FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

Kommunen vill säkerställa att ridskoleverksamheterna i Värmdö inte försvinner. En av dem är Skärgårdens rid- och friskvårdscenter i Gustavsberg, som NVP besökte i våras för ett reportage om Mälardalens ridskola, som håller till i anläggningen.

Så ska ridskolorna
i Värmdö räddas

Sport 08:01 | 18 mars 2019

Värmdö kommun har sex ridskolor med 1 500 ridlektioner per vecka. Men två av stallen närmast Gustavsberg riskerar att upphöra. Nu har kommunen beslutat att jobba för att säkra att alla ridskolor blir kvar.

Ridsporten är stor i Värmdö, och intresset kommer att fortsätta öka i och med den växande befolkningen. I en ridskoleutredning som Värmdö kommuns tjänstemän gjort konstaterar man att de totalt sex ridskolorna i Värmdö tillsammans står för 1 500 ridlektioner per vecka. 96 procent av de aktiva är tjejer.

I den konstaterar man också att två ridskolor riskerar att upphöra om inte Värmdö kommun ser till att vidta åtgärder. Dels är det Lemshaga ridklubb (Ponnystall Stockholm) där arrendet är så högt att stallet riskerar att behövas läggas ner. Dels är det Skärgårdens rid- och friskvårdscenter, som drivs privat och äger marken, men som har planer på att avveckla verksamheten vid Gustavsbergsstallet till förmån för bostäder.

Trycket kommer att öka
Men att bygga nya stall kommer att bli för kostsamt och dessutom kräva stora markytor. Därför vill Värmdö kommun nu säkerställa att de befintliga stallen blir kvar, vilket enligt befolkningsprognosen behövs. 2016 gjorde SWECO, på uppdrag av Värmdö kommun, en analys av behovet av idrottsanläggningar. Trycket på ridskolor prognostiserades växa med 25 procent fram till 2024, vilket i praktiken betyder att en ny ridskola behöver tillkomma.

Förra veckan beslutade också kultur- och fritidsnämnden att godkänna utredningen vilket innebär att ta fram ett mer fördelaktigt arrendeavtal med Lemshaga säteri, påbörja en utredning om södra Evlinge gård (då Värmdö ridklubb som håller till där vill utöka sin verksamhet) samt att långsiktigt säkerställa att ridskoleverksamhet fortsatt kan bedrivas vid Gustavsbergsstallet.
Förhandlingarna med Lemshaga har redan påbörjats och inom kort börjar även arbetet med södra Evlinge gård. När det kommer till Gustavsbergsstallet är det svårare. 
Detaljplanen för marken är avsedd för idrotts- och ridverksamhet. Och så vill Värmdö kommun fortsätta att ha det.

Störst behov i Gustavsberg
– Markägaren har en önskan att ändra vilken sorts verksamhet som ska bedrivas på marken. Ur ett idrotts- och fritidsperspektiv är det dock angeläget att ridverksamheten för barn och unga säkerställs. Kultur- och fritidsnämndens beslut möjliggör att ridskoleverksamheten långsiktigt säkerställs, säger Fredrik Nornvall, kultur- och fritidschef på Värmdö kommun.

I utredningen framgår det också att befolkningsökningen och behovet av ridskolor kommer att vara som störst i Gustavsberg.