Plan kan skapa nytt
centrum i Gustavsberg

Värmdö Uppdaterad 12:13 14 maj 2019

250 nya lägenheter, nya butiker, arbetsplatser och flera punkthus i fem till elva våningar. Och en rivning av delar av centrumbyggnaden. Efter många år har nu Nordika ansökt om att dra igång ett planarbete för Gustavsbergs centrum. Och planutskottet är positivt.

Gustavsbergs centrum har i många år fått leva en tynande tillvaro. 2015 godkände planutskottet ett nytt stadsgatunät, samma år genomfördes parallella arkitektuppdrag för flera delområden i Gustavsberg, och 2016 togs ett nytt inriktningsbeslut för Gustavsbergsprojektet. Men sen har det inte hänt så mycket. 

Nu vill fastighetsägaren Nordika bygga om centrumanläggningen från 50-talet till ett mer modernt centrum. ”Målet är att skapa ett levande och hållbart stadsliv”. Tillsammans med Besqab och HSB vill Nordika bygga 250 nya bostäder men också skapa nya lokaler för butiker, arbetsplatser, restauranger/café, service och garage.

Domusbyggnaden sparas
Förslaget innebär att delar av den befintliga centrumdelen måste rivas. Den ursprungliga Domusbyggnaden behålls, men nyare tillbyggnader, där det idag bland annat ligger en blomsterhandel och pizzeria, föreslås rivas.

Planutskottet har sagt ja till att pröva en detaljplaneläggning. Eftersom centrumområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och påverkas av Gustavsbergsprojektet, det planerade stadsgatunätet eller en eventuell alternativ vägdragning genom idrottsområdet och ny bytespunkt för kollektivtrafik, så bedömer samhällsbyggnadskontoret att arbetet behöver samordnas med övrigt planarbete. 
Plankontoret menar även att ett 11-våningars punkthus i hörnan Blekängsvägen-Skärgårdsvägen skulle komma att visuellt dominera och konkurrera med kyrkan, Runda huset och stadsparken, och anser att byggnaden bör delas upp i mindre hus. En detaljplan beräknas vara klar 2022.