"Vi gör Järlasjön renare och mer badvänlig"

En tidig skiss på dagvattenanläggning. FOTO: NACKA KOMMUN
Insändare Publicerad 14:11, 05 juni 2020

• Nacka kommuns projektchef för Sickla svarar om Järlasjön

I en insändare den 18 maj i NVP skriver Karin Berglöf Hedar om kommunens vattenreningsprojekt för Kyrkviken, där hon bland annat hävdar att Järlasjöns vatten inte kommer att bli tillräckligt rent. Hon undrar också hur mycket Nackas skattebetalare måste betala för den nya skärmbassängen. 

Järlasjön är i dag övergödd och utsatt för föroreningar från dagvattnet, det vill säga regn- och smältvatten från de områden som ligger runt sjön. Redan i dag finns ett behov att rena vattnet, och det kommer att öka ännu mer när det fortsätter byggas i området. Därför anlägger kommunen en skärmbassäng, där vattnet ska renas innan det kommer ut i sjön. 
Tillståndet för skärmbassängen är på 15 år men vi räknar med att få en förlängning när den tiden löpt ut. Det är alltså ingen tillfällig lösning, utan bassängen kommer att kunna vara kvar under en längre tid.

För att binda fosfor i vattnet kommer vi att göra en fällning av aluminiumklorid i Järlasjön. Det är en väl beprövad metod som använts i många sjöar, även i Nacka, med gott resultat. Fosfor binds till bottensedimenten, övergödningen minskar och vattnet blir renare och klarare. Tillsammans med den dagvattenanläggning som ska anläggas i Kyrkviksparken, och som ytterligare kommer att bidra till att rena dagvattnet, kommer vi att klara miljökvalitetsnormerna inom EU:s vattendirektiv. 

När vattnet blir renare är det fler som vill bada i sjön, och därför passar vi på att anlägga träbryggor, både för att täcka skärmbassängen och för att ge möjlighet till sol och bad i ett attraktivt läge. På så sätt ökar vi tillgängligheten till Kyrkviken för fler.
Vem är det då som betalar för åtgärderna i Järlasjön? En del av kostnaden för skärmbassäng och bryggdäck, liksom aluminiumfällningen, täcks av statliga bidrag. Resten ska i möjligaste mån täckas av de mark- och exploateringsintäkter som stadsutvecklingen på västra Sicklaön genererar.

Anna Bäcklund
Projektchef Sickla, exploateringsenheten Nacka stad