som ingen vågat ta i.

Såväl V som S är mycket kritiska till rapporten, S kräver nu ett nytt ledarskap.

– Vi har föreslagit en oberoende kriskommission,
istället får vi en politiserad rapport där Deshira Flankör och Anna Lipinska själva utvärderar och drar slutsatser om sina partiers egna styrning av verksamheten. Och att ansvariga politiker inte ser sitt eget ansvar utan istället pekar på Guldkantens viktiga verksamhet som en del i Gustavsgårdens problem är upprörande. Vi behöver ett nytt ledarskap som i dialog med personal, brukare och anhöriga hittar en hållbar väg framåt. Privatiseringar är inte lösningen på alla Värmdös problem, säger Carl Kangas, S, oppositionsråd.