Värmdö Publicerad 14:30, 15 mars 2020

• Arbetet skyndas på efter Kil-planen avbrutits

I nästa vecka ska kommunstyrelsen ta beslut om att utreda möjligheten att göra den tillfälliga återvinningscentralen i Ekobacken till en permanent placering, och om det går att utveckla den till en större kretsloppscentral.

Orsaken är, som NVP berättat, att Nacka och Värmdö avbrutit planerna på att anlägga en kretsloppscentral i Östra Kil.

Kommunen håller just nu på och bygger en ny tillfällig återvinningscentral på Ekobacken då den befintliga på Brunn läggs ner. Anläggningen ska klara kommunens behov för de närmaste åtta till tio åren och vara färdigställd i mitten av juni.

Kostnaderna har dock ökat på grund av mängden sulfidberg som läcker föroreningar till Farstaviken. Miljöenheten ställer höga krav på anläggningen, bland annat krävs att hela området hårdgörs med en tätare asfalt än planerat och att alla dagvattenledningar och magasin är helt täta, så att det dagvatten som hamnar på ytan inte rinner igenom de befintliga krossmassorna.

Bygg- och miljökontoret anser också att allt material som uppkommer vid sprängning klassas som förorenade massor. För närvarande beräknas tillkommande kostnader på cirka 2,5 miljoner, men då är inte oförutsedda kostnader medräknade.

Tekniska nämnden beslutade i onsdags att öka takten i arbetet på Ekobacken, och att överföra 4,5 miljoner kronor från Va-kollektivets investeringsram till renhållningskollektivet, för göra anläggningen redo för permanent bruk från starten.

– Jag är glad över att vi kan göra ett bra arbete för att förhindra läckage av sulfider på vår mark i Ekobacken redan från början. Vi vill säkerställa att värmdöborna har tillgång till en bra återvinningscentral så snart som möjligt, utan risk för ytterligare föroreningar, säger Filip Joelsson, MP, ordförande i tekniska nämnden i ett pressmeddelande.