Beviljades ansvarsfrihet trots revisorskritik

Värmdö Uppdaterad 15:46 08 maj 2019

Socialnämnden har de senaste åren gått back. Samtidigt brister politikerna i sin styrning av verksamheten och ekonomin, anser revisorerna. Trots det beviljade kommunfullmäktige nyligen ansvarsfrihet för alla nämnder. Nu anser Vänsterpartiet att frågan borde ha prövats separat för socialnämnden.

De senaste tre åren har socialnämnden redovisat större underskott, 2016 minus 22,6, 2017 minus 37 och 2018 minus 24,8 miljoner kronor. Politikerna har, som NVP berättat, därför tagit beslut om hur man ska minska sina kostnader. Bland annat avvecklas stödboenden, lågtröskelboenden och avtalet med kvinnojouren.

Nyligen riktade revisorerna, efter en särskild granskning, allvarlig kritik mot nämnden för att de brister i styrning och ledning av verksamhet och ekonomi. Det saknas konsekvensanalyser av besparingsförslag, politiska mål och riktlinjer för prioriteringar för besparingar. Det finns också indikationer på att nämndens ekonomimodell är otydlig och att styrmodellen ”köp-sälj” inte fungerar effektivt.

Trots kritiken, och trots att revisorerna även i sin revisionsberättelse för 2018, påtalar socialnämndens brister och även andra avvikelser, så var revisorernas sammantagna bedömning att kommunstyrelsen och nämnderna bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. De tillstyrkte därför att fullmäktige skulle bevilja ansvarsfrihet för samtliga nämnder och enskilda ledamöter.

När frågan om ansvarsfrihet kom upp vid fullmäktiges senaste möte gick ledamöterna på revisorernas linje — alla nämnder och ledamöter beviljades ansvarsfrihet. Nu ifrågasätter Vänsterpartiet beslutet att bevilja ansvarsfrihet för socialnämnden.
– De brister som framgår i revisionsberättelsen är häpnadsväckande och måste tas på största allvar. Socialnämnden tillkortakommanden har fått allvarliga konsekvenser för de som är beroende av nämndens verksamhet, och nämnden förtjänar inte att få ansvarsfrihet. Nu ser vi för innevarande år att nämnden fortsätter utan konsekvensanalyser med nedläggning av stödboenden, besparingar och sänkta bidrag till Bris, Brottsofferjouren och Kvinnojouren, säger Helena Valentin, V, ersättare i fullmäktige.

V menar att frågan borde ha prövats separat för socialnämnden, och kommer att kontakta fullmäktiges presidium om arbetsordningen.
– Ordförande för revisorerna la ganska mycket vikt vid socialnämnden i sitt anförande och då trodde jag inte att fullmäktige skulle bevilja ansvarsfrihet. Men det gick jättefort. Hela Värmdö kommuns verksamhet, alla nämnder skulle tas i en klump, och det gjorde att socialnämnden också fick ansvarsfrihet. Med anledning av revisorernas skarpa kritik anser vi att frågan borde ha ställts under särskild proposition, säger Helena Valentin.

Fullmäktiges ordförande Lars-Erik Alversjö, M, säger att han hade kunnat ändra beslutsordningen om någon sagt till.
Hur kommer det sig att fullmäktige beviljade ansvarsfrihet för socialnämnden trots revisorernas allvarliga kritik?
– Ett av skälen var att revisorerna ansåg att nämnderna skulle beviljas ansvarsfrihet. Det var inte så att de tyckte att socialnämnden eller någon enskild ledamot inte skulle beviljas ansvarsfrihet. Och eftersom revisorerna ansåg det och i och med att ingen protesterade, så ställde jag den propositionsordningen. Om någon begärt det så hade jag kunnat ställa frågan om ansvarsfrihet nämnd för nämnd, säger Lars-Erik Alversjö.

Frågan om ansvarsfrihet viktig

FAKTA:
I de flesta fall tillstyrker revisorerna att ansvarsfrihet beviljas, och fullmäktige beslutar enligt revisorernas linje. Men i ett antal fall varje år i kommunerna väljer revisorerna att rikta anmärkning och/eller avstyrka ansvarsfrihet. Det finns också fall varje år där fullmäktige väljer att vägra ansvarsfrihet och/eller riktar anmärkning.
Att inte bevilja ansvarsfrihet kan ses som en markering att man inte är nöjd med nämndernas och styrelsernas arbete.
Om fullmäktige vägrar ansvarsfrihet för en styrelse, nämnd, beredning eller enskilda förtroendevalda kan det leda till olika konsekvenser. Mest vanligt är att den som vägrats ansvarsfrihet själv väljer att avgå.

Källa: SKL