FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Isak

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
19 december 2018

Jonas Bengtsson och Martha Bengtsson är två av de tre Ältabor som förslår en ny våtmarkspark intill Älta ishall (nedan). Idag är platsen en äng med fotbollsmål. Dagvatten kan då rinna från alkärret (C på kartan) genom parken (B) och ut i Ältasjön (A). Den sporthall som planeras byggas på platsen måste flyttas något för att ge plats åt våtmarksparken.

De vill rena vatten i våtmarkspark i Älta

Älta 14:34 | 02 juli 2018

Tre Ältabor vill att det anläggs en våtmarkspark i centrala Älta. Det skulle förbättra vattenkvaliteten och skapa en plats för rekreation. 

En ny idrottshall planeras byggas mellan Älta ishall och Ältavägen men i ett medborgarförslag som skickats till kommunen tycker tre Ältabor att marken istället ska användas för att rena dagvatten i en ny våtmarkspark. Då skulle hallen behöva byggas närmare ishallen och Allianskyrkan.
– Vi som lagt förslaget är med i föreningen Rädda Ältasjön och våtmarken är viktig för att förbättra halterna av näringsämnen i Ältasjön. Nacka ska förbättra värdena till 2021, säger Martha Bengtsson, en av förslagsställarna.

Våtmarken öster om Ältavägen består av ett alkärr, och enligt förslaget bör kärret och området ner mot Ältasjön få en detaljplan, som visar att det är naturmark.
– Det är en grön oas i Älta och viktig både för sina naturvärden och för rekreation. En detaljplan skulle säkerställa att marken in tebebyggs i framtiden utan att området kan fortsätta att rena dagvatten, säger Jonas Bengtsson.Väster om Ältavägen rinner vattnet i ett rakt dike, och det är där skulle en våtmarkspark med ett meandrande vattendrag och dammar skulle kunna ligga.
– Våtmarken är Ältasjöns största tillflöde och det vore spännande om kommunen inte bara detaljplanelade bebyggelse utan också värdefull natur,  säger Martha Bengtsson.

Tillflöden ska kartläggas
Det område man föreslår för en utökad våtmark är detsamma som pekades ut i en rapport  gjord på uppdrag av kommunen, från 2014 som tittade på hur mängden näringsämnen som rinner ut i Ältasjön kan minskas.

Sedan dess har en ny utredning visat att dagvattnet i våtmarken är så utspätt med grundvatten att det är svårt att rena ytterligare. Den befintliga våtmarken förslås därför bevaras i befintligt skick.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Cathrin Bergenstråhle, M, har inte hunnit läsa förslaget:
– Vi har pratat om frågan och jag har sagt till de som ska bygga hallen att man ska ta hänsyn till om våtmarkens funktion påverkas. Alla är eniga om att våtmarkens funktion måste bevaras och förbättras. Vattnet rinner vidare ända ner till Järlasjön. Kan man dessutom göra våtmarken tillgänglig kan det också vara bra, säger hon.

För Nacka vatten och avfall är frågan om Ältasjön prioriterad.
– I höst ska hela Ältasjöns avrinningsområde kartläggas för att se var fler dagvattenanläggningar kan placeras, säger dagvatteningenjör Emma Risén på Nacka vatten och avfall.

De möjliga anläggningarnas kostnadseffektivitet och mervärden i form av bland annat rekreation, djurliv och skyfallshantering kommer också att beaktas.

I planeringen av Älta centrum föreslår en förstudie att en ny dagvattendamm anläggs vid fotbollsplanen söder om Ältasjön.