Insändare Publicerad 10:00, 07 september 2021

• ”Väcker starka tankar om odemokratiskt fattade beslut”

Politikerna i Värmdö har beslutat om att upphandla hemtjänst med motiveringen att det ska skapa en ”stabil och hållbar hemtjänstmarknad och minska risken att hemtjänsttagarna ska tvingas byta utförare samt öka utförarnas planeringsförutsättningar”. 

Detta innebär att den kommunala hemtjänsten och Värmdö kvalitativa hemtjänst, som i dagsläget levererar service till brukarna i kommunen, inte får fortsätta. I stället har kontraktet tilldelats två företag som inte finns etablerade i kommunen, varav ett ligger i tvist med en annan kommun på grund av oacceptabelt utförd service och det andra uppmärksammats på grund av sina höga bonusutbetalningar till chefer. Dessutom tas valfrihetsprincipen bort för personer som är ytterst beroende av hemtjänst. 

Detta väcker starka tankar om odemokratiskt fattade beslut som går direkt emot den budget som kommunfullmäktige har att förhålla sig till.

I den beslutade budgeten för 2021–2023, Social hållbarhet — medborgare och näringsliv, finns att läsa bland annat:

Medborgarna har inflytande och är delaktiga: Värmdö kommuns medborgare ska ges inflytande och deras åsikter ska tas i beaktning, de demokratiska värdena ska värnas genom dialoger, samråd och andra kanaler. 

Fakta: Det finns ingen dialog som understödjer politikernas beslut. Faktum att det nu finns ett E-förslag med över 500 namnunderskrifter där man vill att den kommunala hemtjänsten ska få vara kvar i sin helhet, indikerar starkt att hemtjänsttagarna inte upplever sig ha haft varken inflytande över beslutet eller varit delaktiga i föreliggande diskussioner.

Medborgarna har goda och trygga livsvillkor som främjar självständighet och utveckling: Alla omsorgsalternativ i Värmdö ska hålla hög kvalitet och anpassas efter individuella behov och där alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, ska känna sig trygga och säkra.

Fakta: Om man som hemtjänsttagare inte är nöjd med sin utförare går det inte att byta till annan aktör. Vill man byta utförare måste man byta bostadsort. Det är självklart att få välja förskola och så varför inte hemtjänst? 

Medborgarna får god service: Kommunens medborgare ska vara nöjda med den service som kommunen levererar, oavsett beslut.  

Fakta: Med tanke på hållbarhets och ekonomiska perspektivet känns det märkligt att inte i första hand ta de aktörer som redan finns etablerade i kommunen. 

Sammanfattning: Jag anser att politikerna i och med att ta bort valfriheten och själva besluta om vad som är bäst för de som är i behov av hemtjänst starkt åsidosatt det som står skrivet i den beslutade budgeten och tillgodoser inte brukarnas rättigheter. 

Om politikernas intention är att följa sina egna skrivningar i budgeten, är den enda utvägen att ta tillbaka detta beslut, och göra om det i samråd med befintliga aktörer, äldreorganisationer och hemtjänsttagare. Först då kan vi landa i en socialt hållbar hemtjänst som bygger på de demokratiska värderingar som stipulerats i kommunfullmäktiges budget 2021-2023.

Yvonne Anrin
Anhörig till hemtjänsttagare


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x