FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Signe, Signhild

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
23 augusti 2019

Flyktingboenden under avveckling

Värmdö 09:46 | 14 januari 2019

Ett kraftigt sjunkande antal ensamkommande flyktingbarn har gjort att platserna på boendena Äppelbo och Mellanbo blivit överflödiga. Därför ska båda nu avvecklas. Därmed kommer samtliga HVB-hem för målgruppen att ha lagts ner i Värmdö.

Socialnämnden i Värmdö hade under perioden januari till oktober förra året en avvikelse jämfört med budgeten på minus 21,8 miljoner. Av underskottet stod verksamheten ensamkommande barn för 7,8 miljoner. Anledningen är huvudsakligen att flödet av personer i målgruppen har minskat drastiskt. 
Under den så kallade flyktingvågen mellan 2015 och 2017 tog Värmdö kommun emot 139 ensamkommande. Detta går att jämföra med 2018, då kommunen fram till oktober enbart tagit emot två.
– Antalet platser som erbjuds är för högt. Det finns inte längre ett behov av dessa platser, så vi jobbar på att hitta en lösning, säger Peter Frej, M, fram till årsskiftet ordförande i socialnämnden.

I dagsläget erbjuder Äppelbo och Mellanbo, som båda drivs i kommunal regi, tillsammans 23 platser för ensamkommande flyktingbarn i boendeformerna HVB, stödboenden och träningslägenheter. Av dem utnyttjas elva, och enligt prognosen för 2019 kommer endast fem av platserna vara fyllda. 

Halvtomt under 2018
Utvecklingen har skett så pass snabbt att kommunen inte haft möjlighet att fylla de platser som har förberetts. Bara under 2018 har antalet boende på Äppelbo minskat från tio till fem, och under 2019 väntas bara tre av dessa ha behov av fortsatt placering.

Därmed fattade socialnämnden på sitt möte i december beslutet att lägga ner Äppelbo och Mellanbo. Detta kommer att ske successivt inom en nära framtid.
Och det är inte bara dessa två boenden som gjort sitt. Även de privatdrivna HVB-hemmen på Dragudden och i Fagerdala, där många ensamkommande unga bodde, har lagts ner. Kommunen avslutade den sista placeringen på Dragudden i augusti 2017 och i Fagerdala i november samma år.

Socialnämnden beslutade på decembermötet även att man ska undersöka möjligheterna för annan verksamhet i Äppelbo, samt att en avvecklingsplan ska tas fram. I den ska bland annat en omplaceringsutredning göras, där de boendes behov följs upp och analyseras. Även en handlingsplan för personalen på Äppelbo ska ingå.