"Sista ordet är inte sagt"

Ingarö Uppdaterad 10:45 13 juli 2019

• Bolag ifrågasätter Kulla Karby-beslut.

Wallenbergägda Vectura Fastigheter ifrågasätter nu att det omstridda Kulla Karby togs bort ur planprogrammet för Brunn.
– Sista ordet är inte sagt än, säger Ulf Brandt, affärsutvecklare på bolaget.

Det var i maj som Majoritet för Värmdö, M, C, L, KD och MP, plötsligt svängde och beslutade att utesluta Kulla Karby ur planprogrammet för Brunn som nu är ute på samråd. Skälet till beslutet var att det inte låg i linje med kommunens gällande översiktsplan eller den politiska viljan om flerbostadshus i centrumnära lägen.

Förvånade
Beslutet kom som en överraskning för exploatören Vectura Fastigheter. Särskilt med tanke på kommunens tidigare positiva förhandsbesked om en samordnad framdragning av vatten och avlopp samt utbyggnad av en gång- och cykelväg. Så sent som i september i fjol sa planutskottet också ja till ett start-pm för Brunn och att ta med Kulla Karby i det. I maj presenterade tjänstemännen planprogrammet.
– Vi har svårt att förstå att det som nu anförts äger relevans med hänsyn till de ambitioner som kommunen tidigare visat om möjligheter till exploatering. Det är förvånande, kommunen har ju själv velat dra igång planarbetet, och nu när vi har resurser att arbeta med frågan väljer man att inte ta med Kulla i det, säger Ulf Brandt, affärsutvecklare på Vectrua Fastigheter och fortsätter:
–  Men sista ordet är inte sagt. Vi kommer naturligtvis att ha synpunkter på planprogrammet för Brunn, säger Ulf Brandt, som är angelägna om att frågan prövas igen.

Var överens
Bolaget har ansökt om att få bygga 400 bostäder på Stockholm Saltsjöns mark. Filip Joelsson, MP:s gruppledare säger att majoriteten var överens om beslutet.
– Kulla Karby är väldigt långt ut från Brunn och att exploatera där går emot vad vi pekat ut i vår översiktsplan där vi sagt att vi ska bygga inifrån och ut och i våra tätorter. Det är också en ganska storskalig exploatering, säger han.

Kulla Karby - omstritt område

Exploateringen av Kulla Karby har pågått sedan 2006 då Wallenbergbolaget Stockholm Saltsjön (som äger marken) ansökte om att få bygga 125 villor och radhus i det orörda naturområdet som sträcker sig ner till naturreservatet Långviksträsk.

2014 hoppade bolaget av projektet med hänvisning till att man hade andra prioriteringar. Detta trots att regeringen sagt ja till att upphäva strandskyddet och detaljplanen vunnit laga kraft. Kommunen menade att det berodde på de hårda förhandlingarna kring det omfattande exploateringsavtal som reglerade VA-utbyggnaden, en gång och cykelväg, att kommunen skulle få en infartsparkering, en förskoletomt och mark vid Björkviks brygga.

Sedan dess har planarbetet varit vilande.

2016 påbörjades en ny planläggning av området. 2017 presenterade Vectura en strukturplan med mer blandad bebyggelse. Bolaget har också planerat för en skola/förskola och undersökt möjligheten till ett vård- och omsorgsboende i området.

Våren 2018 gav kommunen besked om att bolaget kunde gå vidare med sin plan. Hösten 2018 togs beslut om ett planprogram för hela området från Brunn till Kulla Karby, meningen var att den skulle antas i maj, men majoriteten sa nej till att Kulla Karby skulle ingå i planarbetet.