Nära att vräkas när handläggning dröjde

Nacka Uppdaterad 09:59 14 maj 2019

Hem förföll, betalning av räkningar uteblev och en person var nära att vräkas — allt till följd av att kommunens handläggning av biståndsinsatser för vuxna tog för lång tid. Nu anmäler kommunen händelserna till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

36 dagar. Så lång tid tog det i snitt från att ansökan kom in till att utredning inletts i de tio fall där man konstaterat att handläggningen tagit för lång tid. 
– Som längst har det tagit 83 dagar och som minst fyra, säger Elisabeth Axelsson, chef på omsorgs-enheten i Nacka och tillägger att en utredning i enlighet med socialtjänstlagen ska ”inledas skyndsamt”.
– Vår praxis är att tiden från ansökan till att utredning inletts är 14 dagar.

Ärendena har handlagts av barn- och familjeenheten samt omsorgsenheten. Majoriteten har handlat om boende-stöd men har även avsett ansökningar om behandlingshem för beroende, hemtjänst och kontaktperson enligt socialtjänsten. 
Ansökningarna hade inkommit från mitten av september förra året, men beslut i ärenden har fattats så sent som i mars 2019. Man har därför fastslagit att missförhållandet pågått under hela den tidsperioden. Men man har under utredningen även sett att ärenden lades på vänt redan sommaren 2018. 

Hem förföll
I IVO-anmälan skriver kommunen att fördröjningen har inneburit en ovisshet för de berörda kunderna och att de under flera månaders tid inte fått det stöd som de flesta av dem visade sig vara berättigade till.
Konsekvenser som kommunen redovisar i lex Sarah-utredningen är bland annat:
• Att en person har riskerat att bli vräkt då hen, på grund av uteblivet boendestöd, fick en hyresskuld för flera månaders obetald hyra. 
• Hem har förfallit. 
• Räkningar har inte betalats i tid. 
• Kontakt med sjukvård och andra myndigheter har inte kunnat etableras.

Kompetens saknades
Hög personalomsättning och ökat antal ansökningar anges som orsaker till den förlängda handläggningstiden. 
– Mottagningsgruppen, som tidigare ansvarade för att ta emot anmälningar och ansökningar, göra bedömningar samt inleda utredning, hade under sommaren och hösten 2018 en hög personalomsättning. Särskild kompetens kring vuxna saknades också. Under 2018 ökade antalet anmälningar med 30 procent och då främst barnavårdsanmälningar. Barn- och våldsärenden prioriterades före vuxenärenden, säger Elisabeth Axelsson.
Har personerna vars handläggning dröjt fått något extra stöd?
– De insatser som personer fått har hjälpt dem med deras problem, säger Elisabeth Axelsson, och tillägger:
– Det är viktigt att poängtera att ärenden gällande personer med allvarlig problematik till exempel i behov av akut hjälp har handlagts inom rimlig tid.