FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Henrietta, He...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
22 augusti 2019

Insändare

"Nej, barngrupperna
har inte blivit mindre"

Insändare 16:11 | 15 oktober 2018

”Våra politiker [...] behöver få en relevant bild av läget i förskolan för att kunna ge rätt förutsättningar.” Så skriver insändarskribenterna från #pressatläge.

 

nacka. Den 15 oktober varje år samlar Skolverket in underlag från förskolorna för statistik om antalet barn per avdelning samt personaltäthet. Via Facebookgruppen Förskole-upproret har det framkommit att förskolor på flera håll rapporterat in lägre barnantal och högre personaltäthet än vad som råder i verkligheten. För att komma ifråga för statsbidraget som ges till förskolor som minskat sina barngrupper? För att det ska se bra ut i statistiken? 

Oavsett orsak så har det förekommit att förskolor rapporterat in det antal barn som vistas i de mindre grupper som en avdelning delas in i under några timmar per dag eller vecka. Detta är emot Skolverkets intentioner; myndigheten avser att de avdelningar eller hemvister där barnen är inskrivna är de enheter som ska rapporteras in (svt.se 30 maj 2018). Den rapporterade gruppens sammansättning ska vara densamma under större delen av dagen och över tid. I årets formulär är den punkten förtydligad.

Dessutom har det förekommit att måltidspersonal, vaktmästare och administrativ personal felaktigt räknats in som personal i barngrupp.

Dessa felrapporteringar har bidragit till att ge en bild av att antalet barn i barngrupperna i Nacka såväl som i landet i stort har minskat. Vi som arbetar inom förskolan känner inte igen oss i den beskrivningen. Till saken hör även att det numera skolas in barn under hela året. En mätning i mars skulle ge ett annat resultat, då är barngrupperna i regel större än i oktober.

Nu är det dags för den årliga rapporteringen och det är av stor vikt att varje förskola rapporterar in rätt siffror. Barngruppernas storlek överskrider ofta med råge Skolverkets forskningsbaserade riktmärken. Förskolepersonal har hög stressrelaterad sjukskrivning för att krav-en inte motsvaras av förutsättningarna.

Våra politiker i kommunen och på riksplanet behöver få en relevant bild av läget i förskolan för att kunna ge rätt förutsättningar. För Nackas del är det även av vikt att kommunens kvalitetsverktyg Jämföraren får rätt underlag.

Den 6 december klockan 18:30 hålls ett möte i Boo Folkets Hus där mer information ges om hur vi alla fortsättningsvis kan bidra till att förskolan ges bättre villkor. Välkomna då!
Vidare finns information på Instagram under #pressatlägenacka.

Sandra Enegård Hall
Leg. förskollärare
Anna Hjälmö
Leg. förskollärare