Insändare Publicerad 12:17, 28 oktober 2020

• "Kan hiss vara ny teknik vad gäller omsorg om äldre?" Det frågar en av seniorerna på Finnbodaberget i sin insändare

Politisk enighet finns att hiss bör byggas. 
Medfinansiär finns. 
Marktillgång finns. 

Tio miljoner kronor är avsatta för ändamålet. Nacka kommun går med 776 miljoner plus i år. Del av överskottet sägs placeras i fonder för att kunna investeras bland annat i ny teknik inom äldreomsorgen. Kan hiss vara ny teknik vad gäller omsorg om äldre?
Allt pekar på att en hiss upp till 229 seniorlägenheter lätt kan byggas och tillåta äldre människor att nå affär, promenadstråk, buss och båt.
Frågan är hur det kommer sig att de styrande i Nacka absolut inte vill få till stånd en hiss?
Hur har ett parti fått med hela alliansen i motståndet mot hiss?

Hiss är ingen tillfällig nyck som seniorerna plötsligt fått för sig. Att det saknas en tillgänglighetsanpassad gångväg känner alla Nackapolitiker till åtminstone de som har suttit på sina poster sedan 2015.
Nacka är en mycket kuperad kommun men det finns bara ett brant berg bebyggt med seniorhus i Nacka. Det finns ingen anledning att tro att andra också kommer att begära hiss.

Kommunen tillsatte en utredning som pekade ut en särskilt plats som passar bäst för en hiss. Problemet då var att det saknades marktillgång. Problemet löstes, med en avsiktsförklaring om servitut vid ett möte i januari 2020, tillsammans med bland andra ordförande för Nacka kommunstyrelse och markägaren. Varför viftas den lösningen bort?

Nästa problem: marken räcker inte till. Expert på hissbygge samt mark-ägarens arkitekt granskar ritningar och ser att marken räcker gott och väl och ingen parkeringsplats i Finnboda hamn behöver tas i anspråk. Även den lösningen viftas bort.
Nästa problem: hissåkarna måste gå över Finnboda trädgårdars gård. Varför har inte Nacka kommun på ett tidigt stadium givit HSB i uppdrag att rita in landningsplats för hissen? 
För övrigt har de nyinflyttade i Finnboda trädgårdar också uttryckt att de vill ha hiss.

Oppositionsrådet i Nacka Khashayar Farmanbar anmälde en enkel fråga om hiss i fullmäktige i september. Ordföranden strök frågan. Oppositionsrådet återkom med frågan 12 oktober. Mats Gerdau hade laga förfall — övriga i alliansen ville inte ta i frågan som blev bordlagd. Den ska enligt plan tas upp igen i december. -Vilka blir invändningarna då?

För alla äldre uppe på berget är hissen en ödesfråga. Vilken goodwill det skulle vara för kommunen och för partierna att låta hissen bli verklighet.

Kay Karlsson