"Ökat lidande med
stängda boenden"

Värmdö Uppdaterad 08:00 30 april 2019

Fler hemlösa, ökad risk för återfall i missbruk, högre kostnader och ett stort mänskligt lidande. Det kan bli resultatet av att Värmdö kommun stänger sina egna stöd- och lågtröskelboenden för missbrukare, menar anställda på socialkontoret.

Som NVP berättat stängs stödboendena i Länkarnas hus och Ängsvik, liksom lågtröskelboendet i Älvsby för missbrukare i Värmdö. En orsak är att socialnämnden går med underskott och måste spara pengar.

Inför beslutet att avveckla stödboendena gjordes en konsekvensanalys samt en riskbedömning av Individ- och familjeomsorgens utförarenhet vuxen. Men dokumenten fanns inte med i beslutsunderlaget till social­nämnden, och ligger inte ute på den hemsida där kommunen lägger ut handlingar.

Risker med tidig placering
Av analysen framgår att utförarenheten ser allvarliga risker med för tidiga placeringar av klienter i träningslägenheter, med konsekvenser i form av otrygghet, snabba återfall i missbruk och att bli av med sin lägenhet, trots boendestöd, tillsyn och provtagning. ”Vi har under hösten/vintern 18/19 sett hur det resulterat i dåligt resultat”, skriver man.
Utförarenheten ser även liknande risker med placeringar i externt stödboende.

Socialkontorets satsning på ”case management” (individuellt stöd i boendet) ger man tummen ner för. ”Skräckscenariot” är att ingen kvällsbemanning kommer att finnas och  ingen som kan ”släcka bränder” efter kontorstid. Utförarenheten befarar också att kommunen riskerar att bli av med träningslägenheter på grund av för tidiga placeringar med de följder det kan få med bland annat klagande grannar.

Enheten undrar också vart de som inte kan vara helt nyktra ska ta vägen och befarar att deras klienter riskerar att söka upp kompisar i träningslägenheter eller få bo på gatan. ”Att placera dem på Nacka stads­hotell och klara sig själva har vi sett vart det leder. De blir utkastade för att de inte klarar av att hålla deras regler”, skriver man.

Dyra alternativ
Behandlingsassistenten Johan Ekström har arbetat i sju år på socialkontoret och är en av de åtta anställda som nu berörs av avvecklingen av stödboenden. Han har tidigare kunnat se konsekvenserna för de klienter som inte är redo för ett eget boende.

– Kommunen lägger nu ner två stödboenden, och köper istället externa platser, som man redan gjort på till exempel Nacka stadshotell under en längre tid. Kostnaden för det är ungefär densamma, fast helt utan personal. Det är alltså helt fritt fram att missbruka. Några kommer att få träningslägenhet utan tillsyn. Det här riskerar att leda till två saker; dels ett ökat mänskligt lidande med ett liv i misär, dels att det kan sluta med LVM (lagen om vård av missbrukare), en insats som kostar cirka
700 000 kronor per person, säger han.

”Kostnader flyttas runt”
Johan Ekström är också kritisk till att kommunen hänvisar till avtalsbrott för att kunna säga upp de boende i Älvsby. Under nämndens sammanträde ställde en politiker frågan vilka kontraktsbrott det var fråga om och svaret som social­chefen gav var att de inte varit nyktra.

– De berörda hyr i andra hand och har inga krav på sig att vara nyktra för att behålla boendet. Om det finns andra skäl eller om kommunen ska ändra på kontrakten så måste de ju få en varning innan, men de har inte blivit tillsagda eller varnade.

Tjänsteskrivelsen är alltså felaktig, säger Johan Ekström.
Han menar också att politikerna bara flyttar kostnader från socialnämnden till den nya vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden för att bli av med kostnaderna.

– När de blir uppsagda från sitt stödboende får de gå till arbete och försörjning som ligger under den nya nämnden, för att be om en bostad. Flyttas de då till ett externt boende, hamnar kostnaden hos den nya nämnden, men det är bara ett politiskt beslut för att få en bättre ekonomi för socialnämnden.

 

"Kostnaderna måste minskas"

Vi måste komma ner i kostnader med bibehållen hög kvalitet på våra hjälpinsatser för de i behov — och då krävs ett nytänk. Det säger Marie Bladholm, M, socialnämndens ordförande.

Marie Bladholm skriver i ett mejl att socialnämnden har tagit del av konsekvensanalysen och riskbedömningen av stängningen av stödboendena, före beslut.
– De har presenterats i samband med ärendet.

Av konsekvensanalysen framgår att man befarar en risk för fler hemlösa och ökad risk för återfall i missbruk, med högre kostnader och mänskligt lidande som följd. Hur ser du på risken för dessa konsekvenser?
– Det finns alltid risker med förändringar. Syftet med riskanalyser är att medvetandegöra verksamheterna om riskerna och därmed kunna förebygga dessa så långt det går.

Personal menar att ni politiker bara flyttar kostnaderna mellan olika nämnder och avdelningar för att bli av med dem. Har du någon kommentar till det?
– Vid jämförelse med socioekonomiskt likvärdiga kommuner har Värmdö höga kostnader inom social­tjänsten. PWC har i sin revisionsrapport pekat tydligt på detta. Vi måste ha ett mål att komma ner i kostnader med bibehållen hög kvalitet på våra hjälpinsatser för dem i behov. Då krävs ett nytänk; att ge samma stöd och förhoppningsvis ett bättre stöd, i vissa fall på ett annat sätt men till lägre kostnader.

  • Charlotta Westling