FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

Bertil Damberg (t.v.) och Thomas Borg, S, är starkt kritiska till att planerna att förädla området Dalkarlsängen, där bland annat den gamla Bootippen ligger. ”Att ens överväga att exploatera platsen för skolverksamhet är häpnadsväckande”, säger Bertil Damberg, ordförande för Boo socialdemokratiska förening.

S-protest mot bygge på gammal soptipp

Boo 07:59 | 21 januari 2019

Återigen finns planer på att exploatera Dalkarlsängen, i närheten av en tidigare soptipp.
Och återigen anser S i Boo att förslaget är förkastligt.
– Tidigare utredningar har visat på cancerogena ämnen i marken, säger Bertil Damberg, S.

Förslaget om att bygga bostäder och skola vid Dalkarlsängen är inte nytt. Redan 2004 rapporterade NVP om liknande planer, som då stoppades eftersom länsstyrelsen ansåg att bygget skulle vara förenat med hälso- och säkerhetsrisker.

– I folkmun går området under namnet Bootippen. I 80 år har platsen använts som olaglig avstjälpningsplats där latriner, slam och schaktmassor dumpats. Att ens överväga att exploatera platsen för skolverksamhet är häpnadsväckande, säger Bertil Damberg, ordförande för Boo socialdemokratiska förening.

Enligt liggande förslag till detaljplan för området ska ett ”attraktivt verksamhetsområde med bostäder och ny skola” skapas vid Dalkarlsängen tillsammans med en ny trafikplats vid väg 222. Området ska enligt planen hysa verksamhetslokaler, 130 bostäder och en F-9-skola för 950 elever med idrottshall. Den före detta Bootippen planeras att sluttäckas och bli rekreationsområde.

”Det är alarmerande”
– På kommunens hemsida är samtliga handlingar som ingår i pågående process föredömligt publicerade, men saknas gör de kemiska analyser som tidigare gjorts och som visat på höga halter av olja och cancerogena polyromatiska kolväten i marken. Det är alarmerande, säger Bertil Damberg.

– Det räcker inte att täcka över tippen, utan den måste saneras och sedan vila i åtta till tio år. Det står tydligt i tidigare underlag, där dåvarande Vägverket och länsstyrelsen uttalat sig. En människas minne får inte vara hur kort som helst, inte ens om man är politiker.

Bertil Damberg var i rollen som andre vice ordförande i Boo områdesnämnd redan 2004 starkt kritisk till förslaget.

Risken finns att du uppfattas som en bakåtsträvare som över huvud taget inte vill se någon förädling av Dalkarlsängen?
– Man får gärna använda marken, men den ska vara säker. På kommunens hemsida finns inget material från stoppet 2004. Det underlag som istället presenteras är pinsamt magert för politiker att fatta beslut efter. Det är en parodi.

En annan som var med redan 2004 men som då liksom i dag står bakom förslaget att exploatera Dalkarlsängen är Cathrin Bergenstråhle, M, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Hon ser inga skäl till oro.

”Är inga konstigheter”
– Nej, verkligen inte. Utredningen har gjorts enligt konstens alla regler. Att hantera förorenad mark är inget nytt i Nacka eller någon annan kommun som haft gamla industrier och varv. Det finns en grundmurad kompetens om hur arbetet ska gå till väga.

Men år 2004 stoppades ett liknande förslag på samma plats. Varför skulle inte hälsorisker finnas nu?
– Skillnaden är att vi inte kommer att bygga eller gräva i området som varit en tipp, utan täcka den med ett material som inte kan läcka och sedan anläggs en park ovanför. Och det är inga konstigheter utan grundar sig på professionella rekommendationer.

Så du är helt trygg i att området inte är hälsovådligt?
– Absolut. I så fall skulle man inte kunna använda området.

En argumentation som Bertil Damberg inte ger mycket för.

– 2008 var kommunens egen miljöenhet väldigt tydlig med att tippen måste rensas på miljöfarligt avfall. Sedan dess har inget nytt framkommit som innebär att man slipper att göra det. Sen är den park som omnämns i planen en förskönande bild. På täckningen över tippen kommer inte träd eller buskar att kunna växa, eftersom det inte finns utrymme för deras rötter, utan det kommer att bli en ogräsbevuxen kulle, säger han.