Värmdö Publicerad 11:28, 23 september 2020

• 1 200 tomma skolplatser i Värmdö • Stort antal förskolor och skolor slås ihop eller läggs ner

Omorganisationer av skolan

2012 genomgick Värmdös skolor en stor omorganisation, där mindre enheter slogs ihop med större skolor.

Initialt föreslogs en nedläggning av Kyrkskolan och Munkmoraskolan. Men förslaget mötte stort motstånd bland kommuninvånare, elever och personal, och fick delvis arbetas om.

I samband med omorganisationen slogs ö-skolorna ihop med Djurö skola till en skolenhet, något som kommunen kände till var olagligt men ändå genomdrev. Skolinspektionen har krävt att kommunen vidtar åtgärder.

Munkmoraskolan föreslås på läggas ner. Verksamheten flyttas till Ekedalsskolan. För att klara att ta emot de nya eleverna måste årskurs fyra på Ekedal flyttas till Kvarnberget.

Istället ska Munkmoraskolans lokaler utredas för att användas för "annan samhällsviktig verksamhet".

Beskedet kom sent i går tisdag.

Orsaken är att kommunen står med många tomma skolplatser. I en utredning som gjorts visar att man i år har en överkapacitet på cirka 400 förskoleplatser, och 880 grundskoleplatser i de kommunala skolorna.

Det innebär att Munkmora inte är den enda skolan som påverkas.

En plan har tagits fram för hur överkapacieten ska hanteras. 

Förslaget berör förskolorna Kotten, Minimunkis, Lokatten, Blåsippan, Blomkulan, Åkerlyckan och Farstaborg. Flera förskolor läggs ner, däribland Minimunkis som erbjuds att flytta till Munkmora förkola, Kottens barn flyttas till Fågelvik, Lokatten får plats på Haghulta förskola och den tillfälliga förskolan i Farstaborg rivs. Förändringar på Blåsippan genomförs i augusti 2022.

Förutom dessa skolor föreslås, som NVP berättat, även en nedläggning av årskurs 6 till 9 på ö-skolorna på Runmarö, Svartsö och Möja.

Utbildningskontoret har fått ett samlokaliseringsuppdrag för kommunens förskolor och skolor.

Målet är "att öka möjligheten att erbjuda ändamålsenliga lokaler som kan bidra till att skapa pedagogiskt och ekonomiskt bärkrafitga förskole- och skolenheter i Värmdö".

På tisdag ska ett informations- och dialogmöte hållas med föräldrar.

Beslut ska tas i utbildningsnämnden i oktober, och kommunstyrelsen 28 oktober och därefter i fullmäktige under hösten. Förändringarna ska genomföras vid skolstarten augusti 2021.