FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Henrietta, He...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
22 augusti 2019

Hård kritik mot
socialnämnden

Värmdö 09:26 | 05 mars 2019

Politikerna i socialnämnden brister både i styrning och ledning av verksamheten och i sin ekonomi. Revisorsfirman PwC riktar allvarlig kritik mot nämnden.
– Kritiken rör hela socialnämndens verksamhet och ekonomi, säger Torbjörn Andersson, ordförande för kommunrevisorerna.

Socialnämnden har de senaste åren, trots besparingar, redovisat ett större underskott mot budget. 2017 handlade det om 37 miljoner kronor. 
Värmdö har också högre kostnader än andra jämförbara kommuner. Bland annat överstiger individ- och familjeomsorgens kostnader relativt kraftigt den så kallade standardkostnaden, en trend som är negativ. Det är kommunens kostnad för barn- och ungdomsvård och missbruksvård som sticker ut.

Nu har revisorsfirman PwC, på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer, granskat om socialnämnden säkerställer styrning och ledning av sin verksamhet och ekonomi. Svaret är: nej.  
Det saknas även, enligt revisorerna, konsekvensanalyser av besparingsförslag, politiska mål och riktlinjer för hur man ska prioritera vilka områden som det ska sparas i.
– Det handlar om helheten, där nämnden har missat i sin kontroll, uppföljning och styrning. Våra slutsatser och kritiken är ganska bred, det handlar inte om enstaka inslag. Det är en kritik som rör hela socialnämndens verksamhet och ekonomi, säger Torbjörn Andersson, ordförande för kommunrevisorerna.

Revisorerna konstaterar att det råder en generell uppgivenhet hos de anställda kring uppräkningen av budgetramen, eftersom den inte motsvarat kostnadsökningar — ”det finns ett ständigt närvarande effektiviseringskrav i verksamheten”. En del chefer upplever att de inte kan påverka sina kostnader och intäkter. 

Frågor hanteras för snabbt
Av intervjuer som revisorerna gjort framgår att politikerna har svårt att ta till sig information i de presenterade månadsrapporterna och att ”det sällan uppstår en kvalitativ diskussion kring ekonomi mellan nämnd och tjänstemän”. Förtroendevalda tycker också att de ekonomiska frågorna hanteras för snabbt under mötena.

Det finns också indikationer på att nämndens ekonomimodell är otydligt och att styrmodellen med ”köp-sälj” inte fungerar effektivt. Besparingar hos myndighetsavdelningen/beställaren leder inte per automatik till önskad effekt hos utföraren.
Revisorerna rekommenderar nu att politikerna tar fram tydligare prioriteringar som stödjer de anställda vid besparingskrav, ser till att de får tillräcklig information så att de kan konsekvensbedöma sparkrav och ser till att effektiviseringsåtgärder faktiskt genomförs. PwC menar också att det behövs ett tydligare ansvarsutkrävande när man befarar underskott.

Senast i april ska socialnämnden svara på revisorernas kritik.
– Vår granskning skickas till nämnden för yttrande och för att se hur de tar till sig av kritiken, säger Torbjörn Andersson.

Revisorernas kritik mot nämnden

Socialnämnden har inte säkerställt styrning och ledning av sin verksamhet och ekonomi, anser PwC.

Revisorernas bedömning bygger på flera slutsatser:
• Socialnämndens budget är bara i begränsad utsträckning baserad på väl genomarbetade underlag. Det råder stora budgetavvikelser för flera enheter, och det finns ett behov av ”ökad träffsäkerhet i budgeteringen”.
• Politikerna har inte haft en tillfredställande kontroll över volym- och kostnadsutvecklingen de senaste åren. Förutom det ekonomiska resultatet råder det oklarheter kring vilken information som lämnas till nämnden. 
• Politikerna har inte heller analyserat hur de faktiska kostnaderna utvecklats under senare år i förhållande till den så kallade referensstandardkostnaden och jämförelser med andra kommuner analyseras inte. Kostnadsavvikelsen överensstämmer inte med de politiska prioriteringarna.
• Nämnden har inte vidtagit ”erforderliga” åtgärder för att anpassa sig till sina resurser eller begränsat underskottet mot budget. I samtliga fall kvarstår ett underskott efter åtgärder.