FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

I början av veckan hölls ett informationsmöte för anhöriga på Seniorcenter Talliden, med anledning av de allvarliga brister äldreenheten funnit i sin granskning av äldreboendet.

Äldreboende varnas
efter allvarliga brister

Nacka 15:57 | 26 april 2019

Kommunen har funnit stora brister på äldreboendet Seniorcenter Talliden. Den granskning som gjorts anser att situationen varit så allvarlig att patientsäkerheten inte kunnat garanteras.
Nu får boendet en varning av äldrenämnden.

Listan på brister i äldreenhetens granskning är lång. Det handlar om boende i livets slutskede som fått vänta i flera dygn på att träffa en sjuksköterska. Omsorgspersonal som gett boende läkemedel utan ordination. Omsorgspersonal som inte kontaktat sjuksköterska när det funnits behov av sjukvårdsinsatser – vilket ibland har lett till flera dygns väntan, då en ordinarie sjuksköterska varit på plats. Flera kunder har inte fått symtomlindring vid smärta, behandling av sår eller vid risk för undernäring.
En rad andra brister rör dokumentation och återrapportering.

Granskningen av äldreboendet inleddes i februari efter en allvarlig vårdskada i december förra året. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan gjorde då stickprovskontroller av journaler – och fann brister i samtliga.
Så sent som i maj/juni förra året gjordes en tidigare kvalitetsgranskning av äldreboendet som också påvisade brister. Dessa brister skulle ha åtgärdats senast i september, men den nyligen avslutade granskningen visar att dessa kvarstår.

I veckan beslutade äldrenämnden att dela ut en varning till Seniorcenter Talliden. De brister som var kända redan 2018 ska nu ha åtgärdats senast 30 april och de nya brister som upptäckts senast den 31 augusti.

I ett yttrande till äldrenämnden skriver Tallidens affärsområdeschef, Karin Kollberg, att man ser väldigt allvarligt på de brister som framkommit. Hon skriver att det omgående tillsatts kraftfullt stöd och kompetenstillföresel till sjuksköterskor och verksamhetschef. En förändringsprocessledare handleder personal i arbetet och det sker dagligen en uppföljning av hur arbetet med åtgärdsplanen fortskrider.

Ett problem som pekas ut är dock svårigheten att rekrytera sjuksköterskor.
Till NVP säger Karin Kollberg att just personalfrågan är central.
– Det är en stor faktor i det här. Den leder till brist på kontinuitet och bristande bemanning. Inhyrd personal hinner inte alltid att bli insatt i dokumentationssystem.
I nuläget säger Karin Kollberg att en rekryteringsprocess, som är långt framskriden, pågår när det gäller att tillsätta en av de totalt två sjukskötersketjänster som finns på boendet. I nuläget är den vakanta platsen tillsatt av inhyrd personal.

Äldreboendet ordnade i tisdags en informationsträff med anledning av de brister som uppmärksammats. Enligt Karin Kollberg närvarade ett tiotal personer, men samtliga anhöriga ska innan mötet ha kontaktats med mer individuell information.
– Vi har gjort en bedömning av hälsostatusen för samtliga boende, säger Karin Kollberg, som tillägger att samtliga brister som påtalats har åtgärdats.

I granskningen står att patientsäkerheten inte kan garanteras, hur bedömer du att ni klarar det i dagsläget?
– I dag uppfyller vi det kravet.