FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Majken, Maja

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
19 maj 2019

En ny stadsdel ska växa upp bakom kommunhuset i Skogsbo. Husen ska utformas med ”hög arkitektonisk kvalitet”.

Planer på en ny ­stadsdel i Skogsbo

Värmdö 07:54 | 21 november 2018

Industriområdet bakom kommunhuset i Skogsbo ska omvandlas till en ny levande stadsdel i Gustavsberg.

Arbetsplatsområdet i Skogsbo, som ligger söder om Ösby sjöpark, ska förvandlas till en levande stadsdel, med 110 lägenheter, handel, kontor och restaurang. En park och en gångväg som binder samman bostäderna med den intilliggande naturen på Kråkberget och vid Ösby träsk planeras också. 

I området finns höga naturvärden, bland annat gamla tallar, skyddsvärda ekar och växtplatser som kommer att försvinna. Området ingår i den gröna Nacka/Värmdö--kilen. Sjön och naturreservatet Ösby träsk och Kråkberget är utpekade som ekologiskt särskilt känsliga områden, men detaljplanen bedöms trots det inte innebära någon betydande miljöpåverkan, varför någon miljökonsekvensbeskrivning inte kommer att göras. En grov ek ska dock skyddas.

Det är Skogsbo properties AB och Grindstugärde nya fastigheter AB som ansökt om en detaljplan som nu ska ut på samråd.