FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Signe, Signhild

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
23 augusti 2019

500 nya arbetsplatser
i Kil och Kummelberget

Boo/Värmdö 07:53 | 20 februari 2019

Nacka kommun går vidare med två planer på områden för företag. Vid Kummelberget och Kil ska 300 till 500 nya arbetsplatser kunna skapas.

Det ena området är Kil, där Nacka och Värmdö tillsammans ska skapa ett 400 000 kvadratmeter stort område för verksamheter. Tre fjärdedelar av området ligger i Nacka och där ska omkring 85 000 till 90 000 kvadratmeter exploateras för att ge plats åt verksamheter med omkring 200 till 300 arbetsplatser. Resterande mark ska bevaras som naturmark.
Området ligger mellan Värmdöleden, Gamla skärgårdsvägen och Insjön.

Nacka planerar att skapa 15 000 arbetsplatser i kommunen fram till 2030. 10 000 planeras på västra Sicklaön och 5 000 i övriga kommundelar.
Området i Kil ska dels ge plats för nya verksamheter och dels ska verksamheter kunna flytta från andra platser i Nacka och ge plats för ny stadsbebyggelse.
I Kil kan man utnyttja god infrastruktur och arbetsplatser med nära till kollektivtrafik.

Dagvatten kan förorenas 
En fråga som måste utredas är reningen av dagvatten. NVP har tidigare berättat att det finns indikationer på att berg och lerlager i området innehåller stora mängder föroreningar, bland annat sulfidhaltiga material, som kan leda till att Baggensfjärdens vatten ytterligare försämras.
Dessutom ska naturvärdena i en sumpskog i området utredas och skyddsvärda växt- och djurarter ska identifieras.
Nacka ska nu ta ställning till ett så kallat start-pm, som innebär att projektet är i ett inledande skede. Man beslutar om mål, geografisk avgränsning, hur projektet ska genomföras och tidplan.

Värmdö kommun har kommit betydligt längre i arbetet på sin sida kommungränsen. Där har en detaljplan för bland annat en kretsloppscentral arbetats fram, men innan den kan antas ska den granskas, och frågan om hur eventuella sulfidmaterial ska hanteras ska utredas.
En detaljplan skulle enligt Nacka kommun kunna antas 2022 och en utbyggnad ske därefter.

Nacka kommun planerar också att utöka verksamhetsområdet i Kummelberget, norr om Orminge. Dagens exploaterade område kan förtätas och området kan utvidgas för att rymma mellan 100 och 200 nya arbetsplatser.
Runt området planeras Skarpnäs naturreservat bildas.

En detaljplan för det här området planeras vara klar 2021.