Här ska 500 nya
bostäder byggas

Nacka Uppdaterad 07:56 10 juni 2019

När Nacka växer ska Henriksdal bli en del av den nya staden. Nu finns planer på 500 lägenheter öster om Henriksdalsberget. I planerna ingår även en hiss ner från berget — och en gångbro till Sickla.

I januari 2018 antog kommunen ett planprogram över stadsutvecklingen i Henriksdal, ett område som innefattar Henriksdalsberget, Danvikscenter, Henriksborg och Danvikens före detta kyrkogård. I planerna ingår bland annat att bygga 1 900 nya bostäder och lokaler för handel, och att göra Kvarnholmsvägen till en stadsgata.

Det första delområdet att planeras på detaljnivå ligger öster om Henriksdalsberget och består av Henriksdalsbacken och Henriksdalshöjden. 
I maj presenterades ett start-PM för projekten. Målet är att bygga cirka 500 lägenheter på bägge sidorna av Henriksdalsbacken, varav cirka 450 på kommunal mark. Resterande 50 planeras på mark som ägs av en bostadsrättsförening. 
– Inriktningen är att ett kvarter ska bli hyresrätter medan övriga blir bostadsrätter, säger Peter Granström, exploateringschef i kommunen.

Då detta är ett stort projekt innebär det stora kostnader. Exempel på dyra poster är de allmänna platserna, som den planerade hissen mellan Henriksdalsberget och Kvarnholmsvägen och den planerade gång- och cykelbron mellan Henriksdalsberget och Sickla.
– Det är svårt att säga hur sannolikt det är att hissen eller bron genomförs, och var de i så fall ska ligga. Utredningen får visa vad som är möjligt och vad det kommer att kosta, säger Therese Rosberg, projektledare för planprogrammet.

”Mer liv och rörelse”
Enligt henne ska den förbättrade framkomligheten leda till en tryggare och säkrare miljö i området.
– Dessutom kommer det att bli belyst och betryggande genom att entréer till bostadshus och lokaler vänds mot gatan. Den nuvarande vändplanen vid Henriksdalsringen ska byggas om till ett torg där det blir mer liv och rörelse.

Naturmark bebyggs
En förskola planeras också i området. Planen kan samtidigt medföra negativa konsekvenser för barn, då naturmark planeras bebyggas.  
– Men det planeras att byggas på ett sätt som gör att tillgängligheten till naturen underlättas, säger Therese Rosberg.

Oro hos grannar och opposition

Byggplanerna vid Henriksdal har varit omdiskuterade i flera år. Både opposition och närboende är nu oroliga över följderna av första etappen. 

Striden har framför allt gällt grönområdet Trolldalen. Kommunen drog tillbaka en del av byggplanerna där efter protester 2017, men kritikerna är ändå inte nöjda. 
– Vi vill bygga i slänten ner mot Svindersviken istället för i Trolldalen. Det har vi hävdat ända sedan ärendet började diskuteras, säger Khashayar Farmanbar, S, oppositionsråd.

Både Socialdemokraterna och Nackalistan motsatte sig planen när ärendet om markanvisning var uppe på kommunstyrelsen i förra veckan, men kommunstyrelsen beslutade att säga ja till att genomföra tävlingen. 
Mats Gerdau, M, kommunstyrelsens ordförande, tycker att det är förvånande att S ”säger nej till att bygga välbehövliga hyresrätter” och framhåller i en protokollsanteckning att det ursprungliga förslaget till planprogram innebar ett större ingrepp i Trolldalen, men att större delen av skogen bevaras, efter att politikerna lyssnat på de närboende.

Missnöjet kvarstår dock bland grannarna, åtminstone hos Arbetsgruppen om byggplanerna för Henriksdalsberget och Nätverket bevara Trolldalen. 
I en gemensam insändare i veckans NVP protesterar de mot att kommunen säljer marken till högstbjudande. De vill istället att den anbudsgivare ska väljas som bäst lever upp till Agenda 2030:s mål om social och miljömässig utveckling.

Färdigbyggt mellan 2023 och 2026

• På sitt senaste möte beslutade kommunstyrelsen att genomföra en markanvisningstävling (tävling om vem som ska bygga) för Henriksdalsbacken.
• Vinnaren får, utöver att bygga de första 100 hyreslägenheterna, även agera ankarbyggherre, vilket innebär att den får hjälpa kommunen under planarbetet och hålla koll på krav och byggkostnader. 
• Beslut om vem som vinner tävlingen väntas fattas i slutet av 2019. 
• Därefter kan detaljplanearbetet för de båda områdena ta vid. Enligt kommunens tidplan ska de nya kvarteren kunna stå klara någon gång mellan 2023 och 2026.