FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Johannes Döpa...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
24 juni 2018

Ny rapport: Svaga politiker
— men starka tjänstemän

Värmdö 09:25 | 12 juni 2018

Politiker som inte litar på tjänstemän och vice versa, politiker som kommer oförberedda till nämndmöten och alltför många chefer som riskerar att arbetet stannar av. Så ser Värmdös politiska organisation och förvaltning ut, enligt två nya rapporter.

Det är konsultfirman Public Partner som, på fullmäktigeberedningens och kommundirektörens uppdrag, genomfört två genomlysningar av Värmdös nämnd- och förvaltningsorganisation som sjösattes 2015. 

Konsulterna menar att Värmdö är i stark tillväxt och står inför stora utmaningar främst inom integration, infrastruktur, VA och samhällsbyggnad. Fram tonar en bild av en kommun som inte fungerar optimalt och inte fullt ut klarar sitt uppdrag, samtidigt som det finns en stark vilja till förändring och ett stort medarbetarengagemang. ”Vi ser inte att kommunen har den framförhållning, den målmedvetenhet och det utåtriktade arbetssätt som krävs i förhållande till utvecklingssituationen”, skriver konsulterna.

Bristande tillit och samspel
Det brister i samverkan både på politisk och förvaltningsnivå. Det finns ett revir- och stuprörstänkande där ”var och en vaktar och värnar om sitt område”, vilket riskerar att leda till dåliga lösningar. I förvaltningen talas om ”vattentäta skott” och ”kom inte och bestäm över min personal”. Konsulterna lyfter fram samhällsbyggnadsområdet, där samverkan är särskilt viktig, men inte fungerat.

Det brister också i tilliten och samspelet mellan politiker och tjänstemän. Genomgående upplever politikerna att tjänstemännen har en för stark roll i förhållande till den politiska ledningen. Fenomenet kallas ”tjänstemannapartiet”. 

Samtidigt skapar de många chefsleden utdragna handläggningsprocesser, och arbetet riskerar helt att stanna av. Det får till följd att tjänstemän ”rundar linjen”, vilket leder till att styrning och ledning undermineras.

En annan fråga som dykt upp är de politiker som, trots inläsningsarvoden, kommer till möten oförberedda och oengagerade. Här krävs en dialog inom partierna om vad det innebär att ha ett förtroendeuppdrag, menar konsulterna.

Det brister även i den politiska styrningen, och saknas ett helhetsperspektiv i planeringen, enligt rapporten. Kommunen är också ovan att hantera större investeringar och byggprojekt. Det finns en ovana att agera över sektorsgränserna, och samverkan fungerar inte. Det visar sig bland annat i svårigheterna att klara utbyggnaden av vatten och avlopp, men också i svårigheten att prioritera bland byggprojekten och att behålla och rekrytera anställda.

M har känt till problemet
För att Värmdö ska klara de framtida utmaningarna kommer konsulterna med en rad förslag till åtgärder.

Kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör, M, har känt till problemen mellan politiker och tjänstemän.
– Det är något vi ska arbeta bort. Tillit är grundläggande för samarbete varför jag förespråkar öppenhet och transparens, även om det ibland medför att vissa saker plockas ur sitt sammanhang för att användas politiskt. Jag är också väldigt glad att även kommundirektören ser lika allvarligt på dessa iakttagelser och tänker inleda ett värdegrundsarbete i sin förvaltning, säger hon.