"Vi är oroliga för
Henriksdals framtid"

Höga hus och fler, omfattande, sprängningar riskerar att förvandla Henriksdal till en sämre plats att bo på, skriver debattörerna.
FOTO: Jenny Frejing (arkiv)
Insändare Uppdaterad 14:49 11 juni 2019

"Vi önskar att ni lyssnar på vår oro", skriver boende på Henriksdalsberget och ber kommunen ställa krav på de som vill bygga på berget.

Vi är oroliga för Henriksdals framtid. Vi noterar att kommunen har tagit hänsyn till en del av våra synpunkter från samrådet i planprogrammet, men vi är inte nöjda. 
Nu ska Nacka börja sälja ut marken i vårt område. Som vi har förstått går markanvisningen till den som presenterar det mest fördelaktiga svaret för kommunen, ekonomiskt. Det oroar oss.

Vi oroas också över det tänkta systemet med en ankarbyggherre, som kommer att få ett mycket stort inflytande över hela utbyggnaden av Henriksdalsområdet.
Exploatörer som har betalat mycket för mark, som dessutom kräver dyr bergsprängning för att bebygga, kommer naturligtvis vilja få igen sina pengar — genom att hellre bygga högt och billigt, än estetiskt tilltalande och hållbart. Om inte Nacka kommun ställer krav i kontraktet, till exempel på hur höga hus som accepteras.

För just den del som ska bebyggas först undrar vi: Hur är det med barnperspektivet och skolvägen? Vi vill inte att barnen ska hänvisas till en oskyddad trottoar längs en backe som trafikeras av tung lastbilstrafik, bland annat transporter för reningsverket, Scandinavian biogas och busslinjerna 53 och 469. Inte minst under byggtiden ser vi stora problem. I dag finns alltså en av skolbarn flitigt använd trappled från Henriksdalsringen 1 hela vägen till Vilans skola, med gångtunnlar och viadukter. Den är inte utritad på den nya kartan.

Vi önskar att ni lyssnar på vår oro genom att säkerhetsställa att ni bygger en stadsdel som baseras på FN:s globala mål enligt Agenda 2030, där social och miljömässig utveckling är lika viktig som den ekonomiska, och att ni i stället för att sälja marken till högstbjudande utvärderar anbudsgivarens förmåga att:
• Samarbeta med befintliga boende.
• Minimera påverkan på nyckelbiotopen Trolldalen genom att bygga lamellhus istället för kvartershus. 
• Minimera negativa konsekvenser för boende så väl under byggtid som efter färdigställande: exempelvis genom att minimera störningar av sprängningar, byggtrafik och bibehålla framkomlighet, trafiksäkerhet, trygga skolvägar, ljusinsläpp och utsikt.
• Anpassa nya byggnader till befintliga arkitektoniska landmärken som Henriksdalsringen, Danvikshem och Saltsjöqvarn.

Den nya stadsdelen bör främja kollektivtrafik. Byggherrarna på Kvarnholmen verkar ju ha påverkat SL till tät trafik på 402:an.
Gör hellre marken mer attraktiv för en exploatör genom att lova bevarad skog och väl utbyggd kollektivtrafik än att låta dem bygga högt.
Samrådet för planprogrammet våren 2017 engagerade de boende i mycket hög grad. En namnlista med 850 underskrifter och omkring 460 yttranden från privatpersoner kom in. 
Just nu finns ett stort missnöje bland grannarna på grund av sprängningar och borrningar som pågått sedan förra våren. Bygget pågår länge till för att Henriksdals reningsverk ska kunna ta emot hela Stockholms avloppsvatten under oss. Toleransen för ytterligare buller är mycket begränsad och engagemanget kring byggplanerna har tydligt ökat. 

Arbetsgruppen om byggplanerna för Henriksdalsberget
Genom Anne-Marie Egerö, Gabriela Juhlén, Eva Berg Arbro, Lillan Kauppi Stephenson, Beatriz Florez, Eva Borg Arbro, Marie-Christine Berglund
Nätverket bevara Trolldalen!
Genom Konstantin Irina