Värmdö Publicerad 15:19, 22 september 2020

• "Har lyfts fram av vårdnadshavare"

Bakgrund till förslaget

Skolinspektionen gjorde 2019 en regelbunden kvalitetsgranskning av Skärgårdsskolan, där det framkom en rad brister som kommunen måste åtgärda.

Samtidigt brottas ö-skolorna med elevbrist, och överkapacitet på lokaler.

Skärgårdsskolan bedrivs i dag i skolbyggnader som är belägna på separata öar flera mil från varandra, och på öar där det saknas naturliga kommunikationer mellan öarna.

Efter att Skolinspektionen vid ett flertal tillfällen 2019 tagit emot anmälningar gällande skolans organisation, tog myndigheten i februari i år beslut om att skolans organisation som en skolenhet är olaglig och måste åtgärdas.

Enligt Skolinspektionen så finns det dock inget som hindrar att fyra skolenheter bildar ett rektorsområde.

Att skolans organisation var olaglig kände kommunen och politikerna till redan 2012 när den stora omorganisationen av skolan genomfördes. Av kommunens tjänsteskrivelse då framgår att utredaren som ansvarade för beredningen av beslutet om sammanslagningen av skolorna inte förordade en sådan sammanslagning bland annat med anledning att det inte var möjligt enligt lagstiftningen då skolbyggnaderna inte låg geografiskt nära varandra.

I somras presenterades en utredning av hur en långsiktig organisation för Skärgårdsskolan skulle se ut. Under året har enkäter med elever, föräldrar och anställda har genomförts, och även medborgardialoger.

Nästa vecka tas beslut om den nya organisationen i utbildningsnämnden.

Källa: Skolinspektionen, Värmdö kommun.

 

 

 

Majoriteten menar att man med den nya ö-skole organisationen tagit stor hänsyn till olika önskemål och den oro som föräldrar uttryckt.
Förslaget vi lägger fram är ett alternativ som lyftes fram av berörda vårdnadshavare som ville ha en kombination av våra förslag, skriver Cecilia Lindberg, M, ordförande i utbildningsnämnden i ett mejl.

Idag tisdag släppte majoriteten ett pressmeddelande där de skriver att det slutgiltiga förslaget till ny organisation för Skärgårdsskolan bygger på dialoger med berörda, där olika parametrar beaktats.

”Stor hänsyn har tagits till den oro som framkom om att eleverna inte blir tillräckligt förberedda för vidare studier. En del vårdnadshavare uttryckte tydligt att de ville att eleverna skulle få gå på öarna fram till årskurs fem och därefter alla dagar i veckan på fastlandet. Ytterligare önskemål framfördes om elevernas förberedelse genom skolgång på fastlandet en till två dagar i veckan redan i årskurs fem. Det har även funnits vårdnadshavare som har förespråkat nuvarande organisation” skriver politikerna.

"Säkerställer behöriga lärare"

Majoriteten menar att med förändringen så kommer de yngre eleverna att ha möjlighet att fortsatt gå i skolan på öarna, samtidigt som man säkerställer att de äldre eleverna får fler behöriga lärare. Förändringen innebär, enligt majoriteten, även att eleverna får tillgång till ett större socialt sammanhang vilket ska gynna kunskapsinhämtning och möjlighet till fler sociala kontakter med jämnåriga.

Utbildningsnämndens ordförande Cecilia Lindberg, M, skriver i ett mejl till NVP att det nya förslaget kommit upp under dialogen.

–  Förslaget vi lägger fram är ett alternativ som lyftes fram av berörda vårdnadshavare som ville ha en kombination av våra förslag. Vi tror denna kombination fångar upp flera viktiga perspektiv och är det bästa för att långsiktigt säkra en bra skolgång för barnen i skärgården.

Fredrik Sneibjerg, L, andre vice ordförande i nämnden skriver i pressmeddelandet att man vill utveckla Skärgårdsskolan på lång och kort sikt.
– Vi ser med glädje att skolorna nu möjliggörs att ha utbildning i det lilla formatet på öarna för att sedan kunna åka till fastlandet med speciallärare och salar, säger han.

Hur ska barnen på Svartsö komma till Skärgårdsskolan på Djurö?

– Redan idag åker de äldre eleverna till skolan på Djurö ett par dagar i veckan, så transportmedlet förblir detsamma som idag om man väljer att gå på Djurö skola, skriver Cecilia Lindberg.

Majoriteten skriver att beslutet om den nya organisationen för Skärgårdsskolan kommer efter Skolinspektionens riktade granskning (tillsyn, red:s anm) som innebär att organisationen i sitt nuvarande skick, där de fyra ö-skolorna och Djurö skola utgör en skola inte godkänns eftersom de ligger för långt ifrån varandra.