FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Signe, Signhild

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
23 augusti 2019

Marknaden svajar
inför byggboomen

Nacka 12:50 | 22 januari 2019

20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser ska stå klara till år 2030. Men kommer Nacka kommun kunna locka de privata aktörer som krävs för att inte dra på sig miljardlån?
– Det aktuella marknadsläget utgör en utmaning, säger Andreas Totschnig, chef för enheten för strategisk stadsutveckling i Nacka kommun.

Sedan priserna föll hösten 2017 har osäkerheten spridit sig i bostadsmarknaden. Finansinspektionen har bedömt risken för nedgång för bostadspriser som ”fortsatt förhöjd”. Liknande signaler har kommit från 

SEB:s boprisindikator, medan bolåneinstitutet SBAB går så långt att de ser tendenser i samtiden liknande dem som föranledde 90-talets fastighetskris. Tidigare i år gick Swedbanks före detta koncernchef och ordförande Göran Collert steget längre och varnade för en kommande fastighetskrasch.

”Branschen har byggt för välbesuttna människor med höga inkomster och/eller med stora förmögenheter. Miljonärerna och miljonärernas barn börjar ta slut”, skrev Collert i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Det är prisnivåerna, inte bostäderna, som är problemet. Priserna per kvadratmeter nyproduktion är oöverkomliga för den stora massan. Det märks bland annat för annonstiderna som kraftigt ökat de senaste två åren. Medianannonstiden för en nyproducerad bostadsrätt i Stockholms kommun var år 2016 omkring 30 dagar, i oktober i år var samma medianannonstid 350 dagar, vilket är en ökning på 185 procent, skriver Veckans Affärer. 

 För Nacka kommun, som till år 2030 planerar att bygga 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser, innebär det aktuella marknadsläget problem. Eftersom bostadsmarknaden är i gungning är nämligen frågan hur stort intresset från privata aktörer är för att bygga fastigheterna som behövs. 

Kommunens planering utgår från att man ska få externa intressenter att ta 50 eller — helst — 75 procent av kostnaderna för exempelvis skolor och andra samhällsnyttiga fastigheter. Alternativet är lån på åtskilliga miljarder kronor.

 – Takten i bostadsbyggandet påverkas av en rad olika faktorer och kommunen följer utvecklingen noggrant. Det aktuella marknadsläget utgör en utmaning, inte minst under de närmaste åren, i arbetet med att uppnå det långsiktiga bostadsmålet. Kommunen arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för olika typer av bostäder så som bostadsrätter, hyresrätter, studentlägenheter och en geografisk spridning av dessa över hela kommunen, säger Andreas Totschnig, chef för enheten för strategisk stadsutveckling i kommunen.

I delrapporten ”Uppföljning av stadsbyggnadsprojekten”, som i början av december togs upp i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, KSSU, kommenteras situationen: ”Av försäljningsstatistiken framgår att andelen osålda lägenheter vid färdigställande har ökat. Detta påverkar inte bostadsmålet men får en effekt på skatteunderlaget. Fördjupade analyser av marknadsdjup och försäljningsstatistik och dess effekter för kommunens övergripande målsättningar pågår.”

Frågan är också var alla bostäder ska byggas. Exempelvis skulle kommunen enligt planen bygga omkring 2 000 bostäder på den mark där Bergs oljehamn nu ligger. Kommunen och företaget Circle K har nått en förlikning i tvisten om marken, men bostadsbyggandet försenas kraftigt, eftersom Circle K först lämnar området 2036.

 – Förskjutningen i tidplanen försvårar för kommunen att klara sitt åtagande. Kommunen har inlett en dialog med staten kring Nackas åtagande, säger Andreas Totschnig.

Men i övrigt litar han på att kommunen, tack vare god framförhållning, ska klara målen. 

 – Kommunen planerar långsiktigt och för fler bostäder än vad som faktiskt beräknas färdigställas till 2030. Ett stort antal detaljplaner kommer därför att arbetas fram under de kommande åren. Sedan 2014 har detaljplaner antagits som möjliggör drygt
5 000 bostäder. Därutöver pågår i nuläget arbete med cirka 70 detaljplaner, säger Andreas Totschnig.