Naturvårdsverket: Barns idrottande är inte industribuller

FOTO: JENNY FREJING
Sport Publicerad 10:17, 01 oktober 2020

• Men ännu inget beslut om Boovallen i domstol

Naturvårdsverket har arbetat med att ta fram en vägledning kring buller från idrottsanläggningar under året, och har haft möten med flera aktörer som fotbollförbundet, Boverket och Folkhälsomyndigheten. Vägledningsförslaget har också fått både kritik och gehör hos olika idrottsförbund och kommuner, som Nacka.

Naturvårdsverket anser inte att industribuller ska användas som riktmärke – men står fast vid att extraljud, från bland annat högtalare, kräver åtgärder.

– Med den nya vägledningen kan vi ge stöd i avvägningen mellan behovet av tillgängliga idrottsplatser och grannarnas behov av en god ljudmiljö. Jämfört med den gamla tillämpningen av industribullerriktvärdena bör detta ge bättre möjligheter för barn och ungas idrottande, säger Lisa Johansson, handläggare på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

– Spontant tycker jag att Naturvårdsverkets nya vägledning är bra. Barn- och ungdomsidrott ska inte omfattas av industribullervärden, säger Gunilla Grudevall-Sten, L, fritidsnämndens ordförande, och tillägger:

– Vad jag har hört är våra jurister i huvudsak positiva.

Nacka kommun, där frågan aktualiserats genom bullertvisten vid Boovallen, valde att yttra sig om vägledningen, på eget bevåg. Nackas yttrande handlade främst om att det är bra om vägledningens tas fram så det blir tydligt att riktlinjer för industribuller inte ska tillämpas vid ljud från idrottsutövning och lek. Sen hade kommunen också synpunkter om vilka ljud som kunde anses vara olägenhet. Att en välanvänd idrottsplats i närhet av bostadsområden ska inte med nödvändighet medföra eller innebära en olägenhet.

Bakgrunden är att fritidsnämnden överklagat Nacka kommuns miljö- och stadsbyggnadsnämnds beslut om att bullernivåerna på Boovallen är för höga – att jämföra med industribuller, och att fritidsnämnden tvingats till flera åtgärder.

Mark- och miljööverdomstolen har ännu inte landat i någon dom om Boovallen, även om remissinstanserna Boverket, Folkhälsomyndigheten och även Naturvårdsverket svarat. En föredragning i domstolen har dock genomförts under hösten.

Så Nacka kommuns miljö- och stadsbyggnadsnämnds föreläggande om buller gäller ännu. Fritidsnämnden har minskat på träningstiderna på Boovallen (liksom på Skuru IP där planen också ligger i direkt anslutning till bostadshus), och har begränsat användandet av högtalaranläggning rejält. Men man har ännu inte byggt några bullerplank.

– Men vi har gjort en del andra åtgärder som att minska antalet träningstider och att inte ha någon högtalaranvändning. Så även på Skuru IP, säger Gunilla Grudevall-Sten.

Naturvårdsverkets riktlinjer i korta drag
  • Förtydligar att man inte anser att riktvärden för industribuller ska användas för buller från idrottsutövning utomhus.
  • Vägledningen innehåller inga riktvärden i decibel. Bedömning av störning görs istället utifrån förutsättningarna på platsen bland annat avstånd till bostäder och antal samtidiga användare av anläggningen.
  • Om åtgärder behövs riktas de i första hand in på de extra störande ljuden såsom smällar av bollar i konstruktioner och högtalarutrop.
  • En högre acceptans bör finnas för rop, skratt, applåder och andra ljud från människor.
  • God dialog mellan kommun, förening och närboende är av största vikt för att minska risken för störningar.