S vill laglighetspröva nedläggningen av Möja högstadium

I somras protesterade SIKO och Möja företagarförening med ordförande Monica Pettersson, mot beslutet att lägga ner Möja högstadium.
FOTO: Cecilia Pettersson
Skärgården Uppdaterad 16:58 27 augusti 2019

• S ifrågasätter lagligheten i beslutet. • "Nya klassrummet flera sjömil bort".

Som NVP berättat läggs högstadiet på Möja ner i höst, eleverna flyttas till Svartsö. Beslutet har upprört föräldrar och elever, SIKO och Möja företagarförening. Föräldrarna har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten, som avslog överklagandet med hänvisning till att Skärgårdsskolan är en enhet.

Rektor för Värmdö skärgårdsskola, Lena Möllersten, har sagt att man inte lägger ner högstadiet, utan att skolan har gjort en förändring under en eller två terminer.

En beskrivning som inte delas av S i Värmdö som nu kräver en laglighetsprövning av beslutet.
– I praktiken läggs högstadiet ner och eleverna flyttas till Svartsö skola. Möja högstadium beskrivs som fortfarande öppet, man har "bara" bytt klassrum. Det nya klassrummet ligger dock flera sjömil bort och eleverna med familjer drabbas hårt med långa restider, säger Carl Kangas, S, oppositionsråd.

S menar att beslutet kan strida mot skollagens definition av skolenhet, och att det går att ifrågasätta om Möja, Svartsö och Djurö skolor kan räknas som en enhet.
– Utifrån lagstiftningen, är det en eller flera skolbyggnader som ligger nära varandra och till enheten förlagd verksamhet. I de fall man överklagat har man dömt till föräldrarnas fördel och då har det handlat om två kilometer, här är det flera sjömil mellan skolorna. Vi kräver att kommunen ber Skolinspektionen utreda om skolenheten följer skollagens defintion av skolenhet och ifall nedläggningsbeslutet därmed fattats på lagligt sätt, säger Carl Kangas.

Han får stöd av Karin Voltaire, S, skolpolitiskt kommunalråd.
– Det finns intressanta rättsfall som talar emot att skolor med så stora avstånd mellan sig kan anses vara en skolenhet. Och det talar för att det är kommunen, och inte den enskilda rektorn som behöver fatta beslut om en eventuell flytt av elever.

2012 tog, som NVP berättat, den politiska majoriteten beslut om en stor omorganisation av Värmdös skolor trots omfattande protester från kommuninvånare. Då beslutades bland annat att Djurö, Runmarö, Möja och Svartsö, liksom de vilande skolorna på Nämdö och Sandhamn, skulle utgöra en och samma skolenhet och byta namn till Värmdö skärgårdsskola.

Frågan om Möja skola kommer att komma upp i fullmäktige i morgon onsdag. Då ska utbildningsnämndens ordförande Cecilia Lindberg, M, svara på en fråga från S.
– Vi är angelägna om att politiken tar ansvar för utvecklingen i skärgården och att beslut som berör våra medborgare fattas på rätt sätt. Vi förväntar oss att utbildningsnämnden nu tar initiativ till en prövning och att Möjaeleverna kan få gå kvar i sin skola, säger Karin Voltaire.