Kommunen i avloppstvist med JM

Värmdö Uppdaterad 08:00 27 augusti 2019

• VA-utbyggnaden kraftigt försenad. • Kommunen kritisk till JM: arbete och fakturering.

Värmdö kommun tvistar med JM Entreprenad om VA-entreprenad i Strömma. JM har redovisat kostnader som överstiger tre fjärdedelar av anbudet.

2017 vann detaljplanen för Ripvägen laga kraft. Syftet är, förutom att anpassa fritidshusområdet för permanentboende, att förse området med kommunalt vatten och avlopp. Sommaren 2016 valde kommunen JM Entreprenads anbud, som ansågs ekonomiskt mest fördelaktigt, för att bygga ut VA och el.
Men VA-utbyggnaden är kraftigt försenad. Arbetena påbörjades i januari 2017 och skulle enligt kontraktet varit klara 1 oktober 2018. Förseningen har medfört stora problem för enskilda fastighetsägare, som fått ordna med privata VA-lösningar, men även för kommunen.

”Det finns frågetecken”
Kommunen är mycket kritisk till JM: arbete och fakturering. 
– Det finns frågetecken, om arbetets utförande och förseningen. Summan på kostnaden är också en tvistefråga. Avtalet stipulerar en summa för arbete som inte gjorts av JM, där står vi i dag. Vi är inte eniga om avtalet, arbetets utförande och kvalitet och den tid det tagit, säger Christina Leifman, samhällsbyggnadschef.

Kommunen menar bland annat att JM redovisat fel mängder och genomfört omfattande röjning och återställande av vägar och natur utan godkännande. Enligt kommunen har JM dessutom fakturerat på eget bevåg utan att ha fått godkänt. Kommunen ifrågasätter även hur sprängningarna skötts.

JM å sin sida menar att kommunens sätt att beräkna utfört tilläggsarbete är fel.
Hittills har JM redovisat kostnader på drygt 74 miljoner för att färdigställa entreprenaden, trots att man i sitt anbud åtog sig att göra jobbet för 41,6 miljoner. Kommunen har godkänt vissa tilläggs- och ändringsarbeten, men anser att de borde ha kostat maximalt 5,5 miljoner. Enligt kommunen beror prisskillnaden till största del på ineffektivitet.

Vid den senaste slutbesiktningen godkändes inte entreprenaden då sex av åtta delsträckor inom arbetsområdet inte visat godkända vattenprov. JM anser att man inte är ansvarig för de fel som slutbesiktningen påtalar och kräver ersättning och en förlängd tid för att avhjälpa felen. Bolaget har även påkallat en så kallad överbesiktning av samtliga fel, så att överbesiktningsnämnden kan godkänna arbetet.

Har anlitat advokater
Nu har båda parter anlitat advokater för att lösa tvisten. Parterna har enats om vissa fakturor, men tvisten är fortfarande inte löst.
Christian Benfatto, regionchef för JM Entreprenad, säger att bolaget som regel inte diskuterar entreprenader och projekt med andra än med kunden.
– I projektet pågår en dialog för att komma överens om utförda arbeten och tillhörande fakturering. Förseningar och fördyrningar har uppstått på grund av större tillkommande arbeten, som inte var kända i utgångsläget. Entreprenaden är ännu inte godkänd, säger han.