FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Majken, Maja

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
19 maj 2019

Insändare

Därför behöver vi anlägga
en bassäng i Kyrkviken

Insändare 14:28 | 06 september 2018

Den planerade reningsbassängen i Kyrkviken har vållat debatt. Här skriver Nacka kommuns projektchef Petra Carlenarson och stadsbyggnadsdirektören Gunilla Glantz om varför den behövs.

Läs mer

Artikeln är ett svar på insändaren "Ompröva beslutet om bassäng i Kyrkviken".

Järlasjön har stor betydelse för Nackabornas rekreation och friluftsliv. Men i dag hotas sjön av orenat dagvatten. Vi planerar därför att rena dagvattnet i en bassäng i Kyrkviken, ett effektivt, hållbart och miljövänligt sätt att säkra god vattenkvalitet, nu och i framtiden.

Nacka växer, förtätas med fler bostäder och ska få tunnelbana. Järlasjön tar redan i dag emot orenat dagvatten, det vill säga regn- och smältvatten från tak, gator, parkeringar och gårdar. När vi bygger tätare ökar belastningen på sjön. Dagvatten måste renas innan det hamnar i vattendragen. Miljökraven, lokalt, nationellt och på EU-nivå, skärps också undan för undan. Vi är angelägna om att möta dessa krav på ett långsiktigt hållbart och effektivt sätt.

Nacka kommun har därför, tillsammans med oberoende experter, noggrant utvärderat olika alternativ för att rena Järlasjön. Reningsbassängen är en av flera åtgärder som behövs för att säkerställa sjöns vattenkvalitet. Rening av vattnet på land sker lokalt i hela Nacka stad, men för reningen behövs även en större anläggning. Kommunen äger inte tillräckligt med mark för en sådan anläggning på platsen dit vattnet rinner.

Ett annat förslag som har utretts är en tunnel till Svindersviken. Utredningen visade att en sådan lösning blir avsevärt dyrare för skattebetalarna utan miljömässiga vinster. En tunnel är också mycket osäker med anledning av utbyggnaden av tunnelbanan, Östlig förbindelse och ledningsdragningar i området.
 
Med en reningsbassäng skapar vi bättre förutsättningar för en renare sjö. Bassängen tar en mycket liten yta av sjön i anspråk, det enda som syns för förbipasserande är en smal läns på ytan. Början av bassängen är täckt av ett bryggdäck för att underlätta underhåll. Dagvattnet som leds till bassängen är regnvatten som inte luktar. Anläggningen är ljudlös.
Utöver dagvattenreningen är det angeläget att skapa ett mervärde för Nackaborna med nya möjligheter till rekreation. Kommunen planerar därför för en ny park nära vattnet vid Kyrkviken, med bryggdäck längs strandkanten. Vi skapar då, samtidigt med reningsbassängen, nya mötesplatser och möjlighet till vattenkontakt för närboende och andra Nackabor.
 
Kommunen har lämnat in en ansökan om miljödom för reningsbassängen och bryggdäcken till Mark- och miljödomstolen. Den 18-19 september är det huvudförhandling i domstolen. Du hittar ansökan och mer information på Nacka kommuns webbsida, nacka.se/kyrkviken.
 
Petra Carlenarson, projektchef Sickla, Nacka kommun


Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör, Nacka kommun