Domstol: Okej att bygga höghus i Munkmora

Värmdö Uppdaterad 08:02 28 juni 2019

• 42 personer överklagade • ”Borde ta skyfall i beaktande”

De tre höghusen i Munkmora är ett steg närmare att bli verklighet. Grannarna i Ösby grind, som oroas av skuggning och översvämning, får inget gehör av mark- och miljödomstolen.  

För ett år sedan sa kommunfullmäktige ja till en ny detaljplan för delar av Munkmora. Den medger bygget av tre nya bostadshus, ett på tio våningar och två i sex våningar, vilket ska ge 130 nya bostäder. Planen ska även medföra upprustning av cykelbanor, ett nytt torg och nya lekytor.

Men boende i Ösby grind, nordost om Munkmora, oroas över byggena. 42 av dem överklagade beslutet och yrkade på att mark- och miljödomstolen ska upphäva planen. Om det inte går, vill de att huset på norra Skyttevägen inte ska överstiga tre våningar.

De anser att bygget kommer att försämra deras livskvalitet, bland annat för att det medför skuggning på deras bostäder. De oroas även över att landskapsbilden förändras och att bebyggelsen kan medföra översvämningar i Ösby grind.

Men domstolen menar att kommunen inte gått utanför sitt handlingsutrymme när det gäller anpassning till närmiljön. Vidare anser domstolen att skuggpåverkan från de två lägre husen blir begränsad, och att man i ett tätbebyggt område får räkna med en förtätning.

Även när det gäller översvämningsrisken går domstolen på kommunens linje, tack vare de kompletterande utredningar av dagvattenhantering som kommunen gjorde i samband med överklagandet.

Därmed avslår domstolen överklagandena. Beslutet kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen. Så kommer också att ske, meddelar boende som NVP har varit i kontakt med.

– Domstolen ger oss rätt i att kommunen saknar en plan för dagvattenhanteringen. Risken för översvämning vid stora regn kommer att öka i närområdet samtidigt som forskning bekräftar att intensiva skyfall blir allt vanligare. Kommunen borde ta det i beaktning vid nybyggnation, säger Ösby grind-bon Anna Kläppe.  

Hennes granne Anna Öhman tycker att det är märkligt att man vill bygga ett högt hus i norra Munkmora, så att skorstenen vid panncentralen bredvid måste höjas för att röken inte ska blåsa rakt in i byggnaden. 

– Vi har svårt att tro att höghus och skorstenar bidrar till ett lyft för Munkmora, säger hon.

16 våningar från början

Redan 2010 inkom det kommunala bostadsbolaget Värmdö Bostäder med en ansökan om planändring i Munkmora, för att bygga ett höghus på 16 våningar vid Markörplan och ett på åtta våningar vid Skyttevägens vändplan. Men kommunen ansåg att husen skulle ha för stor negativ påverkan på området, och förslaget arbetades om till det nuvarande.

  • Hanna Bäckman