FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Johannes Döpa...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
24 juni 2018

Anders Edelsgren, vice ordförande i Lillängens egnahemsförening, är kritisk till Nacka kommuns planer att bygga en förskola i två plan i Lillängsskogen.

Skarp kritik mot ny
förskola i Lillängsskogen

Nacka 07:34 | 12 juni 2018

Nacka har ett nytt förslag på en förskola i Lillängsskogen — den här gången i den östra delen. En inventering konstaterar att många värden då kan komma att gå helt förlorade.

Det är, som tidigare, en förskola med ett tiotal avdelningar — omkring 200 barn och ett 50-tal anställda — som beskrivs i det förslag som nu är ute på samråd.

En tvåvåningsbyggnad och förskolegård ska rymmas på ungefär 5 000 kvadratmeter av skogen, och en intilliggande park ner mot Saltsjöbanan behöver ytterligare 3 000 kvadratmeter.

Även om skogen blir mindre bevaras de delar som har högst naturvärden, liksom bergsplatån där många firar valborg, enligt Nacka kommuns förslag.

En naturvärdesinventering som gjordes förra året konstaterar dock att en exploatering bör undvikas och att ”effekterna [...] successivt kan komma att öka av varje enskild förtätning i Nacka och därmed sammantaget leda till större negativa konsekvenser för naturmiljön och den biologiska mångfalden”. Naturvärden, rekreationsvärden och pedagogiska värden kommer ”på sikt gå helt förlorade” enligt inventeringen, som också konstaterar att det kommer att bli allt svårare att hitta områden där barn kan uppleva skogsmiljö.

Ökad trafik oroar
Nacka kommun skriver i sitt förslag att ”detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan”, och enligt Cathrin Bergenstråhle, M, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, finns det inga andra alternativ än att bygga i Lillängsskogen.

– Vi har gått igenom andra platser ordentligt, men de är kuperade och ligger längre in i området. Vi vill skydda skogen så mycket som möjligt, och det är relativt låga natur- och rekreationsvärden i just det hörnet av området. Träd ska lämnas kvar så att det känns som förskola i en park, säger hon.

Berörda har fram till den 1 juli på sig att yttra sig, men egnahemföreningens vice ordförande Anders Edelsgren har läst förslaget.
– Vi tror att 35—40 procent av skogen behövs för förskolan, vägar och parkering. Resten av skogen kommer att bli sliten, det kan bli dött på marken och man kommer inte att uppleva skogen som en skog längre, och då försvinner naturvärdena i det enda naturområdet  mellan Värmdöleden, Saltsjöbadsleden och Järlasjön, säger Anders Edelsgren och understryker att alla förskolor i området borde kunna fortsätta använda skogen.

Den ökade trafiken oroar också.
– Många tvingas skjutsa med bil, inte minst under vinterhalvåret. Det riskerar att bli köer, och Parkvägen är vår enda väg ut ur området. Man säger att folk ska ta tunnelbanan och ingen ska åka bil, men det låter motsägelsefullt. Trafiken kommer nog att öka, säger han.
Enligt Cathrin Bergenstråhle läggs förskolan i ett ”exceptionellt bra kollektivtrafikläge”, med bussar, Saltsjöbana och tunnelbana.
– Förskolan ska rikta sig till de som bor alldeles i närheten. Det kommer inte att gå för alla att ta bilen.

Ett tredje frågetecken är att den tillgänglighetsanpassade gångväg som går till och från Lillängens station kommer att försvinna.

Utredning pågår
– Gångvägen ska ersättas, men det är inte klart hur det ska gå till, säger Cathrin Bergenstråhle, som också säger att gårdarna i Nackas stadsmiljöer inte kommer att bli lika stora som i andra delar av Nacka.

– Då är det naturligt att man lägger dem i anslutning till en skog eller park. Det är för barnens skull. De lite större barnen kan vara ute i skogspartierna intill. En annan ny förskola ska ligga intill Eklidens skolas parkering, i skogspartiet som vetter mot stadshuset. Den skolan har inte uppmärksammats så mycket, men principen är densamma, säger Cathrin Bergenstråhle.

Åtgärder för rening av dagvatten utreds, men enligt förslaget kommer belastningen på Järlasjön öka.