FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Linda

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
20 juni 2019

I Nacka har konflikterna om kommunens krav på höjd vägstandard och kostnader som lagts på boende när nya detaljplaner tagits fram varit många. Exempelvis gällande Boovägen (bilden) som NVP berättade om 2014.

Kommunala vägar kan
bli dyra för Värmdöbor

Värmdö 10:03 | 26 mars 2019

Morgondagens kommunfullmäktigemöte riskerar att få kostsamma konsekvenser för Värmdöbor som bor längs enskilda vägar.
– Klubbas förslaget om riktlinjer för kommunalt huvudmannaskap väntar betydande belopp i gatukostnader, säger Carl Kangas, S.

Det talas mycket om Nackas stadsbygge, men även Värmdö växer och förtätas. En förändring som ställer ökade krav på utformningen av kommunens vägnät i form av utbyggnad av gång- och cykelbanor, belysning, breddning och tillförandet av andra trafikanordningar som höjer trafiksäkerheten. 

Därför håller kommunen på att utforma riktlinjer inför ett successivt övertagande av huvudmannaskapet för enskilda vägar, och sådana finns det gott om i Värmdö. Enligt kommunens underlag är 90 kilometer väg i Värmdö kommunal, 200 kilometer väg statlig — och ungefär 1 000 kilometer väg enskild, med privata fastighetsägare och vägföreningar som väghållare. 

Och för dessa riskerar det kommunala övertagandet att bli dyrt. Modellen har sedan länge funnits i Nacka — och konflikterna om gatukostnaderna mellan kommunen och de boende har varit många.
– När kommunen tar över huvudmannaskapet finns en teknisk handbok som styr hur en kommunal väg ska vara och som innebär en ganska ordentlig standardhöjning. Då ska fastighetsägare som så att säga drar nytta av den bättre vägen, trots att de kanske inte ens vill ha den, betala en gatukostnadsersättning till kommunen, säger Carl Kangas, S, tillträdande oppositionsråd.

Kan kosta halv miljon
I kommunens underlag för riktlinjerna uppskattas att kostnaderna för fastighetsägare kan röra sig ”om allt ifrån omkring 70 000 kronor till mer än 500 000 kronor”.
– Vår bild är att det här riskerar att bli en ny lokal moderatinförd fastighetsskatt. Vi tror inte att Värmdöborna behöver den eller vill ha den, säger Carl Kangas.

Det är för tidigt att fastslå hur många Värmdöbor som kan komma att beröras, eftersom frågan om vad som är definitionen av centrumområden ännu diskuteras, men i underlaget till beslutet står att riktlinjerna ska tillämpas vid övertagande av allmänna vägar i samband med förtätningar av Gustavsberg, Hemmesta, Brunn, Stavs-näs och Björkås. Till detta kommer vägar som leder till allmänna ändamål så som förskolor och skolor i kommunens prioriterade förändringsområden.

Carl Kangas och S yrkade på återremiss i samband med att riktlinjerna togs upp på senaste kommunstyrelsemötet, men majoriteten skickade förslaget vidare till morgondagens kommunfullmäktige.
Hur vill S hantera frågan — med tanke på att vägarna rimligen måste förbättras när kommunen växer?
– Det är vi inte så säkra på att de behöver. Värmdö kommun har en stor och lång tradition av att ha väldigt mycket enskilt huvudmannaskap, som fungerar alldeles utmärkt. Övertagandet kommer att bli mycket kostsamt och vi tror att det är vettigare att investera skattepengar i lokaler för skolor och förskolor än att tvunget propsa på att vägarna till dem ska vara kommunala till varje pris, säger Carl Kangas.

Beslut tas i varje fall
I ett mejl till NVP kommenterar kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör, M, kritiken från S: 
”Grundläggande är att kommunen inte har ambitioner att ta över vägar som vi inte behöver ta över då vi har tillräckligt med områden att investera i. Därför har vi också tagit fram riktlinjerna för att det har saknats sådana hittills. Vi vill också att tjänstemännen har vår politiska uppfattning med i arbetet för att undvika att saker tolkas utifrån individuella handläggare. Alla detaljplaner kommer i alla fall att beslutas politiskt vilket innebär att huvudmannaskap inte kommer kunna förändras utan våra politiska beslut och om så sker så ska det vara med goda och välgrundade argument.”