FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Majken, Maja

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
19 maj 2019

En revision, beställd av Värmdös socialchef, visar att socialtjänsten köpt ridning utan avtal för miljonbelopp. Den person som sålt tjänsten jobbade när verksamheten inleddes som socialsekreterare. (Ryttarna på bilden har inget samband med artikeln.)

Köpte tjänster av anställd
– för miljonbelopp

Värmdö 07:47 | 27 november 2018

Under tre år beviljade socialkontoret i Värmdö barn ridning till en kostnad av drygt 3,4 miljoner kronor. Verksamheten bedrevs utan upphandling — och den som var ansvarig för ridningen var samtidigt anställd som socialsekreterare i kommunen. ”Uppenbart olämpligt”, enligt revisorerna.

Det är revisorsfirman PwC som, på socialförvaltningens uppdrag, gjort en utredning kring socialkontorets öppenvårdsinsats ridning för barn i behov av stöd. 35 barn har beviljats ridning i grupp under terminerna, ridkollo på sommaren eller både och. Verksamheten har pågått mellan juni 2015 och september 2018. 
Många av barnen har haft kontakt med socialtjänsten sedan de var små. De flesta uppges må mycket dåligt och vara i behov av en positiv, social och stimulerande aktivitet och miljö som ridningen kunde ge.

Upphandlades inte
Socialtjänsten har köpt tjänsten av ridskolan, utan upphandling. Vid revisorernas kontroll visade det sig dessutom att den person som höll i ridningen på kommunens uppdrag samtidigt varit anställd som socialsekreterare. Under åren 2011 till 2015 var socialsekreteraren heltidsanställd, under delar av 2015 och fram till våren 2016 timanställd.

Revisorerna har inte kunnat hitta någon koppling till beviljad ridning under tiden socialsekreteraren var heltidsanställd. Men en månad efter att socialsekreteraren blivit timanställd beviljades den första ridningen. Totalt har fem beslut om insatser beviljats under socialsekreterarens anställningstid, varav ett beslut togs under ett uppehåll i timanställningen.

Har deltagit i ärenden
I ett fall har socialsekreteraren fört journaler kring barnet. I två fall finns socialsekreteraren med som medhandläggare i en annan utredning gällande ett barn, och i ett fall som handläggare i journalföring kring barnets ridning.
Socialkontoret har därefter fortsatt att bevilja ridning efter att socialsekreteraren slutade.

Sammanlagt har drygt 3,4 miljoner kronor betalats för ridningen till socialsekreterarens privata företag, varav 1,3 miljoner hittills i år. 
Men några avtal mellan socialsekreteraren och kommunen har revisorerna inte hittat. Inte heller har alla insatser följts upp eller dokumenterats. Revisorerna menar att det är uppenbart att Värmdö kommun har känt till socialsekreterarens bisysslor, åtminstone under tiden som timanställd. 

”Uppenbart olämpligt”
De konstaterar att det funnits ett klart jävsförhållande mellan kommunen och socialsekreteraren och dennes bolag. Socialsekreterarens kollegor har beviljat insatser som gynnat socialsekreterarens privata verksamhet. Revisorerna anser att det kan ha påverkat handläggarnas beslut. Revisorerna anser det som ”uppenbart olämpligt” att insatser beviljas där utföraren samtidigt är verksam i socialtjänsten.

Man ser det också som olämpligt att insatserna fortgår även om socialsekreteraren inte längre är verksam i kommunen. Skälet är att insatserna har inletts under den tid då socialsekreterarens företag hade en stark relation till socialtjänsten och till beslutsfattare. 


”Har inte följt regelverket”

Det var socialchef Anne Lundkvist som beställde rapporten efter att ha fått kännedom om ridverksamheten.

– Min bedömning var att vi inte har följt regelverket och att vi behöver dra oss ur verksamheten. Då är det viktigt att få en opartisk, oberoende bedömning innan beslut fattas. Rapporten bekräftar min egen uppfattning och visar förvaltningen vilka brister vi har och har haft i hanteringen, säger Anne Lundkvist.

Hon vet inte exakt till hur stor del socialsekreteraren varit involverad i olika ärenden, mer än de uppgifter som framgår av rapporten. Men enligt Anne Lundkvist är det gruppchefen som fattar beslut om insatser, inte socialsekreterarna.
– Dock framgår det från rapporten, med all önskvärd tydlighet, olämpligheten i att insatser beviljas till en utförare som är, eller har varit, verksam inom kommunens socialtjänst, säger hon. 
Hur bedömer du att verksamheten fungerat för barnen och ungdomarna?
– Denna typ av insats ska inte ligga under socialtjänstens ansvar. Men som en fritidsverksamhet betraktad så har den varit väl fungerande, säger Anne Lundkvist.