FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Linda

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
20 juni 2019

Helene Ryderstedt, skyddsombud, menar att det inte går att spara eller effektivisera mer på personalen på Gustavsgården: ”Tvärtom behövs fler kompetenta händer för att tillgodose behov, kvalitet och en god arbetsmiljö.”

Kopplar akut läge till
svår personalbrist

Värmdö 10:02 | 16 april 2019

Hög sjukfrånvaro, stor personalomsättning och svårigheter att rekrytera vårdpersonal. Så har det sett ut de senaste åren på Gustavsgården. Skyddsombudet Helene Ryderstedt menar att det finns en koppling till de allvarliga händelserna på äldreboendet och personalbristen.

Efter den senaste tidens rapportering om allvarliga händelser på Gustavsgården reagerar skyddsombudet på Gustavsgården och Kommunals förhandlingsansvariga, Helene Ryderstedt, på kritiken mot personalen. Som NVP berättat anser kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, att personalen brustit i tillsyn, kunskap och handlingsberedskap. Helene Ryderstedt har upplevt en mängd försämringar som påverkat personalen och arbetssituationen. Hon har noterat att antalet sjuksköterskor de senaste två åren sjunkit från nio till fyra. 
– Och förut hade Gustavsgården en egen nattsköterska, nu har vi en ambulerande som åker runt mellan Djuröhemmet och Gustavsgården. Det är knappt personalen vågar ringa kvälls- eller nattetid, säger Helene Ryderstedt. 

Svår personalsituation
Enligt kommunens handlingar NVP tagit del av, har Gustavsgården en hög sjukfrånvaro, stor personalomsättning och svårigheter att rekrytera vårdpersonal, exempelvis undersköterskor. Enligt Helene Ryderstedt har även annan vårdpersonal minskat och antalet visstidsanställda blivit fler. I fjol ökade antalet avvikelser och fallrapporter kraftigt enligt patientsäkerhetsberättelsen. Även antalet tillbud och arbetsskador ökade inom vården och omsorgen. Enligt skyddsombudet är det många fler avvikelser och arbetsskador än vad som anmälts. Till det kommer, enligt Helene Ryderstedt, larmtelefoner som inte fungerat och lokaler som inte är anpassade till ett särskilt boende. Personalbristen blir då ett särskilt stort problem, menar Helene Ryderstedt. 
– Det är mycket mer slimmade scheman, mer ensamarbete och längre arbetspass, upp till elva timmar. Personalen har också fått nya arbetsuppgifter och mer ansvar. Samtidigt är de boende mer vårdkrävande, och då krävs mer personal, säger hon och fortsätter:
– Anställda som bett om hjälp med bemanningen har fått höra att de är gnälliga och larmar inte mer. Att personal brister i kunskap, som MAS hävdar, kan ju bero på stress, brist i stöd i arbetet, språksvårigheter eller brist på ordinarie personal.

Desutom har en omorganisation inneburit att sjuksköterskor och rehab-personal ska serva två särskilda boenden och nio gruppbostäder.
– Förut fanns de i huset, nu ska de rotera runt i hela kommunen. Arbetsgivaren vill testa och tror de ska spara pengar och öka kvalitéten, men jag ser redan tydliga tecken på ett minskat stöd för personalen, säger Helene Ryderstedt.

Kopplar läget till besparingar
Hon ser en direkt koppling mellan besparingarna och de allvarliga händelserna på boendet. 
– Det är lätt att skylla på personal, sjuksköterska, chefer, när det blir fel. Men det verkar som att de har missat de stora besparingskraven. Att hålla budget har varit det viktigaste, samtidigt som kraven på kvalitet ökat. Det är klart att det blir konsekvenser. Det här är ett resultat av nedskärningar på alla personalkategorier, säger hon och fortsätter:
– Politikerna tycker inte det är pengarna som avgör, utan att vi ska arbeta mer effektivt, men om vi ska effektivisera behöver vi ökad kompetens inom ledning och styrning. Det behövs en arbetsledning som arbetar mitt i verksamheten. Men min uppfattning är att personalen får sköta mycket själva.


Info om personaltapp  har inte nått politiker

Anna Lipinska, KD, vård- och omsorgsnämndens ordförande, känner inte igen bilden att det råder brist på personal.
– Vi har inte fått information om det, däremot är det hög personalomsättning.

I förra veckan hölls ett extrainsatt nämndmöte på Anna Lipinskas initiativ, då hon ville ha en ordentlig genomlysning av händelserna på Gustavsgården.
– Vi ville ta reda på vad som hänt de senaste två veckorna, hur den tillförordnade chefen upplever situationen och hur personalen mår efter att chefen slutat. Det var ett kort informationsmöte, säger Anna Lipinska.

Ny chef ska upphandlas
Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska har tillfälligt tagit över ansvaret för Gustavsgården, och en konsult är under upphandling. Det kan bli fler organisationsförändringar, men i nuläget avvaktar nämnden den rapport om händelserna som förvaltningen arbetar med. Förvaltningen har också lex Maria- och lex Sarah- anmält till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
– Vi behöver en konsult som ska vara tillförordnad chef tills vi hittar någon mer permanent lösning. Vi har inte påbörjat rekryteringen,  utan nu går tiden åt till att hantera den akuta situationen.

Anna Lipinska känner inte igen bilden att kommunen minskat på vårdpersonal. 
– Vi i nämnden har inte fått information om att det är brist på personal, däremot att det är en hög personalomsättning och svårt att upprätthålla kontinuiteten, säger hon.

Bekräftar inte personaltapp
Anne Lundkvist, socialchef, kan inte bekräfta att antalet vårdpersonal minskat. Hon säger att antalet sjuksköterskor kan variera, och att det ofta är vakanser. 
– Resursmässigt har vi inte gjort sådana förändringar i budgeten, sen har vi samma peng, som höjts något inför 2019. Det som minskat är de statliga pengarna för ökad bemanning. Om man inom avdelningen gjort förändringar i budgeten vet jag inte, säger hon och fortsätter:
– Självklart påverkas kvalitén om resurserna minskar. Vi måste ha närvarande chefer och fast anställd personal. Och Gustavsgårdens lokaler sätter högre krav på personaltäthet, det går inte att samnyttja personal som i moderna boenden. Målet är att få fler visstidsanställda, det är bättre än timanställda och hög sjukfrånvaro.