FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Konstantin, C...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
21 maj 2019

”Jag känner det som min plikt att inte ge upp och jag hoppas att fler har civilkuraget att våga säga ifrån”, säger Kennet Jans-son, som inom loppet av två år fått JO att kritisera Nacka kommun fyra gånger.

Han tar kampen
mot kommunen

Nacka 12:11 | 26 februari 2019

Kennet Jansson är inte den som låter sig bli överkörd av myndigheter. Inom loppet av två år har fyra av hans anmälningar till JO renderat Nacka kommun kritik.

I december 2018 riktade justitieombudsmannen, JO, kritik mot Nacka kommun för att inte ha registrerat och hanterat en inlämnad handling rörande ett tillsynsärende om renhållning. Handlingen överlämnades aldrig till den enhet som ansvarar för tillsynen. När enheten tre månader senare eftersökte handlingen hos kommunens registrator kunde den inte hittas.

Kritik mot högsta ledningen
Kommunstyrelsen skriver i sitt utlåtande till JO, undertecknat av kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, och stadsdirektören Lena Dahlstedt, att handlingen registrerades och hela tiden har hållits ordnad. JO är av en annan åsikt.
Det är fjärde gången på knappt två år som en och samma fastighetsägare fått JO att rikta kritik mot kommunen för att inte ha hanterat fastighetsägarens ärenden. Tidigare har natur- och trafiknämnden samt miljö- och stadsbyggnadsnämnden fått kritik, men denna gång har JO valt att rikta kritiken mot kommunens högsta verkställande ledning.

”Vägrar följa lagar”
Fastighetsägaren i fråga, Kennet Jansson, skräder inte orden:
– Raden av beslut där JO konstaterat att kommunen har brutit mot ett flertal lagar visar att vi Nackabor har en kommunledning som notoriskt vägrar att följa de grundläggande lagar som gäller för en myndighets hantering av medborgarnas ärenden.

Källan till Kennet Janssons irritation rör oenighet kring vem som ansvarar för en vägstump utanför hans villa i Boo, och vad detta ansvar innebär. Vägstump-en var fram till slutet av 1950-talet del av en längre väg som inte finns kvar. Kennet Jansson har sedan han flyttade till platsen 1995 haft problem med snöröjning och sophantering, och avkrävt kommunen hjälp och ansvar, en schism som kulminerade sommaren 2017, när Kennet Jansson av missnöje över utebliven sophämtning överlämnade en handling med tillsynsärende tillsammans med en påse sopor i kommunens reception.
– Då var jag rejält uppretad. En frustration som kommer av att jag inte kan få raka besked om hur situationen ska lösas.

”Tar åt oss av kritiken”
Kennet Jansson menar vidare att kommunstyrelsen under JO:s senaste utredning lämnade oriktiga uppgifter och även riktade falska anklagelser om domstolstrots mot honom:
– Det är anmärkningsvärt att kommunstyrelsen, med Gerdau och Dahlstedt i spetsen, istället för att tillse att kommunen uppfyller för kommunen lagstadgade krav på renhållning, väljer att gå till angrepp på en medborgare som kräver en så trivial och grundläggande sak som fungerande sophämtning.

Mats Gerdau menar dock att kommunstyrelsen visst lystrar till JO-kritiken:
– I det här ärendet tycker fastighetsägaren och kommunen olika, och så kan det ju vara. Sen ska kommunen hantera det på ett korrekt sätt. Det är skillnad på att kunna tillmötesgå synpunkter och önskemål och att hantera frågan på ett korrekt sätt, med trevligt bemötande. Det får man hålla i sär. Men det är alltid nyttigt att medborgarna berättar vad de tycker, så att vi kan göra kommunen bättre, och vi tar till oss av JO-kritiken.

14 anmälningar till JO
Genom åren har Kennet Jansson riktat 14 JO-anmälningar mot kommunen, varav fyra har utretts och renderat kritik. Fyra av 14 kan tyckas som ett klent utfall, men enligt Albert Jonsson, chef för registraturen hos JO, är det tvärtom statistiskt ovanligt att en och samma person får igenom så många anmälningar.
Går det att dra slutsatsen att Nacka ofta agerar fel, eller skulle utfallet bli detsamma i andra kommuner om privatpersoner anmälde oftare?
– Det är väldigt svårt att säga. Ibland gör myndigheterna fel och då blir de anmälda, men samtidigt är det mycket som inte anmäls. Men det är en fråga som är omöjlig att besvara, säger Albert Jonsson.

”Rättsmedveten person”
Osämjan mellan Kennet Jansson och Nacka kommun har pågått sedan 1995.
Hur orkar du? Många skulle ha givit upp för länge sedan.
– Jag är en rättsmedveten och envis person som lever i föreställningen att våra myndigheter är goda och följer de lagar och regler som finns. Och om det ändå begås fel, så ska de rättas till. Vill vi inte alla tro det? När jag så tydligt sett motsatsen, att våra högst uppsatta politiker och tjänstemän i kommunen struntar i oantastliga fakta, medvetet ljuger och upprepade gånger begår lagöverträdelser, så som också JO belagt, så kan jag inte bara låta idiotin pågå oemotsagd, säger Kennet Jansson.