FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

”Min känsla är att kommunen inte har fokus på det här. I sina miljömål har man en punkt om att är minska utsläppen till år 2030, men de har ingen nollvision”, säger Ulla Brunö, som tillsammans med Annicka Flovin skrivit ett medborgarförslag där de lyfter fram åtgärder som de tycker Nacka kommun bör vidta.

Föreslår kommunala
åtgärder för klimatet

Nacka 14:23 | 03 juni 2019

Nacka behöver göra mer för klimatet. Det framhåller två Nackabor i ett medborgarförslag. Förslaget röstades ned — med förklaringen att kommunen redan gör tillräckligt.

”Vi vill att Nacka kommun tar fram en klimat-omställnings- och folkbildningsplan med målet att kommunen ska ha uppnått nollutsläpp till år 2030.” Det skriver Nackaborna Annicka Flovin och Ulla Brunö i ett medborgarförslag som lämnades in i november förra året.

De hänvisar till en klimatrapport från FN som varnar för kraftiga klimatförändringar om den globala uppvärmningen blir två grader istället för en och en halv. Och menar därför att alla aktörer, inklusive Nacka kommun, måste anstränga sig för att försöka bromsa uppvärmningen. De listar fyra åtgärder som de anser kommunen bör ta sig an — bland annat att upprätta en ”klimatbudget” med successiva årliga utsläppsminskningar som ska resultera i ett nollutsläpp år 2030 och att kommunen verkar för att företag, organisationer och offentlig verksamhet i kommunen minskar sina utsläpp.

”Extremt oroliga”
När medborgarförslaget behandlades på kommunstyrelsens möte beslutades att det skulle anses som bifallet. Anledningen är att det finns ”pågående och planerat arbete och att detta stämmer väl överens med intentionerna i förslaget.”

I protokollet från sammanträdet fastslås att det ”av kommunens beslutade mål och budget framgår flera olika miljöområden som går i linje med medborgarförslagets innehåll. Nacka kommuns arbete med att begränsa klimatpåverkan uttrycks även i ett flertal styrdokument såsom exempelvis miljöprogrammet och riktlinjer för hållbart byggande.”

Ulla Brunö håller inte med om att kommunens miljö-arbete är tillräckligt.
– Vi skickade in det här förslaget är för att vi är extremt oroliga. Och alla säger att förändring måste ske fort. Att kommunen då svarar att de anser att de gör tillräckligt tycker jag inte är tillräckligt kraftfullt, säger Ulla Brunö som, liksom sin medförfattare, är engagerad i Naturskyddsföreningen i Nacka.

Hon fortsätter:

– Min känsla är att kommunen inte har fokus på det här. I sina miljömål har man en punkt om att minska utsläppen till år 2030, men de har ingen nollvision. De säger att de ska bli fossilfria, men har inte satt något datum för när det ska vara klart. Vår oro kvarstår. Visst är det så att kommunen gör saker för klimatet. Men de gör det inte i det tempo som vi tycker behövs för att vi ska klara 1,5-gradersmålet. 

När beslutet fattades yrkade, enligt sammanträdesprotokollet, representanter från MP, NL, V och S bifall till förslagen i medborgarförslaget.