FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Henrietta, He...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
22 augusti 2019

Industriområdet som planeras i Östra Kil, till vänster i bilden, kan hota vattenkvaliteten i Baggensfjärden. Nu har Värmdö kommun pausat planarbetet.

Industriområde hotar vattendrag

Värmdö 07:52 | 24 september 2018

Exploateringar med sprängning och krossning av berg kan vara ett tickande miljöbomb i Stockholmsregionen. Nu möter det planerade industriområdet i Östra Kil svårigheter. Bergen och lerlagren i området innehåller stora mängder föroreningar som kan leda till att Baggensfjärdens vatten ytterligare försämras.

I Östra Kil, planerar Nacka och Värmdö kommuner för ett nytt stort industriområde. För närvarande pågår den första etappen, där en ny kretsloppscentral ska byggas. Men planerna möter nu svårigheter. 

Det visar sig att de upp till fem meter tjocka ler-lager som finns i området är sulfidhaltigt. Dessutom har länsstyrelsen fått indikationer på att bergmineralet i området innehåller betydande mängder sulfidmaterial. När sulfid exponeras för syre är de inte stabila och föroreningar kan transporteras vidare med vatten, vilket kan leda till försurning och höga halter av metaller i dag- och grundvatten. 

Ny frågeställning
Frågan om föroreningar från berg är enligt Lars Fladvad, tillförordnad samhällsbyggnadschef, helt ny i Stockholmsregionen.
– Frågeställningen har uppträtt i Haninge för ett tag sedan, och i Sigtuna kommun i Arlanda stad, men är ny för länsstyrelsen och för de företag vi normalt arbetar med, de har inte känt till det.

Problem redan i dagsläget
Baggensfjärden tar emot dagvatten från större delen av planområdet. Redan idag, har Baggensfjärden en otillfredsställande ekologisk status och uppnår inte heller god kemisk status, enligt de miljökvalitetsnormer som gäller. Utsläppen av föroreningar till Baggensfjärden måste minskas om man ska nå målet god ekologisk och kemisk status senast 2027.

Kommunen bedömde så sent som i somras att utsläppen från industriområdet var ”försumbara” och borde tillåtas. Man ansåg att tillräckliga åtgärder är att anlägga en damm och plantera växtbäddar på fem procent av området.
Men länsstyrelsen framförde redan i fjol att exploateringen skulle innebära ökade utsläpp av föroreningar till Baggensfjärden, och att kommunen behövde utreda om marken var lämplig för ett industriområde. Länsstyrelsen menar att kommunen inte kunnat visa att reningen av dagvatten med dammen och växtbäddar är tillräcklig, eller ens genomförbar. Även när 20 procent av ytan planterats så ökar utsläppen av totalfosfor. Och efter samtliga reningssteg, ökar ändå belastningen nedströms av bland annat bly, kadmium och fosfor märkbart.

Kräver åtgärdsplan
Efter att de nya uppgifterna kommit fram, kräver nu länsstyrelsen att kommunen förklarar hur planen ska kunna genomföras och hur man ska åtgärda dagvattenproblematiken i området. 
– I planprocessen har geotekniska frågor kopplat till vattenfrågan inte lyfts på det sätt som vi anser nödvändigt. Det finns flera frågor kvar att diskutera med kommunen, säger planhandläggare Helena Holst, på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har bett kommunen att vänta med att anta detaljplanen tills alla frågor är lösta, annars kan länsstyrelsen den.
– Vi har pausat planarbetet. Vi måste invänta länsstyrelsens analyser av vad Baggensfjärden tål och hur man kan förbättra dagvattnet med de ökade kraven. Vi har därför tagit kontakt med JM som ska analysera hur man hanterar sina krossar, säger Lars Fladvad.

EU-förbud mot miljöskadlig verksamhet

• Kommuner får inte, enligt EU:s miljömål och en prejudicerande EU-dom, ge tillstånd till en verksamhet om den försämrar eller äventyrar den ekologiska eller kemiska statusen i sjö, vattendrag eller havsvik. Det finns också ett försämringsförbud, är vattnet redan klassat som dåligt är inte ytterligare försämring tillåten.
• Från 1 januari 2018 har miljöbalkens regler om miljöbedömningar i planer som upprättas enligt plan- och bygglagen skärpts. Syftet är att förbättra miljöskyddet och stödja en hållbar tillväxt i regionen.