Fullmäktige fick ansvarsfrihet

Värmdö Uppdaterad 10:03 03 maj 2019

Kommunfullmäktige beviljade, på revisorernas förslag, vid sitt senaste möte ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, alla nämnder och enskilda ledamöter.

Revisorerna har, som NVP berättat, nyligen riktat allvarlig kritik mot socialnämnden i en särskild granskning.
Den sammantagna bedömningen i revisionsberättelsen för 2018 var dock att kommunstyrelsen och nämnderna bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.

Revisorerna påtalar dock brister i nämndernas interna kontroll, att årsresultatet bara delvis är förenligt med målet om god ekonomisk hushållning och att soliditeten minskat är inte i linje med fullmäktiges mål. Inte heller visar årsredovisningen att politikerna klarar de övergripande verksamhetsmålen.

Kommunfullmäktige beviljade vid sitt senaste möte 24 april dock ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, alla nämnder och enskilda ledamöter.