"Pittoreskt villaområde ­— mer angeläget än flerfamiljshus?"

Så här är de nya husen i Jarlaberg tänkta att se ut. FOTO: VARG ARKITEKTER (ILLUSTRATION)
Insändare Publicerad 12:37, 15 september 2020

• ”Också Jarlaberg hade behövt utlåtanden från kommunantikvarien om att byggplaner inte får bli ’mardrömmar’”, skriver insändarskribenten

I somras röt Nackas kommunantikvarie till när kommunens byggplaner krockade med befintlig miljö (intervju med avgående kommunantikvarie Maria Legars i NVP 23 juni 2020). Det är glädjande att antikvarien kände sådant ansvar för Nackas utveckling. Det hade varit ännu mer glädjande om hon också engagerat sig i kommunens planer på fyrahöghus inne i Jarlaberg, tätt intill hus som redan står där. Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 18 juni 2020 att inte pröva överklagandet av kommunens detaljplan. Om inte byggherren övergett idén för mer lukrativa projekt i dessa bistra tider, kan byggplanerna alltså bli verklighet. 

I samrådsprocessen och i granskningsfasen har boende i Jarlaberg gång på gång påpekat att husen inte passar in i Jarlaberg. Finns det ingen kultur-antikvarie som kan belysa Jarlabergs unika karaktär och arkitekturhistoriska värde? Njae, har kommunen svarat. Någon ”antikvarisk utredning har inte tagits fram” men projektet bedöms ”inte påverka karaktären av Jarlaberg i stort” utan ska istället -”läsas som en egen ny årsring” (Granskningsutlåtande daterat 25 maj 2018). Flummigt snack har präglat kommunens bemötande gentemot förtvivlade boende. Och ingen har någonsin förklarat varför kommunen inte från början involverat Jarlabergsborna i planerna på förtätning kring Jarlaberg för att i samförstånd och förtroende få till ett bästa utnyttjande av mark och byggnader. Också Jarla-berg hade behövt utlåtanden från kommunantikvarien om att byggplaner inte får bli ”mardrömmar”, att kommunen borde se till att ”ta till-vara Nackas kvaliteter”, att ”man ska bygga utefter hur platsen är utformad” och ”jobba aktivt med att behålla bebyggelse och volymer för att få en fin helhetsbild” (NVP 23 juni 2020). 

Kanske är ett pittoreskt villaområde mer angeläget än ett område med fler-familjshus. Kanske präglas Mats Gerdaus och Cathrin Bergenstråhles stadshus av tystnadskultur och jasägande. Kanske är det först när en kommunantikvarie ska lämna sin tjänst som hon vågar säga ifrån om befängda idéer. Jag vet inte, men jag vet att medan kommunen och byggherren smitt sina planer, har affär och restaurang i Jarlaberg klappat igen. Jarlabergsborna står utan närservice, i väntan på sprängningar, grävskopor och den stora påverkan som höghusen för med sig i Jarlaberg.

Lisa Román