FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Linda

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
20 juni 2019

Hans Juhlin är besviken över domen i mark- och miljödomstolen. Enligt honom blir konsekvensen av att han måste betala gatukostnader att fritidshuset på Älgö måste säljas.

”De kommer få bära ut mig”

Saltsjöbaden 07:53 | 17 oktober 2018

Hans Juhlin på Älgö har dömts att betala 175 000 kronor till Nacka kommun i gatukostnadsersättning. Ärendet kommer, enligt fastighetsägaren, att sluta med att fritidshuset nu måste säljas på exekutiv auktion.

Har tagit in 320 miljoner av fastighetsägare

NVP har flera gånger skrivit om protester mot kommunens uttag av gatukostnader. Sedan millennieskiftet har cirka 2 200 fastighetsägare fakturerats på sammanlagt drygt 320 miljoner kronor, enligt kommunens beräkningar.

Den omtvistade Älgö-planen klubbades igenom av kommunfullmäktige 2006 och innebar att fastighetsägarna måste betala för utbyggnaden av vägar och VA på ön. Precis som i många andra områden i Nacka motiverar kommunen kostnaderna med att området blir planlagt för permanentboende, vilket också ger större byggrätter och därmed höjda fastighetsvärden.

Hans Juhlin, som är fjärde generationens ägare till fritidshuset på Älgö, har inga utbyggnadsplaner och har tagit strid om notan.
Han åberopade i mark- och miljödomstolen två huvudskäl till att varför han motsatt sig betalning. Det ena är att gatukostnadsersättningen är oskäligt hög. Ett huvudargument är att kostnaderna för vägbygget dragit iväg på grund av att kommunen valt att lägga vatten- och avloppsledningar i gatan, vilket lett till betydligt större grävdjup. Hans Juhlin anser att fördelningen av kostnader mellan vägbygge och VA-dragning varit otydlig, vilket kommunen också kritiserats för av Ernst & Young i en extern granskning.

Kommunen har dock hävdat att åtgärderna har varit motiverade och fördelningen av kostnader korrekt. Mark- och miljödomstolen har inte ansett att det har motbevisats att kostnaderna har varit oskäliga.

Kritisk till brist på sakskäl
Hans Juhlin är kritisk till att domstolen inte närmare gått in på sakskälen om varför kommunens linje vunnit gehör.
– Man skriver bara i en slutsats att man tror att det här är vad det kostar.

Hans Juhlins andra yrkande var att han och hustrun, som båda är pensionärer, skulle slippa betala på grund av sin ekonomiska ställning. Kommunen anser att en utredning visat att paret har tillgångar, något Hans Juhlin menar kommer att visa sig uppenbart felaktigt när fakturan nu på nytt skickas ut.
– Jag kommer att vänta på Kronofogden, de kommer att få bära ut mig. Sen kommer vi att bli tvungna att sälja stugan för att kunna betala vägkostnaderna. Vi kommer att behöva gå från hus och hem – trots att Mats Gerdau sagt att ingen ska behöva göra det.

Hans Juhlin hade också kallat Mats Gerdau, M, kommunstyrelsens ordförande, och hans föregångare Erik Langby som vittnen. Men mark- och miljödomstolen sa nej till det.

Mats Gerdau, M, vill inte kommentera det enskilda fallet.
– Det generella svaret är att vi har tydliga riktlinjer där vi moderater har varit drivande för att få generösa möjligheter till jämkning av betalningsvillkoren och uppskov om man inte kan betala. Syftet är naturligtvis att ingen ska behöva flytta från sitt hem på grund av detta.


Oklart hur många som
hamnat hos Kronofogden


Enligt Nacka kommun är det få tvister om gatukostnader som slutar i domstol. Men hur många ärenden som drivits in via Kronofogden vet ingen.

I de fall en fastighetsägare saknar betalningsförmåga kan man i första hand ansöka om en avbetalningsplan. Den senaste tioårsperioden har 85 fastighetsägare i Nacka gjort det, varav 69 beviljats en avbetalningsplan eller anstånd. 

En del av ansökningarna gäller också jämkning, det vill säga att fastighetsägarens ekonomi även på längre sikt kommer att göra det allt för betungande att betala. 
I dessa fall kan en längre avbetalningsplan eller uppskov beviljas. Hur många fall det handlar om är okänt, men enligt kommunen är det ett ”begränsat antal”.

Ett antal tvister har nått domstol, och hittills har kommunen enligt Lena Hall, biträdande exploateringschef, fått rätt i alla utom ett. Hur många av dessa fall som sedan gått vidare till Kronofogden för indrivning kan kommunen inte kvantifiera, men skriver till NVP att det handlar om ett ”obetydligt antal”.

Enligt Hans Juhlin finns det dock en betydande andel som sålt sina fastigheter och flyttat, utan att ta strid.
– Jag vet att många valt att göra så för att man inte vill skylta med att man saknar pengar, säger han.

Advokaten Sebastian Scheiman har företrätt flera fastighetsägare i mål om gatukostnader. Domen mot Hans Juhlin förvånar honom därför inte.
– I detta fall företräddes kommuninvånaren inte av ombud utan av sig själv, vilket kan ha påverkat utgången av målet. Argumenten var förvisso riktiga i sak, men domstolen har avgjort vissa frågor på att det saknats bevisning för att det skulle ha varit på ett annat sätt än vad kommunen anfört, skriver Sebastian Scheiman.
– På det stora hela är systemet riggat för att kommunen med stöd av sitt detaljplanemonopol ska kunna genomföra sina planer. Finansieringsbiten innebär att vissa människor krossas ekonomiskt och inte har något annat val än att sälja.